Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भ‍ुतकर्मणा ।
कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शन: ॥ १६ ॥

Text

Verš

ariṣṭe nihate daitye
kṛṣṇenādbhuta-karmaṇā
kaṁsāyāthāha bhagavān
nārado deva-darśanaḥ
ariṣṭe nihate daitye
kṛṣṇenādbhuta-karmaṇā
kaṁsāyāthāha bhagavān
nārado deva-darśanaḥ

Synonyms

Synonyma

ariṣṭe — Ariṣṭa; nihate — having been killed; daitye — the demon; kṛṣṇena — by Kṛṣṇa; adbhuta-karmaṇā — whose activities are wonderful; kaṁsāya — to Kaṁsa; atha — then; āha — spoke; bhagavān — the powerful sage; nāradaḥ — Nārada; deva-darśanaḥ — whose vision is godly.

ariṣṭe — Ariṣṭa; nihate — když byl zabit; daitye — démon; kṛṣṇena — Kṛṣṇou; adbhuta-karmaṇā — jehož činnosti jsou úžasné; kaṁsāya — ke Kaṁsovi; atha — potom; āha — promluvil; bhagavān — mocný mudrc; nāradaḥ — Nārada; deva-darśanaḥ — jenž má božský zrak.

Translation

Překlad

After Ariṣṭāsura had been killed by Kṛṣṇa, who acts wonderfully, Nārada Muni went to speak to King Kaṁsa. That powerful sage of godly vision addressed the King as follows.

Poté, co byl Ariṣṭāsura usmrcen Kṛṣṇou, jehož činnosti jsou úžasné, šel Nārada Muni promluvit ke králi Kaṁsovi. Tento mocný mudrc s božským zrakem oslovil krále následovnĕ.

Purport

Význam

The term deva-darśana can be understood in many ways, all of which are consistent with the context and purport of this narration. Deva means “God,” and darśanaḥ means “seeing” or “an audience with a great personality.” Thus deva-darśana, a name for Nārada Muni, indicates that Nārada has attained the perfection of seeing God, that getting Nārada’s audience is as good as getting God’s (since Nārada is a pure representative of the Lord), and also that Nārada’s audience is as good as that of the demigods, who are also known as devas. That there are all these meanings of the term deva-darśanaḥ reveals something of the richness of the Śrīmad-Bhāgavatam’s language.

Pojem deva-darśana lze pochopit mnoha způsoby, které jsou všechny v souladu s kontextem a významem tohoto popisu. Deva znamená „Bůh“ a darśanaḥ „vidĕní“ nebo „setkání se vznešenou osobností“. Proto deva-darśana, jméno Nārady Muniho, vyjadřuje, že Nārada dosáhl té dokonalosti, že může vidĕt Boha; dále že možnost setkat se s Nāradou je stejnĕ dobrá jako možnost setkat se s Bohem (neboť Nārada je čistý představitel Pána) a také že setkání s Nāradou je stejnĕ dobré jako setkání s polobohy, kteří jsou rovnĕž známí jako devové. To, že pojem deva-darśanaḥ má tolik významů, vypovídá o tom, jak bohatý je jazyk Śrīmad-Bhāgavatamu.

From the Purāṇas, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura has quoted twenty verses describing a joking conversation between Rādhā and Kṛṣṇa that took place after Kṛṣṇa had killed the demon Ariṣṭa. This conversation, so kindly quoted by the ācārya, describes the origin of Rādhā-kuṇḍa and Śyāma-kuṇḍa, Rādhā’s and Kṛṣṇa’s bathing ponds. The verses are as follows:

