Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानद: ।
सहोद्धवेन सर्वेश: स्वधामागमद् ऋद्धिमत् ॥ १० ॥

Text

Verš

tasyai kāma-varaṁ dattvā
mānayitvā ca māna-daḥ
sahoddhavena sarveśaḥ
sva-dhāmāgamad ṛddhimat
tasyai kāma-varaṁ dattvā
mānayitvā ca māna-daḥ
sahoddhavena sarveśaḥ
sva-dhāmāgamad ṛddhimat

Synonyms

Synonyma

tasyai — to her; kāma — of material desire; varam — her benediction; dattvā — granting; mānayitvā — showing her respect; ca — and; māna-daḥ — He who gives respect to others; saha uddhavena — together with Uddhava; sarva-īśaḥ — the Lord of all beings; sva — to His own; dhāma — residence; agamat — went; ṛddhi-mat — supremely opulent.

tasyai — jí; kāma — hmotné touhy; varam — její požehnání; dattvā — poté, co udĕlil; mānayitvā — poté, co jí prokázal úctu; ca — a; māna-daḥ — ten, který vzdává úctu druhým; saha uddhavena — s Uddhavou; sarva-īśaḥ — Pán všech bytostí; sva — do svého; dhāma — sídla; agamat — odešel; ṛddhi-mat — dokonale honosného.

Translation

Překlad

Promising her the fulfillment of this lusty desire, considerate Kṛṣṇa, Lord of all beings, paid Trivakrā His respects and then returned with Uddhava to His own supremely opulent residence.

Ohleduplný Kṛṣṇa, Pán všech bytostí, Trivakře slíbil, že jí tuto chtivou touhu splní, poklonil se jí a potom se s Uddhavou vrátil do svého dokonale honosného sídla.

Purport

Význam

All the ācāryas agree that the words kāma-varaṁ dattvā indicate that Lord Kṛṣṇa promised Trivakrā He would fulfill her lusty desires.

Všichni ācāryové se shodují, že slova kāma-varaṁ dattvā naznačují, že Pán Kṛṣṇa slíbil Trivakře, že jí splní její chtivé touhy.