Skip to main content

Text 39

Sloka 39

Devanagari

Dévanágarí

मनोरथान् करोत्युच्चैर्जनो दैवहतानपि ।
युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते ॥ ३९ ॥

Text

Verš

manorathān karoty uccair
jano daiva-hatān api
yujyate harṣa-śokābhyāṁ
tathāpy ājñāṁ karomi te
manorathān karoty uccair
jano daiva-hatān api
yujyate harṣa-śokābhyāṁ
tathāpy ājñāṁ karomi te

Synonyms

Synonyma

manaḥ-rathān — his desires; karoti — carries out; uccaiḥ — fervently; janaḥ — the average person; daiva — by Providence; hatān — thwarted; api — even though; yujyate — he is confronted; harṣa-śokābhyām — by happiness and distress; tathā api — nonetheless; ājñām — order; karomi — I will do; te — your.

manaḥ-rathān — své touhy; karoti — plní; uccaiḥ — vášnivĕ; janaḥ — průmĕrná osoba; daiva — Prozřetelností; hatān — zrazená; api — i když; yujyate — je vystavena; harṣa-śokābhyām — štĕstí a neštĕstí; tathā api — přesto; ājñām — pokyn; karomi — splním; te — tvůj.

Translation

Překlad

An ordinary person is determined to act on his desires even when fate prevents their fulfillment. Therefore he encounters both happiness and distress. Yet even though such is the case, I will execute your order.

Obyčejná osoba je odhodlaná plnit si své touhy, přestože jí v tom osud brání. Proto zažívá štĕstí i neštĕstí. Nicménĕ i tak splním tvůj pokyn.

Purport

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī explains that although what Akrūra said was courteous and encouraging, his hidden meaning was far different. What he really meant was this: “Your plan is not fit to execute, yet I will carry it out since you are the King and I am your subject, and in any case, you are about to die.”

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že ačkoliv to, co Akrūra řekl, znĕlo jako zdvořilé a povzbuzující, skrytý obsah jeho slov byl úplnĕ jiný. Ve skutečnosti říkal toto: „Tvůj plán se sice nehodí uskutečňovat, ale já ho přesto vykonám, protože ty jsi král a já jsem tvůj poddaný, a ty tak jak tak zanedlouho zemřeš.“