Skip to main content

Text 41

Sloka 41

Devanagari

Dévanágarí

यथा भ्रमरिकाद‍ृष्‍ट्या भ्राम्यतीव महीयते ।
चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्तेवाहंधिया स्मृत: ॥ ४१ ॥

Text

Verš

yathā bhramarikā-dṛṣṭyā
bhrāmyatīva mahīyate
citte kartari tatrātmā
kartevāhaṁ-dhiyā smṛtaḥ
yathā bhramarikā-dṛṣṭyā
bhrāmyatīva mahīyate
citte kartari tatrātmā
kartevāhaṁ-dhiyā smṛtaḥ

Synonyms

Synonyma

yathā — as; bhramarikā — because of whirling around; dṛṣṭyā — in one’s vision; bhrāmyati — whirling; iva — as if; mahī — the ground; īyate — appears; citte — the mind; kartari — being the doer; tatra — there; ātmā — the self; kartā — the doer; iva — as if; aham-dhiyā — because of false ego; smṛtaḥ — is thought.

yathā — jako; bhramarikā — kvůli točení se; dṛṣṭyā — ve vlastním zorném poli; bhrāmyati — točící se; iva — jakoby; mahī — zemĕ; īyate — vypadá; citte — mysl; kartari — která je konatel; tatra — tam; ātmā — vlastní já; kartā — konatel; iva — jako kdyby; aham-dhiyā — kvůli falešnému egu; smṛtaḥ — je myšleno.

Translation

Překlad

Just as a person who is whirling around perceives the ground to be turning, one who is affected by false ego thinks himself the doer, when actually only his mind is acting.

Stejnĕ jako osoba, která se točí dokola, vnímá zemi, jako by se točila, považuje se ten, kdo je ovlivnĕný falešným egem, za konatele, zatímco ve skutečnosti jedná jen jeho mysl.

Purport

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī gives a parallel idea: Although our happiness and distress are caused by our own interaction with the material qualities, we perceive the Lord to be their cause.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí související obdobnou myšlenku: Ačkoliv naše štĕstí a neštĕstí způsobuje naše vlastní vzájemné působení s hmotnými kvalitami, vnímáme Pána jako jejich příčinu.