Skip to main content

Text 46

Sloka 46

Devanagari

Dévanágarí

उद्गायतीनामरविन्दलोचनं
व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशद् ध्वनि: ।
दध्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो
निरस्यते येन दिशाममङ्गलम् ॥ ४६ ॥

Text

Verš

udgāyatīnām aravinda-locanaṁ
vrajāṅganānāṁ divam aspṛśad dhvaniḥ
dadhnaś ca nirmanthana-śabda-miśrito
nirasyate yena diśām amaṅgalam
udgāyatīnām aravinda-locanaṁ
vrajāṅganānāṁ divam aspṛśad dhvaniḥ
dadhnaś ca nirmanthana-śabda-miśrito
nirasyate yena diśām amaṅgalam

Synonyms

Synonyma

udgāyatīnām — who were loudly singing; aravinda — like lotuses; locanam — (about the Lord) whose eyes; vraja-aṅganānām — of the women of Vraja; divam — the sky; aspṛśat — touched; dhvaniḥ — the reverberation; dadhnaḥ — of the curds; ca — and; nirmanthana — of the churning; śabda — with the sound; miśritaḥ — mixed; nirasyate — is dispelled; yena — by which; diśām — of all directions; amaṅgalam — the inauspiciousness.

udgāyatīnām — které hlasitĕ zpívaly; aravinda — jako lotosy; locanam — (o Pánu) jehož oči; vraja-aṅganānām — žen z Vraji; divam — nebe; aspṛśat — dotkl se; dhvaniḥ — zvuk; dadhnaḥ — jogurtu; ca — a; nirmanthana — kvedlání; śabda — se zvukem; miśritaḥ — smíšený; nirasyate — je rozptýlena; yena — jímž; diśām — všech svĕtových stran; amaṅgalam — nepříznivost.

Translation

Překlad

As the ladies of Vraja loudly sang the glories of lotus-eyed Kṛṣṇa, their songs blended with the sound of their churning, ascended to the sky and dissipated all inauspiciousness in every direction.

Když ženy z Vraji hlasitĕ zpívaly o slávĕ Kṛṣṇy s lotosovýma očima, jejich písnĕ se mísily se zvukem kvedlání, stoupaly do nebe a rozptylovaly vše nepříznivé na všech svĕtových stranách.

Purport

Význam

The gopīs were absorbed in thought of Kṛṣṇa and were thus feeling His presence. Therefore they could joyfully sing.

Gopī byly pohroužené v myšlenkách na Kṛṣṇu, a tímto způsobem cítily Jeho přítomnost. Proto mohly radostnĕ zpívat.