Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु ।
कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातुधान्यश्च तत्र हि ॥ ३ ॥

Text

Verš

na yatra śravaṇādīni
rakṣo-ghnāni sva-karmasu
kurvanti sātvatāṁ bhartur
yātudhānyaś ca tatra hi
na yatra śravaṇādīni
rakṣo-ghnāni sva-karmasu
kurvanti sātvatāṁ bhartur
yātudhānyaś ca tatra hi

Synonyms

Synonyma

na — not; yatra — wherever; śravaṇa-ādīni — the activities of bhakti-yoga, beginning with hearing and chanting; rakṣaḥ-ghnāni — the sound vibration to kill all danger and bad elements; sva-karmasu — if one is engaged in his own occupational duty; kurvanti — such things are done; sātvatām bhartuḥ — of the protector of the devotees; yātudhānyaḥ — disturbing elements, bad elements; ca — also; tatra hi — there must be.

na — ne; yatra — tam, kde; śravaṇa-ādīni — činnosti v rámci bhakti-yogy, počínaje posloucháním a opěvováním; rakṣaḥ-ghnāni — zvuková vibrace, která odstraňuje veškeré nebezpečí a nepřátelské živly; sva-karmasu — pokud osoba koná svou předepsanou povinnost; kurvanti — tyto věci se provádějí; sātvatām bhartuḥ — ochránce oddaných; yātudhānyaḥ — rušivé prvky, nepřátelské živly; ca — také; tatra hi — tam jistě je.

Translation

Překlad

My dear King, wherever people in any position perform their occupational duties of devotional service by chanting and hearing [śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ], there cannot be any danger from bad elements. Therefore there was no need for anxiety about Gokula while the Supreme Personality of Godhead was personally present.

Můj milý králi, tam, kde lidé v jakémkoliv postavení plní své předepsané povinnosti oddané služby tím, že se věnují opěvování a poslouchání (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ), nemůže hrozit nebezpečí od nepřátelských živlů. Dokud tedy byl Nejvyšší Pán v Gokule osobně přítomný, bylo zbytečné dělat si o toto místo starosti.

Purport

Význam

Śukadeva Gosvāmī spoke this verse to mitigate the anxiety of Mahārāja Parīkṣit. Mahārāja Parīkṣit was a devotee of Kṛṣṇa, and therefore when he understood that Pūtanā was causing disturbances in Gokula, he was somewhat perturbed. Śukadeva Gosvāmī therefore assured him that there was no danger in Gokula. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura has sung: nāmāśraya kari’ yatane tumi, thākaha āpana kāje. Everyone is thus advised to seek shelter in the chanting of the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra and remain engaged in his own occupational duty. There is no loss in this, and the gain is tremendous. Even from a material point of view, everyone should take to chanting the Hare Kṛṣṇa mantra to be saved from all kinds of danger. This world is full of danger (padaṁ padaṁ yad vipadām). Therefore we should be encouraged to chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra so that in our family, society, neighborhood and nation, everything will be smooth and free from danger.

Śukadeva Gosvāmī vyslovil tento verš proto, aby zmírnil úzkost Mahārāje Parīkṣita. Mahārāja Parīkṣit byl Kṛṣṇův oddaný, a proto byl poněkud rozrušen, když slyšel, že Pūtanā způsobovala v Gokule nepokoje. Śukadeva Gosvāmī ho tedy ujistil, že v Gokule žádné nebezpečí nehrozilo. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zpíval: nāmāśraya kari' yatane tumi, thākaha āpana kāje. Tím se každému doporučuje vyhledat útočiště ve zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a nadále se věnovat svému zaměstnání. Tak nic neztratí a jeho zisk bude obrovský. Dokonce i z hmotného hlediska by měl každý začít zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, aby se zachránil před veškerým nebezpečím. Tento svět je plný nebezpečí (padaṁ padaṁ yad vipadām), a proto bychom měli zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, aby v naší rodině, společnosti, čtvrti a národě probíhalo vše hladce a bez nebezpečí.