Skip to main content

Text 49

Sloka 49

Devanagari

Dévanágarí

किं साधयिष्यत्यस्माभिर्भर्तु: प्रीतस्य निष्कृतिम् ।
तत: स्‍त्रीणां वदन्तीनामुद्धवोऽगात् कृताह्निक: ॥ ४९ ॥

Text

Verš

kiṁ sādhayiṣyaty asmābhir
bhartuḥ prītasya niṣkṛtim
tataḥ strīṇāṁ vadantīnām
uddhavo ’gāt kṛtāhnikaḥ
kiṁ sādhayiṣyaty asmābhir
bhartuḥ prītasya niṣkṛtim
tataḥ strīṇāṁ vadantīnām
uddhavo ’gāt kṛtāhnikaḥ

Synonyms

Synonyma

kim — whether; sādhayiṣyati — will he accomplish; asmābhiḥ — with us; bhartuḥ — of his master; prītasya — who was satisfied with him; niṣkṛtim — the funeral ritual; tataḥ — then; strīṇām — the women; vadantīnām — as they were speaking; uddhavaḥ — Uddhava; agāt — came there; kṛta — having performed; ahnikaḥ — his early-morning religious duties.

kim — zda; sādhayiṣyati — učiní; asmābhiḥ — s námi; bhartuḥ — svého pána; prītasya — který s ním byl spokojený; niṣkṛtim — pohřební obřad; tataḥ — potom; strīṇām — ženy; vadantīnām — zatímco hovořily; uddhavaḥ — Uddhava; agāt — přišel tam; kṛta — poté, co vykonal; ahnikaḥ — své ranní náboženské povinnosti.

Translation

Překlad

“Is he going to use our flesh to offer funeral oblations for his master, who was so satisfied with his service?” As the women were speaking in this way, Uddhava appeared, having finished his early-morning duties.

„Použije naše maso jako obĕtinu při pohřbu svého pána, který byl tak spokojený s jeho službou?“ Zatímco ženy takto hovořily, objevil se Uddhava, který právĕ dokončil své ranní povinnosti.

Purport

Význam

This verse reveals the bitter disappointment the gopīs felt when Akrūra took Kṛṣṇa away. However, they will be pleasantly surprised to see that the unexpected guest is Uddhava.

Tento verš ukazuje hořké zklamání, které cítily gopī, když Akrūra odvezl Kṛṣṇu. Budou však příjemnĕ překvapené, až uvidí, že nečekaným hostem je Uddhava.

Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda to the Tenth Canto, Forty-sixth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Uddhava Visits Vṛndāvana.”

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté šesté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Uddhava navštĕvuje Vṛndāvan.“