Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

स तावत्तस्य रुष्टस्य द‍ृष्टिपातेन भारत ।
देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवत् क्षणात् ॥ १२ ॥

Text

Verš

sa tāvat tasya ruṣṭasya
dṛṣṭi-pātena bhārata
deha-jenāgninā dagdho
bhasma-sād abhavat kṣaṇāt
sa tāvat tasya ruṣṭasya
dṛṣṭi-pātena bhārata
deha-jenāgninā dagdho
bhasma-sād abhavat kṣaṇāt

Synonyms

Synonyma

saḥ — he, Kālayavana; tāvat — that much; tasya — of him, the awakened man; ruṣṭasya — who was angered; dṛṣṭi — of the glance; pātena — by the casting; bhārata — O descendant of Bharata (Parīkṣit Mahārāja); deha-jena — generated in his own body; agninā — by the fire; dagdhaḥ — burned; bhasma-sāt — to ashes; abhavat — he was; kṣaṇāt — in a moment.

saḥ — on, Kālayavana; tāvat — tolik; tasya — jeho, probuzeného muže; ruṣṭasya — který byl rozhnĕvaný; dṛṣṭi — pohledu; pātena — vržením; bhārata — ó potomku Bharaty (Parīkṣite Mahārāji); deha-jena — vytvořeným v jeho tĕle; agninā — ohnĕm; dagdhaḥ — spálen; bhasma-sāt — na popel; abhavat — byl; kṣaṇāt — v okamžiku.

Translation

Překlad

The awakened man was angry and cast his glance at Kālayavana, whose body burst into flames. In a single moment, O King Parīkṣit, Kālayavana was burnt to ashes.

Probuzený muž byl rozhnĕvaný a vrhl pohled na Kālayavanu, jehož tĕlo zachvátily plameny. V jediném okamžiku, ó králi Parīkṣite, byl Kālayavana spálen na popel.

Purport

Význam

The man who incinerated Kālayavana with his glance was named Mucukunda. As he will explain to Lord Kṛṣṇa, he had fought for a long time on behalf of the demigods, finally taking as his benediction the right to sleep undisturbed. The Hari-vaṁśa explains that he secured the further benediction of being able to destroy anyone who disturbed his sleep. Ācārya Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura quotes from the Śrī Hari-vaṁśa as follows:

Muž, který spálil Kālayavanu svým pohledem, se jmenoval Mucukunda. Jak vysvĕtlí Pánu Kṛṣṇovi, bojoval dlouho za polobohy a nakonec přijal jako své požehnání právo nerušenĕ spát. Hari-vaṁśa vysvĕtluje, že získal další požehnání – že bude schopen zničit kohokoliv, kdo ho ze spánku vyruší. Ācārya Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura cituje ze Śrī Hari-vaṁśi:

prasuptaṁ bodhayed yo māṁ
taṁ daheyam ahaṁ surāḥ
cakṣuṣā krodha-dīptena
evam āha punaḥ punaḥ
prasuptaṁ bodhayed yo māṁ
taṁ daheyam ahaṁ surāḥ
cakṣuṣā krodha-dīptena
evam āha punaḥ punaḥ

“Again and again Mucukunda said, ‘O demigods, with eyes blazing with anger, may I incinerate anyone who awakens me from sleep.’”

„Mucukunda neustále opakoval: ,Ó polobozi, nechť očima planoucíma hnĕvem promĕním v popel kohokoliv, kdo mĕ probudí ze spánku.̀“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī explains that Mucukunda made this rather morbid request to scare Lord Indra, who, Mucukunda thought, might otherwise wake him repeatedly to request his help in fighting Indra’s cosmic enemies. Indra’s consent to Mucukunda’s request is described in Śrī Viṣṇu Purāṇa as follows:

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že Mucukunda přednesl tuto ponĕkud morbidní žádost, aby vylekal Pána Indru, který, jak si Mucukunda myslel, by ho jinak mohl opakovanĕ budit a žádat ho o pomoc v boji s Indrovými vesmírnými nepřáteli. Indrův souhlas s Mucukundovou žádostí je popsán ve Śrī Viṣṇu Purāṇĕ takto:

proktaś ca devaiḥ saṁsuptaṁ
yas tvām utthāpayiṣyati
deha-jenāgninā sadyaḥ
sa tu bhasmī-kariṣyati
proktaś ca devaiḥ saṁsuptaṁ
yas tvām utthāpayiṣyati
deha-jenāgninā sadyaḥ
sa tu bhasmī-kariṣyati

“The demigods declared, ‘Whoever awakens you from sleep will suddenly be burnt to ashes by a fire generated from his own body.’”

„Polobozi prohlásili: ,Kdokoliv tĕ probudí ze spánku, bude ihned spálen na popel ohnĕm vytvořeným z jeho tĕla.̀“