Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

अन्योऽपि धर्मरक्षायै देह: संभ्रियते मया ।
विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभवत: क्व‍‍चित् ॥ १० ॥

Text

Verš

anyo ’pi dharma-rakṣāyai
dehaḥ saṁbhriyate mayā
virāmāyāpy adharmasya
kāle prabhavataḥ kvacit
anyo ’pi dharma-rakṣāyai
dehaḥ saṁbhriyate mayā
virāmāyāpy adharmasya
kāle prabhavataḥ kvacit

Synonyms

Synonyma

anyaḥ — another; api — as well; dharma — of religion; rakṣāyai — for the protection; dehaḥ — body; saṁbhriyate — is assumed; mayā — by Me; virāmāya — for the stopping; api — also; adharmasya — of irreligion; kāle — in the course of time; prabhavataḥ — becoming prominent; kvacit — whenever.

anyaḥ — jiné; api — taktéž; dharma — náboženství; rakṣāyai — kvůli ochranĕ; dehaḥ — tĕlo; saṁbhriyate — je přijato; mayā — Mnou; virāmāya — pro zastavení; api — také; adharmasya — bezbožnosti; kāle — působením času; prabhavataḥ — převažování; kvacit — kdykoliv.

Translation

Překlad

I also assume other bodies to protect religion and to end irreligion whenever it flourishes in the course of time.

Také přijímám jiná tĕla proto, abych ochránil náboženství a skoncoval s bezbožností, kdykoliv začne s bĕhem času nabírat na síle.