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura citoval dvacet veršů z Purāṇ popisujících žertovný rozhovor mezi Rādhou a Kṛṣṇou, který se odehrál poté, co Kṛṣṇa zabil démona Ariṣṭu. Tento rozhovor, laskavĕ citovaný ācāryou, popisuje původ Rādhā-kuṇḍu a Śyāma-kuṇḍu, jezírek Rādhy a Kṛṣṇy. Verše znĕjí takto:

māsmān spṛśādya vṛṣabhārdana hanta mugdhā
ghoro ’suro ’yam ayi kṛṣṇa tad apy ayaṁ gauḥ
vṛtro yathā dvija ihāsty ayi niṣkṛtiḥ kiṁ
śudhyed bhavāṁs tri-bhuvana-sthita-tīrtha-kṛcchrāt
māsmān spṛśādya vṛṣabhārdana hanta mugdhā
ghoro 'suro 'yam ayi kṛṣṇa tad apy ayaṁ gauḥ
vṛtro yathā dvija ihāsty ayi niṣkṛtiḥ kiṁ
śudhyed bhavāṁs tri-bhuvana-sthita-tīrtha-kṛcchrāt

“The innocent young gopīs said, ‘Ah, Kṛṣṇa, don’t touch us now, O killer of a bull! Alas, even though Ariṣṭa was a terrible demon, still he was a male cow, so You will have to undergo atonement, just as Lord Indra did after killing Vṛtrāsura. But how can You purify Yourself without going to the trouble of visiting every single holy place in the three worlds?’”

„Nevinné mladé gopī řekly: ,Ó Kṛṣṇo, nyní se nás vůbec nedotýkej, ó hubiteli býka! Bĕda, přestože byl Ariṣṭa hrozivý démon, přece jen to byl býk, takže budeš muset podstoupit odčinĕní, stejnĕ jako Pán Indra po zabití Vṛtrāsury. Jak se ale můžeš očistit, aniž by sis dal tu práci, že navštívíš všechna svatá místa ve třech svĕtech?̀“

kiṁ paryaṭāmi bhuvanāny adhunaiva sarvā
ānīya tīrtha-vitatīḥ karavāṇi tāsu
snānaṁ vilokayata tāvad idaṁ mukundaḥ
procyaiva tatra kṛtavān bata pārṣṇi-ghātam
kiṁ paryaṭāmi bhuvanāny adhunaiva sarvā
ānīya tīrtha-vitatīḥ karavāṇi tāsu
snānaṁ vilokayata tāvad idaṁ mukundaḥ
procyaiva tatra kṛtavān bata pārṣṇi-ghātam

“[Kṛṣṇa replied,] ‘Why should I have to wander throughout the entire universe? I will at once bring all the countless pilgrimage places here and take My bath in them. Just watch!’ With this, Lord Mukunda struck His heel on the ground.”

„(Kṛṣṇa odpovĕdĕl:) ,Proč bych mĕl putovat po celém vesmíru? Hned přivedu všechna poutní místa sem a vykoupu se v nich. Jen se podívejte!̀ Potom Pán Mukunda dupl patou do zemĕ.“

pātālato jalam idaṁ kila bhogavatyā
āyātam atra nikhilā api tīrtha-saṅghāḥ
āgacchateti bhagavad-vacasā ta etya
tatraiva rejur atha kṛṣṇa uvāca gopīḥ
pātālato jalam idaṁ kila bhogavatyā
āyātam atra nikhilā api tīrtha-saṅghāḥ
āgacchateti bhagavad-vacasā ta etya
tatraiva rejur atha kṛṣṇa uvāca gopīḥ

“[Then He said,] ‘This is the water of the Bhogavatī River, coming from the Pātāla region. And now, O holy places, all of you please come here!’ When the Supreme Lord had spoken these words, all the holy places went there and appeared before Him. Kṛṣṇa then addressed the gopīs as follows.”

„(Pak řekl:) ,Toto je voda řeky Bhogavatī pocházející z oblasti Pātāly. A nyní, ó svatá místa, pojďte prosím všechna sem!̀ Když Nejvyšší Pán pronesl tato slova, přišla tam všechna svatá místa a zjevila se před Ním. Kṛṣṇa pak oslovil gopī.“

tīrthāni paśyata harer vacasā tavaivaṁ
naiva pratīma iti tā atha tīrtha-varyāḥ
procuḥ kṛtāñjali-puṭā lavaṇābdhir asmi
kṣīrābdhir asmi śṛṇutāmara-dīrghikāsmi
tīrthāni paśyata harer vacasā tavaivaṁ
naiva pratīma iti tā atha tīrtha-varyāḥ
procuḥ kṛtāñjali-puṭā lavaṇābdhir asmi
kṣīrābdhir asmi śṛṇutāmara-dīrghikāsmi

“‘See all the holy places!’

