Skip to main content

Text 57

Sloka 57

Devanagari

Dévanágarí

द‍ृष्ट्वैवमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् ।
उद्धव: परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगौ ॥ ५७ ॥

Text

Verš

dṛṣṭvaivam-ādi gopīnāṁ
kṛṣṇāveśātma-viklavam
uddhavaḥ parama-prītas
tā namasyann idaṁ jagau
dṛṣṭvaivam-ādi gopīnāṁ
kṛṣṇāveśātma-viklavam
uddhavaḥ parama-prītas
tā namasyann idaṁ jagau

Synonyms

Synonyma

dṛṣṭvā — seeing; evam — such; ādi — and more; gopīnām — of the gopīs; kṛṣṇa-āveśa — their total absorption in thought of Kṛṣṇa; ātma — consisting of; viklavam — the mental agitation; uddhavaḥ — Uddhava; parama — supremely; prītaḥ — pleased; tāḥ — to them; namasyan — offering all respect; idam — this; jagau — sang.

dṛṣṭvā — když vidĕl; evam — takové; ādi — a více; gopīnāmgopī; kṛṣṇa-āveśa — jejich naprostým pohroužením v myšlenkách na Kṛṣṇu; ātma — tvořený; viklavam — neklid mysli; uddhavaḥ — Uddhava; parama — svrchovanĕ; prītaḥ — potĕšený; tāḥ — jim; namasyan — skládající veškerou úctu; idam — toto; jagau — zpíval.

Translation

Překlad

Thus seeing how the gopīs were always disturbed because of their total absorption in Kṛṣṇa, Uddhava was supremely pleased. Desiring to offer them all respect, he sang as follows.

Když takto Uddhava vidĕl gopī neustále neklidné kvůli jejich naprostému pohroužení v Kṛṣṇovi, byl svrchovanĕ potĕšený. Přál si jim vzdát veškerou úctu, a proto jim zazpíval.

Purport

Význam

Viklava, “mental disturbance,” should not be confused here with ordinary material distress. It is clearly stated that Uddhava was supremely pleased, and he felt this way because he saw that the gopīs had attained the highest state of loving ecstasy. Uddhava was an exalted member of the court in Dvārakā, an important minister in world political affairs, and yet he felt the spiritual urge to offer his obeisances to the glorious gopīs, although externally they were mere cowherd girls in an insignificant village called Vṛndāvana. Thus, to explain his feelings he sang the following verses. Śrīla Jīva Gosvāmī states that Uddhava sang these verses daily while he was in Vṛndāvana.

Viklava, „neklid mysli“, zde nesmíme zamĕňovat za bĕžnou hmotnou úzkost. Je jasnĕ uvedeno, že Uddhava byl svrchovanĕ potĕšený, a cítil se tak, jelikož vidĕl, že gopī dosáhly nejvyššího stavu láskyplné extáze. Uddhava byl vznešený dvořan z Dvāraky, důležitý ministr ve svĕtĕ politiky, a přesto cítil duchovní potřebu vzdát úctu slavným gopīm, ačkoliv to byly navenek pouhé pasačky v nevýznamné vesnici zvané Vṛndāvan. Proto, aby vysvĕtlil své pocity, zpíval následující verše. Śrīla Jīva Gosvāmī uvádí, že je Uddhava zpíval každý den, kdy byl ve Vṛndāvanu.