Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

धर्मव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् । यत्राधर्म: समुत्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कर्हिचित् ॥ ९ ॥

Text

Verš

dharma-vyatikramo hy asya
samājasya dhruvaṁ bhavet
yatrādharmaḥ samuttiṣṭhen
na stheyaṁ tatra karhicit
dharma-vyatikramo hy asya
samājasya dhruvaṁ bhavet
yatrādharmaḥ samuttiṣṭhen
na stheyaṁ tatra karhicit

Synonyms

Synonyma

dharma — of religious principles; vyatikramaḥ — transgression; hi — indeed; asya — by this; samājasya — company; dhruvam — certainly; bhavet — must be; yatra — wherein; adharmaḥ — irreligion; samuttiṣṭhet — has fully arisen; na stheyam — one should not remain; tatra — there; karhicit — for any duration of time at all.

dharma — náboženských zásad; vyatikramaḥ — porušení; hi — zajisté; asya — touto; samājasya — společností; dhruvam — jistĕ; bhavet — musí být; yatra — kde; adharmaḥ — bezbožnost; samuttiṣṭhet — se plnĕ projevila; na stheyam — človĕk by nemĕl zůstat; tatra — tam; karhicit — po jakoukoliv dobu.

Translation

Překlad

Religious principles have certainly been violated in this assembly. One should not remain for even a moment in a place where irreligion is flourishing.

Toto shromáždĕní zajisté porušilo náboženské zásady. Nikdo by nemĕl ani na okamžik zůstávat na místĕ, kde vzkvétá bezbožnost.