„,Pohleďte na všechna svatá místa!̀

“But the gopīs replied, ‘We don’t see them as You describe.’

Gopī však odpovĕdĕly: ,My je nevidíme, jak je popisuješ.̀

“Then those best of holy places, joining their palms in supplication, spoke up:

Poté ta nejlepší ze svatých míst sepjala prosebnĕ dlanĕ a promluvila:

“‘I am the salt ocean.’

,Já jsem oceán slané vody.̀

“‘I am the Ocean of Milk.’

,Já jsem oceán mléka.̀

“‘I am the Amara-dīrghikā.’”

,Já jsem Amara-dīrghikā.̀“

śoṇo ’pi sindhur aham asmi bhavāmi tāmra-
parṇī ca puṣkaram ahaṁ ca sarasvatī ca
godāvarī ravi-sutā sarayuḥ prayāgo
revāsmi paśyata jalaṁ kuruta pratītim
śoṇo 'pi sindhur aham asmi bhavāmi tāmra-
parṇī ca puṣkaram ahaṁ ca sarasvatī ca
godāvarī ravi-sutā sarayuḥ prayāgo
revāsmi paśyata jalaṁ kuruta pratītim

“‘I am the river Śoṇa.’

„,Já jsem řeka Śoṇa.̀

“‘I am the Sindhu.’

,Já jsem Sindhu.̀

“‘I am the Tāmraparṇī.’

,Já jsem Tāmraparṇī.̀

“‘I am the holy place Puṣkara.’

,Já jsem svaté místo Puṣkara.̀

“‘I am the river Sarasvatī.’

,Já jsem řeka Sarasvatī.̀

“‘And we are the Godāvarī, Yamunā and Revā rivers and the confluence of rivers at Prayāga. Just see our waters!’”

,A my jsme řeky Godāvarī, Yamunā a Revā a soutok v Prayāgu. Jen pohleďte na naše vody!̀“

snātvā tato harir ati-prajagalbha eva
śuddhaḥ saro ’py akaravaṁ sthita-sarva-tīrtham
yuṣmābhir ātma-januṣīha kṛto na dharmaḥ
ko ’pi kṣitāv atha sakhīr nijagāda rādhā
snātvā tato harir ati-prajagalbha eva
śuddhaḥ saro 'py akaravaṁ sthita-sarva-tīrtham
yuṣmābhir ātma-januṣīha kṛto na dharmaḥ
ko 'pi kṣitāv atha sakhīr nijagāda rādhā

“After purifying Himself by bathing, Lord Hari became quite arrogant and said, ‘I have produced a pond containing all the various holy places, whereas you gopīs must never have executed any religious duties on this earth for the pleasure of Lord Brahmā.’ Then Śrīmatī Rādhārāṇī addressed Her girlfriends as follows.”

„Poté, co se Pán Hari očistil koupelí, začal být dost povýšený a řekl: ,Vytvořil jsem jezírko obsahující všechny svatá místa, zatímco vy gopī jste nikdy na této Zemi nevykonaly žádné náboženské povinnosti pro potĕšení Pána Brahmy.̀ Tehdy Śrīmatī Rādhārāṇī oslovila své přítelkynĕ.“

kāryaṁ mayāpy ati-manohara-kuṇḍam ekaṁ
tasmād yatadhvam iti tad-vacanena tābhiḥ
śrī-kṛṣṇa-kuṇḍa-taṭa-paścima-diśya-mando
gartaḥ kṛto vṛṣabha-daitya-khurair vyaloki
kāryaṁ mayāpy ati-manohara-kuṇḍam ekaṁ
tasmād yatadhvam iti tad-vacanena tābhiḥ
śrī-kṛṣṇa-kuṇḍa-taṭa-paścima-diśya-mando
gartaḥ kṛto vṛṣabha-daitya-khurair vyaloki

“‘I must create an even more beautiful pond. So go to work!’ Having heard these words, the gopīs saw that Ariṣṭāsura’s hooves had dug a shallow ditch just west of Śrī Kṛṣṇa’s pond.”

