Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

तं तस्याविनयं द‍ृष्ट्वा देशांश्च तदुपद्रुतान् ।
क्रुद्धो मुषलमादत्त हलं चारिजिघांसया ॥ १६ ॥

Text

Verš

taṁ tasyāvinayaṁ dṛṣṭvā
deśāṁś ca tad-upadrutān
kruddho muṣalam ādatta
halaṁ cāri-jighāṁsayā
taṁ tasyāvinayaṁ dṛṣṭvā
deśāṁś ca tad-upadrutān
kruddho muṣalam ādatta
halaṁ cāri-jighāṁsayā

Synonyms

Synonyma

tam — that; tasya — his; avinayam — rudeness; dṛṣṭvā — seeing; deśān — the kingdoms; ca — and; tat — by him; upadrutān — disrupted; kruddhaḥ — angry; muṣalam — His club; ādatta — took; halam — His plow; ca — and; ari — the enemy; jighāṁsayā — intending to kill.

tam — tuto; tasya — jeho; avinayam — nevychovanost; dṛṣṭvā — vidící; deśān — království; ca — a; tat — jím; upadrutān — zpustošená; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; muṣalam — svůj kyj; ādatta — vzal; halam — svůj pluh; ca — a; ari — nepřítele; jighāṁsayā — zamýšlející zabít.

Translation

Překlad

Lord Balarāma saw the ape’s rude behavior and thought of the disruptions he had created in the surrounding kingdoms. Thus the Lord angrily took up His club and His plow weapon, having decided to put His enemy to death.

Pán Balarāma vidĕl opovo nestoudné chování a pomyslel na spoušť, kterou vytvořil v okolních královstvích. Proto rozhnĕvanĕ vzal svůj kyj a pluh, neboť se rozhodl svého nepřítele zabít.

Purport

Význam

The word avinayam means “without humility.” Dvivida, completely lacking in modesty and humility, shamelessly performed the most wicked activities. Lord Balarāma knew of the great disturbances Dvivida had caused to people in general, apart from the vulgar behavior the ape was exhibiting in the Lord’s own presence. The offensive ape would now have to die.

Slovo avinayam znamená „bez pokory“. Dvivida zcela postrádal skromnost a pokoru, a tak se bezostyšnĕ dopouštĕl tĕch nejvĕtších zlotřilostí. Pán Balarāma vĕdĕl o velkých škodách, které Dvivida způsobil obyčejným lidem, kromĕ vulgárního chování, které op vykazoval v Pánovĕ přítomnosti. Urážlivý op bude muset nyní zemřít.