Skip to main content

ŚB 10.49.10

Devanagari

सपत्नमध्ये शोचन्तीं वृकानां हरिणीमिव ।
सान्‍त्‍वयिष्यति मां वाक्यै: पितृहीनांश्च बालकान् ॥ १० ॥

Text

sapatna-madhye śocantīṁ
vṛkānāṁ hariṇīm iva
sāntvayiṣyati māṁ vākyaiḥ
pitṛ-hīnāṁś ca bālakān

Synonyms

sapatna — of enemies; madhye — in the midst; śocantīm — who is lamenting; vṛkānām — of wolves; hariṇīm — a doe; iva — like; sāntvayiṣyati — will He console; mām — me; vākyaiḥ — with His words; pitṛ — of their father; hīnān — deprived; ca — and; bālakān — young boys.

Translation

Now that I am suffering in the midst of my enemies like a doe in the midst of wolves, will Kṛṣṇa come to console me and my fatherless sons with His words?