„,Musím vytvořit ještĕ krásnĕjší jezírko. Pusťte se tedy do práce!̀ Gopī vyslechly tato slova a poté si všimly, že západnĕ od jezírka Śrī Kṛṣṇy vyhloubila Ariṣṭāsurova kopyta mĕlkou prohlubeň.“

tatrārdra-mṛn-mṛdula-gola-tatīḥ prati-sva-
hastoddhṛtā anati-dūra-gatā vidhāya
divyaṁ saraḥ prakaṭitaṁ ghaṭikā-dvayena
tābhir vilokya sarasaṁ smarate sma kṛṣṇaḥ
tatrārdra-mṛn-mṛdula-gola-tatīḥ prati-sva-
hastoddhṛtā anati-dūra-gatā vidhāya
divyaṁ saraḥ prakaṭitaṁ ghaṭikā-dvayena
tābhir vilokya sarasaṁ smarate sma kṛṣṇaḥ

“At that nearby spot, all the gopīs began digging up lumps of soft mud with their hands, and in this way a divine pond manifested in the short span of an hour. Kṛṣṇa was astonished to see the lake they produced.”

„Na tom blízkém místĕ začaly všechny gopī rukama vyhrabávat hroudy mĕkkého bahna, a tak se za krátkou dobu jedné hodiny projevilo božské jezírko. Kṛṣṇa žasl, když vidĕl to jezero, které vytvořily.“

proce ca tīrtha-salilaiḥ paripūrayaitan
mat-kuṇḍataḥ sarasijākṣi sahālibhis tvam
rādhā tadā na na na neti jagāda yasmāt
tvat-kuṇḍa-nīram uru-go-vadha-pātakāktam
proce ca tīrtha-salilaiḥ paripūrayaitan
mat-kuṇḍataḥ sarasijākṣi sahālibhis tvam
rādhā tadā na na na neti jagāda yasmāt
tvat-kuṇḍa-nīram uru-go-vadha-pātakāktam

“He said, ‘Go ahead, lotus-eyed one. You and Your companions should fill this pond with water from Mine.’

„Řekl: ,Pokračuj, lotosooká. Ty a tvé společnice byste mĕly naplnit toto jezírko vodou z Mého.̀

“But Rādhā replied, ‘No, no, no, no! This is impossible, since the water of Your pond is contaminated by Your terrible sin of killing a cow.’”

Rādhā však odpovĕdĕla: ,Ne, ne, ne, ne! To není možné, protože voda Tvého jezírka je znečištĕná Tvým hrozným hříchem zabití krávy.̀“

āhṛtya puṇya-salilaṁ śata-koṭi-kumbhaiḥ
sakhy-arbudena saha mānasa-jāhnavītaḥ
etat saraḥ sva-madhunā paripūrayāmi
tenaiva kīrtim atulāṁ tanavāni loke
āhṛtya puṇya-salilaṁ śata-koṭi-kumbhaiḥ
sakhy-arbudena saha mānasa-jāhnavītaḥ
etat saraḥ sva-madhunā paripūrayāmi
tenaiva kīrtim atulāṁ tanavāni loke

“‘I will have My countless gopī companions bring the pure water of the Mānasa-gaṅgā here in billions of pots. In this way I will fill this lake with My own water and thus make its renown unequaled in the entire world.’”

„,Řeknu gopīm, svým nesčetným společnicím, aby sem v miliardách nádob nanosily čistou vodu Mānasa-gaṅgy. Tak naplním toto jezírko svou vlastní vodou a tak zařídím, že jeho slávĕ se na celém svĕtĕ nic nevyrovná.̀“

kṛṣṇeṅgitena sahasaitya samasta-tīrtha-
sakhyas tadīya-saraso dhṛta-divya-mūrtiḥ
tuṣṭāva tatra vṛṣabhānu-sutāṁ praṇamya
bhaktyā kṛtāñjali-puṭaḥ sravad-asra-dhāraḥ
kṛṣṇeṅgitena sahasaitya samasta-tīrtha-
sakhyas tadīya-saraso dhṛta-divya-mūrtiḥ
tuṣṭāva tatra vṛṣabhānu-sutāṁ praṇamya
bhaktyā kṛtāñjali-puṭaḥ sravad-asra-dhāraḥ

“Lord Kṛṣṇa then gestured to a heavenly personality who was an intimate associate of all the holy places. Suddenly that person rose up out of Kṛṣṇa’s pond and bowed down to the daughter of Śrī Vṛṣabhānu [Rādhārāṇī]. Then, with palms joined and tears pouring from his eyes, he began praying to Her in devotion.”

