Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

तयाभिहितमाकर्ण्य कंस: परमविस्मित: ।
देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितोऽब्रवीत् ॥ १४ ॥

Text

Verš

tayābhihitam ākarṇya
kaṁsaḥ parama-vismitaḥ
devakīṁ vasudevaṁ ca
vimucya praśrito ’bravīt
tayābhihitam ākarṇya
kaṁsaḥ parama-vismitaḥ
devakīṁ vasudevaṁ ca
vimucya praśrito ’bravīt

Synonyms

Synonyma

tayā — by the goddess Durgā; abhihitam — the words spoken; ākarṇya — by hearing; kaṁsaḥ — Kaṁsa; parama-vismitaḥ — was struck with wonder; devakīm — unto Devakī; vasudevam ca — and Vasudeva; vimucya — releasing immediately; praśritaḥ — with great humility; abravīt — spoke as follows.

tayā — bohyní Durgou; abhihitam — pronesená slova; ākarṇya — když slyšel; kaṁsaḥ — Kaṁsa; parama-vismitaḥ — strnul údivem; devakīm — Devakī; vasudevam ca — a Vasudevu; vimucya — okamžitě propustil; praśritaḥ — s velkou pokorou; abravīt — promluvil následovně.

Translation

Překlad

After hearing the words of the goddess Durgā, Kaṁsa was struck with wonder. Thus he approached his sister Devakī and brother-in-law Vasudeva, released them immediately from their shackles, and very humbly spoke as follows.

Když Kaṁsa uslyšel slova bohyně Durgy, strnul údivem. Přistoupil ke své sestře Devakī a švagrovi Vasudevovi, okamžitě jim sundal okovy a pokorně k nim promluvil.

Purport

Význam

Kaṁsa was astonished because the goddess Durgā had become the daughter of Devakī. Since Devakī was a human being, how could the goddess Durgā become her daughter? This was one cause of his astonishment. Also, how is it that the eighth child of Devakī was a female? This also astonished him. Asuras are generally devotees of mother Durgā, Śakti, or of demigods, especially Lord Śiva. The appearance of Durgā in her original eight-armed feature, holding various weapons, immediately changed Kaṁsa’s mind about Devakī’s being an ordinary human. Devakī must have had some transcendental qualities; otherwise why would the goddess Durgā have taken birth from her womb? Under the circumstances, Kaṁsa, struck with wonder, wanted to compensate for his atrocities against his sister Devakī.

Kaṁsa žasl, že se bohyně Durgā stala dcerou Devakī. Jak se mohla Durgā stát dcerou obyčejné lidské bytosti? To byl jeden důvod jeho údivu. A jak je možné, že osmé dítě Devakī bylo ženského pohlaví? I to ho udivilo. Asurové jsou obvykle oddaní matky Durgy, Śakti, nebo polobohů, zvláště Pána Śivy. Zjevení Durgy v její původní osmiruké podobě držící různé zbraně ihned přimělo Kaṁsu k tomu, aby změnil svůj názor, že Devakī je obyčejná lidská bytost. Musela mít nějaké transcendentální vlastnosti, neboť proč by se jí jinak bohyně Durgā narodila? Za těchto okolností chtěl užaslý Kaṁsa odčinit ohavnosti, kterých se vůči své sestře Devakī dopustil.