Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

महानयं बताधर्म एषां राजसभासदाम् । ये बलाबलवद्युद्धं राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यत: ॥ ७ ॥

Text

Verš

mahān ayaṁ batādharma
eṣāṁ rāja-sabhā-sadām
ye balābalavad yuddhaṁ
rājño ’nvicchanti paśyataḥ
mahān ayaṁ batādharma
eṣāṁ rāja-sabhā-sadām
ye balābalavad yuddhaṁ
rājño ’nvicchanti paśyataḥ

Synonyms

Synonyma

mahān — great; ayam — this; bata — alas; adharmaḥ — act of irreligion; eṣām — on the part of these; rāja-sabhā — in the King’s assembly; sadām — persons present; ye — who; bala-abala-vat — between strong and weak; yuddham — a fight; rājñaḥ — while the King; anvicchanti — they also desire; paśyataḥ — is watching.

mahān — velký; ayam — tento; bata — bĕda; adharmaḥ — bezbožný čin; eṣām — tĕch; rāja-sabhā — v královĕ shromáždĕní; sadām — osob přítomných; ye — které; bala-abala-vat — mezi silnými a slabými; yuddham — zápas; rājñaḥ — zatímco král; anvicchanti — také si přejí; paśyataḥ — přihlíží.

Translation

Překlad

[The women said:] Alas, what a greatly irreligious act the members of this royal assembly are committing! As the King watches this fight between the strong and the weak, they also want to see it.

(Ženy říkaly:) Bĕda, jak bezbožný čin páchají členové tohoto královského shromáždĕní! I král přihlíží tomuto zápasu mezi silnými a slabými, a oni si jej také přejí vidĕt.

Purport

Význam

The idea the ladies are expressing is that even if the King somehow wanted to see such an unfair match, why should the respectable members of the assembly also desire to see it? These feelings are natural. Even nowadays, if in a public place we find a violent fight going on between a very strong, large person and a weaker, smaller person, we are aroused to indignation. Compassionate women are especially offended and enraged by such unfair violence.

Ženy vyjadřují myšlenku, že i když král z nĕjakého důvodu chce vidĕt tak nečestný zápas, proč by si jej mĕli přát vidĕt i úctyhodní členové obecenstva? To jsou přirozené pocity. I dnes, když na veřejném místĕ vidíme rvačku mezi nĕjakou silnou, mohutnou osobou a nĕkým slabším a menším, probudí to v nás rozhořčení. Zvláštĕ soucitné ženy se cítí dotčené a zlobí se nad takovým nečestným násilím.