„Pán Kṛṣṇa tehdy pokynul jisté nebeské osobnosti, důvĕrnému společníku všech svatých míst. Náhle se ta osoba vynořila z Kṛṣṇova jezírka a poklonila se dceři Śrī Vṛṣabhānua (Rādhārāṇī). Se sepjatými dlanĕmi a slzami v očích se k Ní pak začala oddanĕ modlit.“

devi tvadīya-mahimānam avaiti sarva
śāstrārtha-vin na ca vidhir na haro na lakṣmīḥ
kintv eka eva puruṣārtha-śiromaṇis tvat-
prasveda-mārjana-paraḥ svayam eva kṛṣṇaḥ
devi tvadīya-mahimānam avaiti sarva
śāstrārtha-vin na ca vidhir na haro na lakṣmīḥ
kintv eka eva puruṣārtha-śiromaṇis tvat-
prasveda-mārjana-paraḥ svayam eva kṛṣṇaḥ

“‘O goddess, even Lord Brahmā himself, the knower of all scriptures, cannot understand Your glories, nor can Lord Śiva or Lakṣmī. Only Kṛṣṇa, the supreme goal of all human endeavor, can understand them, and thus He feels obliged to personally make sure that You can wash away Your perspiration when You are fatigued.’”

„,Ó bohynĕ, dokonce ani samotný Pán Brahmā, znalec všech písem, nedokáže porozumĕt Tvé slávĕ, ani Pán Śiva či Lakṣmī. Jedinĕ Kṛṣṇa, svrchovaný cíl veškerého lidského úsilí, ji dokáže pochopit, a proto se cítí zavázán osobnĕ zajistit, aby sis mohla umýt pot, když jsi unavená.̀“

yaś cāru-yāvaka-rasena bhavat-padābjam
ārajya nūpuram aho nidadhāti nityam
prāpya tvadīya-nayanābja-taṭa-prasādaṁ
svaṁ manyate parama-dhanyatamaṁ prahṛṣyan
yaś cāru-yāvaka-rasena bhavat-padābjam
ārajya nūpuram aho nidadhāti nityam
prāpya tvadīya-nayanābja-taṭa-prasādaṁ
svaṁ manyate parama-dhanyatamaṁ prahṛṣyan
tasyājñayaiva sahasā vayam ājagāma
tat-pārṣṇi-ghāṭa-kṛta-kuṇḍa-vare vasāmaḥ
tvaṁ cet prasīdasi karoṣi kṛpā-kaṭākṣaṁ
tarhy eva tarṣa-viṭapī phalito bhaven naḥ
tasyājñayaiva sahasā vayam ājagāma
tat-pārṣṇi-ghāṭa-kṛta-kuṇḍa-vare vasāmaḥ
tvaṁ cet prasīdasi karoṣi kṛpā-kaṭākṣaṁ
tarhy eva tarṣa-viṭapī phalito bhaven naḥ

“‘He is always anointing Your lotus feet with nectarean cāru and yāvaka and decorating them with ankle bells, and He rejoices and feels most fortunate simply by satisfying the tips of the toes of Your lotus feet. On His order we have immediately come here to live in this most excellent pond, which He created by one stroke of His heel. But only if You now feel satisfied with us and bestow upon us Your merciful glance will the tree of our desire bear fruit.’”

