Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Devanagari

Dévanágarí

उपलभ्य हृषीकेशं मृतं पुनरिवागतम् ।
सह पत्न्‍या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवा: ॥ ३७ ॥

Text

Verš

upalabhya hṛṣīkeśaṁ
mṛtaṁ punar ivāgatam
saha patnyā maṇi-grīvaṁ
sarve jāta-mahotsavāḥ
upalabhya hṛṣīkeśaṁ
mṛtaṁ punar ivāgatam
saha patnyā maṇi-grīvaṁ
sarve jāta-mahotsavāḥ

Synonyms

Synonyma

upalabhya — recognizing; hṛṣīkeśam — the Lord of the senses; mṛtam — someone dead; punaḥ — again; iva — as if; āgatam — come; saha — with; patnyā — a wife; maṇi — the jewel; grīvam — on His neck; sarve — all of them; jāta — aroused; mahā — great; utsavāḥ — rejoicing.

upalabhya — považující; hṛṣīkeśam — Pána smyslů; mṛtam — nĕkdo mrtvý; punaḥ — znovu; iva — jako kdyby; āgatam — přišel; saha — s; patnyā — manželkou; maṇi — drahokam; grīvam — na krku; sarve — všichni; jāta — vzniklý; mahā — velký; utsavāḥ — jásot.

Translation

Překlad

Seeing Lord Hṛṣīkeśa return as if from death, accompanied by His new wife and wearing the Syamantaka jewel on His neck, all the people were roused to jubilation.

Když všichni lidé uvidĕli Pána Hṛṣīkeśu vrátit se jako z mrtvých, doprovázeného svou novou manželkou a s drahokamem Syamantaka na krku, vyvolalo to jejich jásot.

Purport

Význam

According to Śrīla Viśvanātha Cakravartī, Jāmbavān had placed the jewel on the Lord’s neck when he had presented his daughter in marriage.

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Jāmbavān zavĕsil drahokam na Pánův krk, když Mu při svatbĕ předával svou dceru.