Skip to main content

Text 20

Sloka 20

Devanagari

Dévanágarí

त्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वयाज्ञ मृषा धृतम् ।
व्रजामि शरनं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगम् ॥ २० ॥

Text

Verš

tyājayiṣye ’bhidhānaṁ me
yat tvayājña mṛṣā dhṛtam
vrajāmi śaranaṁ te ’dya
yadi necchāmi saṁyugam
tyājayiṣye ’bhidhānaṁ me
yat tvayājña mṛṣā dhṛtam
vrajāmi śaranaṁ te ’dya
yadi necchāmi saṁyugam

Synonyms

Synonyma

tyājayiṣye — I will make (you) renounce; abhidhānam — designation; me — My; yat — which; tvayā — by you; ajña — O fool; mṛṣā — falsely; dhṛtam — assumed; vrajāmi — I will go; śaraṇam — to the shelter; te — your; adya — today; yadi — if; na icchāmi — I do not desire; saṁyugam — battle.

tyājayiṣye — přinutím (tĕ) se vzdát; abhidhānam — označení; me — Mých; yat — která; tvayā — tebou; ajña — ó pošetilče; mṛṣā — falešnĕ; dhṛtam — přijatá; vrajāmi — půjdu; śaraṇam — do útočištĕ; te — tvého; adya — dnes; yadi — pokud; na icchāmi — nepřeji si; saṁyugam — bitvu.

Translation

Překlad

O fool, now I shall make you renounce My name, which you have falsely assumed. And I will certainly take shelter of you if I do not wish to fight you.

Ó pošetilče, nyní tĕ přinutím vzdát se Mého jména, které jsi falešnĕ přijal. A jistĕ u tebe přijmu útočištĕ, pokud si nebudu přát s tebou bojovat.

Purport

Význam

Śrīla Prabhupāda writes as follows: “Now, Pauṇḍraka, I shall force you to give up this false representation. You wanted Me to surrender unto you. Now this is your opportunity. We shall fight, and if I am defeated and you become victorious, I shall certainly surrender unto you.”

Śrīla Prabhupāda píše: „Nyní tĕ, Pauṇḍrako, donutím skončit s tímto podvádĕním. Chtĕl jsi, abych se Ti odevzdal. Teď nastala tvoje příležitost. Budeme spolu bojovat, a pokud budu poražen a ty zvítĕzíš, jistĕ se ti odevzdám.“