Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

आत्मनात्माश्रय: पूर्वं मायया ससृजे गुणान् ।
तैरिदं सत्यसङ्कल्प: सृजस्यत्स्यवसीश्वर: ॥ १२ ॥

Text

Verš

ātmanātmāśrayaḥ pūrvaṁ
māyayā sasṛje guṇān
tair idaṁ satya-saṅkalpaḥ
sṛjasy atsy avasīśvaraḥ
ātmanātmāśrayaḥ pūrvaṁ
māyayā sasṛje guṇān
tair idaṁ satya-saṅkalpaḥ
sṛjasy atsy avasīśvaraḥ

Synonyms

Synonyma

ātmanā — by Your personal potency; ātma — of the spirit soul; āśrayaḥ — the shelter; pūrvam — first; māyayā — by Your creative energy; sasṛje — You produced; guṇān — the basic modes of material nature; taiḥ — through these; idam — this (universe); satya — always realized in fact; saṅkalpaḥ — whose desires; sṛjasi — You create; atsi — withdraw; avasi — and maintain; īśvaraḥ — the controller.

ātmanā — působením své osobní energie; ātma — duše; āśrayaḥ — útočištĕ; pūrvam — nejprve; māyayā — svou tvořivou energií; sasṛje — stvořil jsi; guṇān — základní kvality hmotné přírody; taiḥ — jejich prostřednictvím; idam — tento (vesmír); satya — vždy uskutečnĕné; saṅkalpaḥ — jehož touhy; sṛjasi — tvoříš; atsi — stahuješ; avasi — a udržuješ; īśvaraḥ — vládce.

Translation

Překlad

You are the shelter of all souls, and being the supreme controller, You fulfill Your desires simply by Your will. By Your personal creative potency You manifested in the beginning the primal modes of material nature, and through their agency You create, maintain and then destroy this universe.

Jsi útočištĕ všech duší, a jelikož jsi svrchovaný vládce, plníš si své touhy jednoduše svou vůlí. Působením své osobní tvořivé energie jsi na počátku projevil prvotní kvality hmotné přírody, a jejich prostřednictvím tvoříš, udržuješ a poté ničíš tento vesmír.