Skip to main content

Text 42

Sloka 42

Devanagari

Dévanágarí

ते तत्र वर्णितं गोपै: पूतनागमनादिकम् ।
श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन् सुविस्मिता: ॥ ४२ ॥

Text

Verš

te tatra varṇitaṁ gopaiḥ
pūtanāgamanādikam
śrutvā tan-nidhanaṁ svasti
śiśoś cāsan suvismitāḥ
te tatra varṇitaṁ gopaiḥ
pūtanāgamanādikam
śrutvā tan-nidhanaṁ svasti
śiśoś cāsan suvismitāḥ

Synonyms

Synonyma

te — all those persons who arrived; tatra — there (in the vicinity of Nanda Mahārāja’s estate); varṇitam — described; gopaiḥ — by the cowherd men; pūtanā-āgamana-ādikam — everything about how Pūtanā the witch had come there and played havoc; śrutvā — after hearing; tat-nidhanam — and about how Pūtanā had died; svasti — all auspiciousness; śiśoḥ — for the baby; ca — and; āsan — offered; su-vismitāḥ — being struck with great wonder because of what had happened.

te — všichni ti, kdo přišli; tatra — tam (k sídlu Nandy Mahārāje); varṇitam — vylíčeno; gopaiḥ — pastevci; pūtanā-āgamana-ādikam — vše o tom, jak tam přišla čarodějnice Pūtanā a co napáchala; śrutvā — poté, co vyslechli; tat-nidhanam — a o tom, jak Pūtanā zemřela; svasti — vše dobré; śiśoḥ — dítěti; ca — a; āsan — přáli; su-vismitāḥ — velice užaslí nad tím, co se stalo.

Translation

Překlad

When the inhabitants of Vraja who had come from distant places heard the whole story of how Pūtanā had come and then been killed by Kṛṣṇa, they were certainly astonished, and they offered their blessings to the child for His wonderful deed of killing Pūtanā. Nanda Mahārāja, of course, was very much obliged to Vasudeva, who had foreseen the incident, and simply thanked him, thinking how wonderful Vasudeva was.

Když obyvatelé Vraji, kteří přišli ze vzdálených míst, slyšeli celý příběh o tom, jak Pūtanā přišla a jak ji Kṛṣṇa zabil, žasli a žehnali dítěti za Jeho podivuhodný čin. Nanda Mahārāja byl velice zavázán Vasudevovi, který tuto událost předvídal, a jen mu děkoval a myslel na to, jak je Vasudeva úžasný.