Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Devanagari

Dévanágarí

येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थित: ।
तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्र: प्रत्यपद्यत ॥ ३२ ॥

Text

Verš

yenendriyārthān dhyāyeta
mṛṣā svapna-vad utthitaḥ
tan nirundhyād indriyāṇi
vinidraḥ pratyapadyata
yenendriyārthān dhyāyeta
mṛṣā svapna-vad utthitaḥ
tan nirundhyād indriyāṇi
vinidraḥ pratyapadyata

Synonyms

Synonyma

yena — by which (mind); indriya — of the senses; arthān — upon the objects; dhyāyeta — one meditates; mṛṣā — false; svapna-vat — like a dream; utthitaḥ — arisen from sleep; tat — that (mind); nirundhyāt — one should bring under control; indriyāṇi — the senses; vinidraḥ — not sleeping (alert); pratyapadyata — they obtain.

yena — čím (myslí); indriya — smyslových; arthān — o předmĕtech; dhyāyeta — človĕk medituje; mṛṣā — iluzorní; svapna-vat — jako sen; utthitaḥ — po procitnutí ze spánku; tat — tu (mysl); nirundhyāt — mĕl by si podmanit; indriyāṇi — smysly; vinidraḥ — nespící (bdĕlé); pratyapadyata — získají.

Translation

Překlad

As a person just arisen from sleep may continue to meditate on a dream even though it is illusory, so by the agency of the mind one meditates on the sense objects, which the senses can then obtain. Therefore one should become fully alert and bring the mind under control.

Stejnĕ jako človĕk právĕ probuzený ze spánku může dál meditovat o svém snu, i když je to iluze, tak medituje pomocí mysli o smyslových předmĕtech, které mohou smysly poté získat. Proto by se mĕl plnĕ probudit a ovládnout svou mysl.

Purport

Význam

The verb pratipad means “to be perceived or restored.” The soul that is vinidra, free from the dreamlike condition of material consciousness, is restored to its constitutional position as an eternal servitor of the Lord, Śrī Kṛṣṇa, and thus the soul is directly perceived by pure consciousness.

Sloveso pratipad znamená „být vnímán nebo navrácen“. Duše, která je vinidra, procitlá ze stavu hmotného vĕdomí, který se podobá spánku, je uvedena zpĕt do svého přirozeného postavení vĕčného služebníka Pána, Śrī Kṛṣṇy, a díky tomu je přímo vnímána čistým vĕdomím.