Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
अथ व्रजन् राजपथेन माधव:
स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनाम् ।
विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां
पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन् रसप्रद: ॥ १ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
atha vrajan rāja-pathena mādhavaḥ
striyaṁ gṛhītāṅga-vilepa-bhājanām
vilokya kubjāṁ yuvatīṁ varānanāṁ
papraccha yāntīṁ prahasan rasa-pradaḥ
śrī-śuka uvāca
atha vrajan rāja-pathena mādhavaḥ
striyaṁ gṛhītāṅga-vilepa-bhājanām
vilokya kubjāṁ yuvatīṁ varānanāṁ
papraccha yāntīṁ prahasan rasa-pradaḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; atha — then; vrajan — walking; rāja-pathena — along the King’s road; mādhavaḥ — Kṛṣṇa; striyam — a woman; gṛhīta — holding; aṅga — for the body; vilepa — with ointments; bhājanām — a tray; vilokya — seeing; kubjām — hunchbacked; yuvatīm — young; vara-ānanām — with an attractive face; papraccha — He inquired; yāntīm — going; prahasan — smiling; rasa — of the pleasure of love; pradaḥ — the bestower.

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; atha — potom; vrajan — kráčející; rāja-pathena — po královské cestĕ; mādhavaḥ — Kṛṣṇa; striyam — ženu; gṛhīta — držící; aṅga — na tĕlo; vilepa — s mastmi; bhājanām — podnos; vilokya — když spatřil; kubjām — hrbatou; yuvatīm — mladou; vara-ānanām — s přitažlivou tváří; papraccha — zeptal se; yāntīm — jdoucí; prahasan — usmívající se; rasa — potĕšení lásky; pradaḥ — dárce.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī said: As He walked down the King’s road, Lord Mādhava then saw a young hunchback woman with an attractive face, who carried a tray of fragrant ointments as she walked along. The bestower of the ecstasy of love smiled and inquired from her as follows.

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Pán Mādhava kráčel po královské cestĕ, spatřil mladou hrbatou ženu s přitažlivou tváří, která šla kolem a nesla podnos s vonnými mastmi. Dárce extáze lásky se usmál a zeptal se jí.

Purport

Význam

According to Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, the young hunchbacked girl was actually a partial expansion of the Lord’s wife Satyabhāmā. Satyabhāmā is the Lord’s internal energy known as Bhū-śakti, and this expansion of hers, known as Pṛthivī, represents the earth, which was bent down by the great burden of countless wicked rulers. Lord Kṛṣṇa descended to remove these wicked rulers, and thus His pastime of straightening out the hunchback Trivakrā, as explained in these verses, represents His rectifying the burdened condition of the earth. At the same time, the Lord awarded Trivakrā a conjugal relationship with Himself.

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura byla mladá hrbatá dívka ve skutečnosti částečnou expanzí Pánovy manželky Satyabhāmy. Satyabhāmā je Pánova vnitřní energie známá jako Bhū-śakti, a tato její expanze, známá jako Pṛthivī, představuje Zemi, jež byla shrbená pod tĕžkým břemenem v podobĕ nesčetných zlotřilých vládců. Pán Kṛṣṇa sestoupil, aby tyto darebné vládce odstranil, a tak Jeho zábava narovnání hrbaté Trivakry, která je popsaná v tĕchto verších, představuje Jeho nápravu stavu přetížené Zemĕ. Zároveň Pán udĕlil Trivakře milostný vztah se sebou samým.

In addition to the given meaning, the word rasa-pradaḥ indicates that the Lord amused His cowherd boyfriends by His dealings with the young hunchback.

Slovo rasa-pradaḥ vedle uvedeného významu také vyjadřuje, že Pán svým jednáním s mladou hrbatou dívkou pobavil své přátele pasáčky.