Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Devanagari

Dévanágarí

हसन्तं हासकथया कदाचित् प्रियया गृहे ।
क्व‍ापि धर्मं सेवमानमर्थकामौ च कुत्रचित् ॥ २९ ॥

Text

Verš

hasantaṁ hāsa-kathayā
kadācit priyayā gṛhe
kvāpi dharmaṁ sevamānam
artha-kāmau ca kutracit
hasantaṁ hāsa-kathayā
kadācit priyayā gṛhe
kvāpi dharmaṁ sevamānam
artha-kāmau ca kutracit

Synonyms

Synonyma

hasantam — laughing; hāsa-kathayā — with joking conversation; kadācit — at one time; priyayā — with His beloved; gṛhe — in the palace; kva api — somewhere; dharmam — religiosity; sevamānam — practicing; artha — economic development; kāmau — sense gratification; ca — and; kutracit — somewhere.

hasantam — smĕjící se; hāsa-kathayā — se žertovným rozhovorem; kadācit — v jednu dobu; priyayā — se svou milovanou; gṛhe — v paláci; kva api — nĕkde; dharmam — zbožnost; sevamānam — praktikující; artha — ekonomický rozvoj; kāmau — smyslový požitek; ca — a; kutracit — nĕkde.

Translation

Překlad

Somewhere Lord Kṛṣṇa was found enjoying the company of a particular wife by exchanging joking words with her. Somewhere else He was found engaged, along with His wife, in religious ritualistic functions. Somewhere Kṛṣṇa was found engaged in matters of economic development, and somewhere else He was found enjoying family life according to the regulative principles of the śāstras.

Nĕkde našel Pána Kṛṣṇu tĕšit se s manželkou tak, že si vymĕňovali žertovná slova. Jinde Ho našel vykonávat se svou ženou náboženské obřady. Nĕkde našel Kṛṣṇu, jak se zabývá otázkami ekonomického rozvoje. Nĕkde jinde Ho vidĕl užívat si rodinného života podle usmĕrňujících zásad śāster.

Purport

Význam

This translation is based on Śrīla Prabhupāda’s Kṛṣṇa.

Tento překlad je založen na knize Kṛṣṇa od Śrīly Prabhupādy.

Joking conversations take place during the nighttime, whereas religious rituals, economic development and family enjoyment occur during both the day and the night.

Žertovné rozhovory se odehrávají v noci, zatímco náboženské obřady, ekonomický rozvoj a rodinný požitek probíhají ve dne i v noci.