„,On stále potírá Tvé lotosové nohy nektarovým šafránem cāru a červeným barvivem yāvakou a zdobí je nákotníčky a raduje se a cítí se nanejvýš požehnaný, když jen potĕší špičky prstů Tvých lotosových nohou. Na Jeho pokyn jsme sem okamžitĕ přišli žít v tomto prvotřídním jezírku, které vytvořil jediným dupnutím své paty. Ale jedinĕ pokud jsi s námi teď spokojená a obdaříš nás svým milostivým pohledem, vydá strom naší touhy svůj plod.̀“

śrutvā stutiṁ nikhila-tīrtha-gaṇasya tuṣṭā
prāha sma tarṣam ayi vedayateti rādhā
yāma tvadīya-sarasīṁ sa-phalā bhavāma
ity eva no vara iti prakaṭaṁ tadocuḥ
śrutvā stutiṁ nikhila-tīrtha-gaṇasya tuṣṭā
prāha sma tarṣam ayi vedayateti rādhā
yāma tvadīya-sarasīṁ sa-phalā bhavāma
ity eva no vara iti prakaṭaṁ tadocuḥ

“Hearing this prayer spoken by the representative of the full assembly of holy places, Śrī Rādhā was pleased and said, ‘So, kindly tell Me your desire.’

„Jakmile Śrī Rādhā vyslechla tuto modlitbu pronesenou zástupcem celého shromáždĕní svatých míst, byla ráda a řekla jim: ,Sdĕlte Mi tedy svoji touhu.̀

“They then told Her plainly, ‘Our lives would be successful if we could come to Your pond. That is the benediction we desire.’”

Tehdy Jí svatá místa otevřenĕ řekla: ,Naše životy by byly úspĕšné, kdybychom mohli všichni přijít do Tvého jezírka. To je požehnání, které si přejeme.̀“

āgacchateti vṛṣabhānu-sutā smitāsyā
provāca kānta-vadanābja-dhṛtākṣi-koṇā
sakhyo ’pi tatra kṛta-sammatayaḥ sukhābdhau
magnā virejur akhilā sthira-jaṅgamāś ca
āgacchateti vṛṣabhānu-sutā smitāsyā
provāca kānta-vadanābja-dhṛtākṣi-koṇā
sakhyo 'pi tatra kṛta-sammatayaḥ sukhābdhau
magnā virejur akhilā sthira-jaṅgamāś ca

“Glancing at Her beloved from the corners of Her eyes, the daughter of Vṛṣabhānu replied with a smile, ‘Please come.’ Her gopī companions all agreed with Her decision and became immersed in the ocean of happiness. Indeed, the beauty of all creatures, both mobile and stationary, was enhanced.”

„Vṛṣabhānuova dcera pohlédla koutkem oka na svého milovaného a s úsmĕvem odpovĕdĕla: ,Prosím pojďte!̀ Všechny Její společnice gopī souhlasily s Jejím rozhodnutím a pohroužily se do oceánu štĕstí. Krása všech tvorů, pohyblivých i nehybných, najednou vzrostla.“

prāpya prasādam atha te vṛṣabhānujāyāḥ
śrī-kṛṣṇa-kuṇḍa-gata-tīrtha-varāḥ prasahya
bhittveva bhittim ati-vegata eva rādhā-
kuṇḍaṁ vyadhuḥ sva-salilaiḥ paripūrṇam eva
prāpya prasādam atha te vṛṣabhānujāyāḥ
śrī-kṛṣṇa-kuṇḍa-gata-tīrtha-varāḥ prasahya
bhittveva bhittim ati-vegata eva rādhā-
kuṇḍaṁ vyadhuḥ sva-salilaiḥ paripūrṇam eva

“Thus gaining the grace of Śrīmatī Rādhārāṇī, the holy rivers and lakes in Śrī Kṛṣṇa-kuṇḍa forcibly broke through its boundary walls and swiftly filled Rādhā-kuṇḍa with their waters.”

„Když svaté řeky a jezera ve Śrī Kṛṣṇa-kuṇḍu takto získaly milost Śrīmatī Rādhārāṇī, tlakem prolomily jeho hráze a rychle naplnily Rādhā-kuṇḍ svými vodami.“

proce hariḥ priyatame tava kuṇḍam etan
mat-kuṇḍato ’pi mahimādhikam astu loke
atraiva me salila-kelir ihaiva nityaṁ
snānaṁ yathā tvam asi tadvad idaṁ saro me
proce hariḥ priyatame tava kuṇḍam etan
mat-kuṇḍato 'pi mahimādhikam astu loke
atraiva me salila-kelir ihaiva nityaṁ
snānaṁ yathā tvam asi tadvad idaṁ saro me

“Lord Hari then said, ‘My dear Rādhā, may this pond of Yours become even more world-renowned than Mine. I will always come here to bathe and to enjoy My water pastimes. Indeed, this lake is as dear to Me as You are.’”

