Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Devanagari

Dévanágarí

पुत्राणां दुहितृणां च काले विध्युपयापनम् ।
दारैर्वरैस्तत्सद‍ृशै: कल्पयन्तं विभूतिभि: ॥ ३२ ॥

Text

Verš

putrāṇāṁ duhitṝṇāṁ ca
kāle vidhy-upayāpanam
dārair varais tat-sadṛśaiḥ
kalpayantaṁ vibhūtibhiḥ
putrāṇāṁ duhitṝṇāṁ ca
kāle vidhy-upayāpanam
dārair varais tat-sadṛśaiḥ
kalpayantaṁ vibhūtibhiḥ

Synonyms

Synonyma

putrāṇām — of sons; duhitṝṇām — of daughters; ca — and; kāle — at the suitable time; vidhi — according to religious principles; upayāpanam — getting them married; dāraiḥ — with wives; varaiḥ — and with husbands; tat — for them; sadṛśaiḥ — compatible; kalpayantam — so arranging; vibhūtibhiḥ — in terms of opulences.

putrāṇām — synů; duhitṝṇām — dcer; ca — a; kāle — ve vhodnou dobu; vidhi — podle náboženských zásad; upayāpanam — zařizující svatby; dāraiḥ — s manželkami; varaiḥ — a s manžely; tat — pro nĕ; sadṛśaiḥ — vhodnými; kalpayantam — takto zařizující; vibhūtibhiḥ — co do honosnosti.

Translation

Překlad

Nārada saw Lord Kṛṣṇa engaged in getting His sons and daughters married to suitable brides and bridegrooms at the appropriate time, and the marriage ceremonies were being performed with great pomp.

Nārada vidĕl Pána Kṛṣṇu, jak v patřičnou dobu zařizuje pro své syny a dcery svatby s vhodnými nevĕstami a ženichy, a svatební obřady se konaly s velkou slávou.

Purport

Význam

This translation is based on Śrīla Prabhupāda’s Kṛṣṇa.

Tento překlad je založen na knize Kṛṣṇa od Śrīly Prabhupādy.

The word kāle here means that Kṛṣṇa arranged for His sons and daughters to be married when each of them reached the proper age.

Slovo kāle zde znamená, že Kṛṣṇa zařizoval, aby se Jeho synové a dcery oženili a vdali po dosažení vhodného vĕku.