Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
नन्द: पथि वच: शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् ।
हरिं जगाम शरणमुत्पातागमशङ्कित: ॥ १ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
nandaḥ pathi vacaḥ śaurer
na mṛṣeti vicintayan
hariṁ jagāma śaraṇam
utpātāgama-śaṅkitaḥ
śrī-śuka uvāca
nandaḥ pathi vacaḥ śaurer
na mṛṣeti vicintayan
hariṁ jagāma śaraṇam
utpātāgama-śaṅkitaḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; nandaḥ — Nanda Mahārāja; pathi — on his way back home; vacaḥ — the words; śaureḥ — of Vasudeva; na — not; mṛṣā — without purpose or cause; iti — thus; vicintayan — while thinking about inauspiciousness for his little son, Kṛṣṇa; harim — unto the Supreme Lord, the controller; jagāma — took; śaraṇam — shelter; utpāta — of disturbances; āgama — with the expectation; śaṅkitaḥ — thus being afraid.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; nandaḥ — Nanda Mahārāja; pathi — cestou zpátky domů; vacaḥ — slova; śaureḥ — Vasudevy; na — ne; mṛṣā — bezdůvodná; iti — tak; vicintayan — když uvažoval o tom, co nepříznivého by se mohlo jeho malému synu Kṛṣṇovi přihodit; harim — u Nejvyššího Pána, vládce; jagāma — přijal; śaraṇam — útočiště; utpāta — neblahých událostí; āgama — s předtuchou; śaṅkitaḥ — obávající se.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī continued: My dear King, while Nanda Mahārāja was on the way home, he considered that what Vasudeva had said could not be false or useless. There must have been some danger of disturbances in Gokula. As Nanda Mahārāja thought about the danger for his beautiful son, Kṛṣṇa, he was afraid, and he took shelter at the lotus feet of the supreme controller.

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, cestou domů Nanda Mahārāja uvažoval, že to, co Vasudeva řekl, nemohla být lež ani výmysl. Gokule jistě hrozilo něco neblahého. Nanda Mahārāja myslel na nebezpečí hrozící jeho krásnému synu Kṛṣṇovi a měl strach; přijal tedy útočiště u lotosových nohou nejvyššího vládce.

Purport

Význam

Whenever there is danger, the pure devotee thinks of the protection and shelter of the Supreme Personality of Godhead. This is also advised in Bhagavad-gītā (9.33): anityam asukhaṁ lokam imaṁ prāpya bhajasva mām. In this material world there is danger at every step (padaṁ padaṁ yad vipadām). Therefore a devotee has no other recourse than to take shelter of the Lord at every step.

Když hrozí nějaké nebezpečí, čistý oddaný vždy myslí na ochranu a útočiště, jež poskytuje Nejvyšší Osobnost Božství. To je rovněž doporučeno v Bhagavad-gītě (9.33): anityam asukhaṁ lokam imaṁ prāpya bhajasva mām. V tomto hmotném světě hrozí nebezpečí na každém kroku (padaṁ padaṁ yad vipadām). Oddaný proto nemá jinou možnost, než na každém kroku přijímat útočiště u Pána.