Skip to main content

ŚB 10.51.10

Devanagari

नन्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुवत् ।
इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समताडयत् ॥ १० ॥

Text

nanv asau dūram ānīya
śete mām iha sādhu-vat
iti matvācyutaṁ mūḍhas
taṁ padā samatāḍayat

Synonyms

nanu — is it so; asau — He; dūram — a long distance; ānīya — bringing; śete — is lying down; mām — me; iha — here; sādhu-vat — like a saintly person; iti — so; matvā — thinking (him); acyutam — (to be) Lord Kṛṣṇa; mūḍhaḥ — deluded; tam — him; padā — with his foot; samatāḍayat — struck with full force.

Translation

“So, after leading me such a long distance, now He is lying here like some saint!” Thus thinking the sleeping man to be Lord Kṛṣṇa, the deluded fool kicked him with all his strength.