Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

युवां प्रधानपुरुषौ जगद्धेतू जगन्मयौ ।
भवद्भ‍य‍ां न विना किञ्चित्परमस्ति न चापरम् ॥ १८ ॥

Text

Verš

yuvāṁ pradhāna-puruṣau
jagad-dhetū jagan-mayau
bhavadbhyāṁ na vinā kiñcit
param asti na cāparam
yuvāṁ pradhāna-puruṣau
jagad-dhetū jagan-mayau
bhavadbhyāṁ na vinā kiñcit
param asti na cāparam

Synonyms

Synonyma

yuvām — You two; pradhāna-puruṣau — the original persons; jagat — of the universe; hetū — the causes; jagat-mayau — identical with the universe; bhavadbhyām — than You; na — not; vinā — apart from; kiñcit — anything; param — cause; asti — there is; na ca — nor; aparam — product.

yuvām — Vy dva; pradhāna-puruṣau — původní osoby; jagat — vesmíru; hetū — příčiny; jagat-mayau — totožní s vesmírem; bhavadbhyām — než Vy; na — ne; vinā — oddĕlenĕ od; kiñcit — cokoliv; param — příčina; asti — je; na ca — ani; aparam — výtvor.

Translation

Překlad

You both are the original Supreme Person, the cause of the universe and its very substance. Not the slightest subtle cause or manifest product of creation exists apart from You.

Oba jste původní Nejvyšší Osoba, příčina vesmíru a samotná jeho podstata. Ani ta nejdrobnĕjší subtilní příčina nebo projevený výsledek stvoření neexistují oddĕlenĕ od Vás.

Purport

Význam

After praising Kṛṣṇa and Balarāma for having saved Their dynasty, Akrūra now points out that the Lord actually has no mundane connection with any social or political institution. He is the original Personality of Godhead, performing His pastimes for the benefit of the entire universe.

Akrūra pochválil Kṛṣṇu a Balarāmu, že zachránili svou dynastii, a nyní poukazuje na to, že Pán ve skutečnosti nemá žádné svĕtské spojení se žádnou společenskou ani politickou institucí. Je původní Osobností Božství konající své zábavy ve prospĕch celého vesmíru.