Skip to main content

Text 35

Sloka 35

Devanagari

Dévanágarí

एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावन: ।
प्रत्याह प्रहसन् वाण्या मेघनादगभीरया ॥ ३५ ॥

Text

Verš

evaṁ sambhāṣito rājñā
bhagavān bhūta-bhāvanaḥ
pratyāha prahasan vāṇyā
megha-nāda-gabhīrayā
evaṁ sambhāṣito rājñā
bhagavān bhūta-bhāvanaḥ
pratyāha prahasan vāṇyā
megha-nāda-gabhīrayā

Synonyms

Synonyma

evam — thus; sambhāṣitaḥ — spoken to; rājñā — by the King; bhagavān — the Supreme Lord; bhūta — of all creation; bhāvanaḥ — the origin; pratyāha — He replied; prahasan — smiling broadly; vāṇyā — with words; megha — of clouds; nāda — like the rumbling; gabhīrayā — deep.

evam — takto; sambhāṣitaḥ — osloven; rājñā — králem; bhagavān — Nejvyšší Pán; bhūta — veškerého stvoření; bhāvanaḥ — zdroj; pratyāha — odpovĕdĕl; prahasan — se širokým úsmĕvem; vāṇyā — slovy; megha — mraků; nāda — jako hřmĕní; gabhīrayā — hlubokými.

Translation

Překlad

[Śukadeva Gosvāmī continued:] Thus addressed by the King, the Supreme Personality of Godhead, origin of all creation, smiled and then replied to him in a voice as deep as the rumbling of clouds.

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, původ veškerého stvoření, takto oslovený králem se usmál a potom mu odpovĕdĕl hlasem hlubokým jako hřmĕní mraků.