Skip to main content

Text 53

Sloka 53

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
ततस्ता: कृष्णसन्देशैर्व्यपेतविरहज्वरा: ।
उद्धवं पूजयां चक्रुर्ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम् ॥ ५३ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
tatas tāḥ kṛṣṇa-sandeśair
vyapeta-viraha-jvarāḥ
uddhavaṁ pūjayāṁ cakrur
jñātvātmānam adhokṣajam
śrī-śuka uvāca
tatas tāḥ kṛṣṇa-sandeśair
vyapeta-viraha-jvarāḥ
uddhavaṁ pūjayāṁ cakrur
jñātvātmānam adhokṣajam

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; tataḥ — then; tāḥ — they; kṛṣṇa-sandeśaiḥ — by the messages from Kṛṣṇa; vyapeta — removed; viraha — of their separation; jvarāḥ — the fever; uddhavam — Uddhava; pūjayām cakruḥ — worshiped; jñātvā — recognizing him; ātmānam — Himself; adhokṣajam — as the Supreme Lord.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; tataḥ — potom; tāḥ — ony; kṛṣṇa-sandeśaiḥ — zprávami od Kṛṣṇy; vyapeta — odstranily; viraha — svého odloučení; jvarāḥ — horečku; uddhavam — Uddhavu; pūjayām cakruḥ — uctily; jñātvā — uznávající ho; ātmānam — samotného; adhokṣajam — jako Nejvyššího Pána.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī continued: Lord Kṛṣṇa’s messages having relieved their fever of separation, the gopīs then worshiped Uddhava, recognizing him as nondifferent from their Lord, Kṛṣṇa.

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Zprávy od Pána Kṛṣṇy je zbavily horečky odloučení a potom gopī uctily Uddhavu, když uznaly, že se neliší od jejich Pána, od Kṛṣṇy.

Purport

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī states that the words jñatvātmānam adhokṣajam also indicate that the gopīs recognize Lord Kṛṣṇa to be the very soul of their lives and thus spiritually one with them.

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí, že slova jñatvātmānam adhokṣajam také vyjadřují, že gopī uznávaly Pána Kṛṣṇu jako samotnou duši svých životů a tím pádem duchovnĕ totožného s nimi.