Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम् ।
ह्रियमाण: कालनद्या क्‍वचित्तरति कश्चन ॥ ५ ॥

Text

Verš

maivaṁ mamādhamasyāpi
syād evācyuta-darśanam
hriyamāṇaḥ kala-nadyā
kvacit tarati kaścana
maivaṁ mamādhamasyāpi
syād evācyuta-darśanam
hriyamāṇaḥ kala-nadyā
kvacit tarati kaścana

Synonyms

Synonyma

evam — I should not think like this; mama — for me; adhamasya — who am most fallen; api — even; syāt — it may come about; eva — certainly; acyuta — of the infallible Lord; darśanam — the sight; hriyamāṇaḥ — being pulled along; kāla — of time; nadyā — by the river; kvacit — sometimes; tarati — crosses to the shore; kaścana — someone.

evam — nemĕl bych takto uvažovat; mama — pro mĕ; adhamasya — nanejvýš pokleslého; api — dokonce; syāt — může nastat; eva — jistĕ; acyuta — neklesajícího Pána; darśanam — spatření; hriyamāṇaḥ — unášený; kāla — času; nadyā — řekou; kvacit — nĕkdy; tarati — dosáhne břehu; kaścana — nĕkdo.

Translation

Překlad

But enough of such thoughts! After all, even a fallen soul like me can have the chance to behold the infallible Supreme Lord, for one of the conditioned souls being swept along in the river of time may sometimes reach the shore.

Dost však tĕchto myšlenek! Koneckonců i pokleslá duše jako já může mít možnost spatřit Nejvyššího Pána, jenž nikdy neklesá, neboť jedna z podmínĕných duší unášených řekou času může také nĕkdy dosáhnout břehu.