„Pán Hari poté řekl: ,Má milá Rādho, nechť je toto Tvé jezírko ve svĕtĕ ještĕ slavnĕjší než Mé. Vždy se sem budu chodit koupat a radovat se při vodních zábavách. Toto jezírko Mi bude stejnĕ drahé jako Ty.̀“

rādhābravīd aham api sva-sakhībhir etya
snāsyāmy ariṣṭa-śata-mardanam astu tasya
yo ’riṣṭa-mardana-sarasy uru-bhaktir atra
snāyād vasen mama sa eva mahā-priyo ’stu
rādhābravīd aham api sva-sakhībhir etya
snāsyāmy ariṣṭa-śata-mardanam astu tasya
yo 'riṣṭa-mardana-sarasy uru-bhaktir atra
snāyād vasen mama sa eva mahā-priyo 'stu

“Rādhā replied, ‘I will come to bathe in Your pond as well, even though You may kill hundreds of Ariṣṭa demons here. In the future, anyone who has intense devotion for this lake, which is on the spot where You chastised Ariṣṭāsura, and who bathes or resides here is sure to become very dear to Me.’”

„Rādhā odpovĕdĕla: ,I Já se budu chodit koupat do Tvého jezírka, i kdybys tu zabil stovky démonů Ariṣṭů. Každý, kdo bude vůči tomuto jezírku na místĕ, kde jsi potrestal Ariṣṭāsuru, chovat v budoucnu silnou oddanost a kdo se v nĕm bude koupat nebo zde bude sídlit, Mi bude zaručenĕ velmi drahý.̀“

rāsotsavaṁ prakurute sma ca tatra rātrau
kṛṣṇāmbudaḥ kṛta-mahā-rasa-harṣa-varṣaḥ
śrī-rādhikā-pravara-vidyud alaṅkṛta-śrīs
trailokya-madhya-vitatī-kṛta-divya-kīrtiḥ
rāsotsavaṁ prakurute sma ca tatra rātrau
kṛṣṇāmbudaḥ kṛta-mahā-rasa-harṣa-varṣaḥ
śrī-rādhikā-pravara-vidyud alaṅkṛta-śrīs
trailokya-madhya-vitatī-kṛta-divya-kīrtiḥ

“That night Lord Kṛṣṇa initiated a rāsa dance at Rādhā-kuṇḍa, generating a torrent of the greatest mood of splendorous pleasure. Śrī Kṛṣṇa resembled a cloud, and Śrīmatī Rādhārāṇī a brilliant flash of lightning filling the sky with abundant beauty. In this way Their divine glories permeated the expanses of the three worlds.”

„Té noci zahájil Pán Kṛṣṇa u Rādhā-kuṇḍu tanec rāsa, čímž spustil záplavu radosti z té nejvyšší nálady. Śrī Kṛṣṇa připomínal mrak a Śrīmatī Rādhārāṇī jasný blesk ozařující oblohu nesmírnou krásou. Takto Jejich božská sláva prostoupila tři svĕty.“

As a final note, it should be mentioned that Nārada Muni, being a great sage, understood that the killing of Ariṣṭa more or less concluded the pastimes of Kṛṣṇa in Vṛndāvana. Therefore Nārada, anxious to facilitate the transferal of Kṛṣṇa’s pastimes to Mathurā, approached Kaṁsa and addressed him as follows.

Jako poznámku na závĕr je třeba uvést, že Nārada Muni jakožto vznešený mudrc chápal, že zabití Ariṣṭy víceménĕ uzavřelo Kṛṣṇovy zábavy ve Vṛndāvanu. Proto přišel Nārada, dychtivý zařídit přenesení Kṛṣṇových zábav do Mathury, za Kaṁsou a oslovil ho následovnĕ.