Skip to main content

Text 44

Sloka 44

Devanagari

Dévanágarí

य एतत् पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भ‍ुतम् ।
श‍ृणुयाच्छ्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम् ॥ ४४ ॥

Text

Verš

ya etat pūtanā-mokṣaṁ
kṛṣṇasyārbhakam adbhutam
śṛṇuyāc chraddhayā martyo
govinde labhate ratim
ya etat pūtanā-mokṣaṁ
kṛṣṇasyārbhakam adbhutam
śṛṇuyāc chraddhayā martyo
govinde labhate ratim

Synonyms

Synonyma

yaḥ — anyone who; etat — this; pūtanā-mokṣam — salvation of Pūtanā; kṛṣṇasya — of Kṛṣṇa; ārbhakam — the childhood pastimes; adbhutam — wonderful; śṛṇuyāt — should hear; śraddhayā — with faith and devotion; martyaḥ — any person within this material world; govinde — for the Supreme Person, Govinda, Ādi-puruṣa; labhate — gains; ratim — attachment.

yaḥ — každý, kdo; etat — toto; pūtanā-mokṣam — vysvobození Pūtany; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; ārbhakam — dětská zábava; adbhutam — úžasná; śṛṇuyāt — měl by poslouchat; śraddhayā — s vírou a oddaností; martyaḥ — kdokoli v tomto hmotném světě; govinde — k Nejvyšší Osobě, Govindovi, Ādi-puruṣovi; labhate — získá; ratim — připoutanost.

Translation

Překlad

Any person who hears with faith and devotion about how Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, killed Pūtanā, and who thus invests his hearing in such childhood pastimes of Kṛṣṇa, certainly attains attachment for Govinda, the supreme, original person.

Každý, kdo s vírou a oddaností naslouchá vyprávění o tom, jak Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, zabil Pūtanu, a kdo takto svůj sluch zaměřuje na Kṛṣṇovy dětské zábavy, nepochybně získá připoutanost ke Govindovi, nejvyšší původní osobě.

Purport

Význam

The incident in which the great witch attempted to kill the child but was killed herself is certainly wonderful. Therefore this verse uses the word adbhutam, meaning “specifically wonderful.” Kṛṣṇa has left us many wonderful narrations about Him. Simply by reading these narrations, as they are described in Kṛṣṇa, The Supreme Personality of Godhead, one gains salvation from this material world and gradually develops attachment to and devotion for Govinda, Ādi-puruṣa.

Událost, při níž se velká čarodějnice pokoušela zabít dítě, ale byla zabita sama, je jistě úžasná. Proto je v tomto verši použito slovo adbhutam, jež znamená “zvláštně úžasná”. Kṛṣṇa nám o sobě zanechal mnoho úžasných vyprávění. Pouhou četbou těchto vyprávění, jak jsou popsány v knize “Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství”, bude oddaný vysvobozen z hmotného světa a postupně vyvine připoutanost a oddanost ke Govindovi, Ādi-puruṣovi.

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Tenth Canto, Sixth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “The Killing of the Demon Pūtanā.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šesté kapitole desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Usmrcení démonice Pūtany”.