Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

अपरानिमिषद्‌दृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् ।
आपीतमपि नातृप्यत् सन्तस्तच्चरणं यथा ॥ ७ ॥

Text

Verš

aparānimiṣad-dṛgbhyāṁ
juṣāṇā tan-mukhāmbujam
āpītam api nātṛpyat
santas tac-caraṇaṁ yathā
aparānimiṣad-dṛgbhyāṁ
juṣāṇā tan-mukhāmbujam
āpītam api nātṛpyat
santas tac-caraṇaṁ yathā

Synonyms

Synonyma

aparā — yet another gopī; animiṣat — unblinking; dṛgbhyām — with eyes; juṣāṇā — relishing; tat — His; mukha-ambujam — lotus face; āpītam — fully tasted; api — although; na atṛpyat — She did not become satiated; santaḥ — mystic saints; tat-caraṇam — His feet; yathā — as.

aparā — zase další gopī; animiṣat — nemrkajícíma; dṛgbhyām — očima; juṣāṇā — vychutnávající si; tat — Jeho; mukha-ambujam — lotosový obličej; āpītam — plnĕ si vychutnala; api — ačkoliv; na atṛpyat — nenasytila se; santaḥ — mystičtí svĕtci; tat-caraṇam — Jeho nohy; yathā — jako.

Translation

Překlad

Another gopī looked with unblinking eyes upon His lotus face, but even after deeply relishing its sweetness She did not feel satiated, just as mystic saints are never satiated when meditating upon the Lord’s feet.

Jiná gopī hledĕla nemrkajícíma očima na Jeho lotosový obličej, ale ani poté, co si hluboce vychutnala jeho sladkost, se necítila nasycená, tak jako se mystičtí svĕtci nikdy nenasytí, když meditují o Pánových nohách.

Purport

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura explains that the analogy given here of saintly persons meditating upon the Lord’s feet is only partially applicable, since the ecstasy the gopīs felt when Kṛṣṇa came back was actually unparalleled. Śrīla Viśvanātha Cakravartī also reveals that this particular gopī is the most fortunate of all, Śrīmatī Rādhārāṇī.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že zde uvedené přirovnání ke svĕtcům meditujícím o Pánových nohách je výstižné jen částečnĕ, neboť extáze, kterou tato gopī cítila, když se Kṛṣṇa vrátil, nemĕla obdoby. Śrīla Viśvanātha Cakravartī rovnĕž vyjevuje, že touto gopī je ta ze všech nejpožehnanĕjší, Śrīmatī Rādhārāṇī.