Skip to main content

Text 19

Sloka 19

Devanagari

Dévanágarí

अन्यथा त्वाचरँल्ल‍ोके गर्हितो यास्यसे तम: ।
तस्मात् समत्वे वर्तस्व पाण्डवेष्वात्मजेषु च ॥ १९ ॥

Text

Verš

anyathā tv ācaraḻ loke
garhito yāsyase tamaḥ
tasmāt samatve vartasva
pāṇḍaveṣv ātmajeṣu ca
anyathā tv ācaraḻ loke
garhito yāsyase tamaḥ
tasmāt samatve vartasva
pāṇḍaveṣv ātmajeṣu ca

Synonyms

Synonyma

anyathā — otherwise; tu — however; ācaran — acting; loke — in this world; garhitaḥ — condemned; yāsyase — you will attain; tamaḥ — darkness; tasmāt — therefore; samatve — in equanimity; vartasva — remain situated; pāṇḍaveṣu — toward the Pāṇḍavas; ātma-jeṣu — toward your sons; ca — and.

anyathā — jinak; tu — však; ācaran — jednající; loke — v tomto svĕtĕ; garhitaḥ — zavržený; yāsyase — dojdeš do; tamaḥ — temnoty; tasmāt — proto; samatve — v nestrannosti; vartasva — setrvej; pāṇḍaveṣu — vůči Pāṇḍuovcům; ātma-jeṣu — vůči svým synům; ca — a.

Translation

Překlad

If you act otherwise, however, people will condemn you in this world, and in the next life you will enter the darkness of hell. Remain equally disposed, therefore, toward Pāṇḍu’s sons and your own.

Budeš-li však jednat jinak, lidé tĕ zavrhnou v tomto svĕtĕ, a v příštím životĕ vstoupíš do temnoty pekla. Zůstaň proto nestranný vůči synům Pāṇḍua a svým vlastním synům.

Purport

Význam

Dhṛtarāṣṭra’s whole problem was his excessive attachment to his nasty sons. That was the fatal flaw that caused his downfall. There was no lack of good advice from all sides, and Dhṛtarāṣṭra even admitted that the advice was sound, but he could not follow it. One can have clear, practical intelligence when the mind and heart are pure.

Dhṛtarāṣṭrův celý problém byla jeho nadmĕrná připoutanost ke svým podlým synům. To byla osudná chyba, která mu přivodila pád. O dobré rady ze všech stran nebyla nouze a Dhṛtarāṣṭra dokonce uznal jejich správnost, ale nedokázal je následovat. Čistou, praktickou inteligenci je možné mít, když jsou mysl a srdce čisté.