Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Devanagari

Dévanágarí

तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुजो
मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययु: ।
स्वैरुत्तरीयै: कुचकुङ्कुमाङ्कितै-
रचीक्लृपन्नासनमात्मबन्धवे ॥ १३ ॥

Text

Verš

tad-darśanāhlāda-vidhūta-hṛd-rujo
manorathāntaṁ śrutayo yathā yayuḥ
svair uttarīyaiḥ kuca-kuṅkumāṅkitair
acīkḷpann āsanam ātma-bandhave
tad-darśanāhlāda-vidhūta-hṛd-rujo
manorathāntaṁ śrutayo yathā yayuḥ
svair uttarīyaiḥ kuca-kuṅkumāṅkitair
acīkḷpann āsanam ātma-bandhave

Synonyms

Synonyma

tat — Him, Kṛṣṇa; darśana — due to seeing; āhlāda — by the ecstasy; vidhūta — driven away; hṛt — in their hearts; rujaḥ — the pain; manaḥ-ratha — of their desires; antam — the ultimate fulfillment; śrutayaḥ — the revealed scriptures; yathā — as; yayuḥ — they attained; svaiḥ — with their own; uttarīyaiḥ — covering garments; kuca — of their breasts; kuṅkuma — with the vermilion powder; aṅkitaiḥ — smeared; acīkḷpan — they arranged; āsanam — a seat; ātma — of their souls; bandhave — for the dear friend.

tat — Jeho, Kṛṣṇu; darśana — z toho, že vidĕly; āhlāda — extází; vidhūta — zahnaná; hṛt — v jejich srdcích; rujaḥ — bolest; manaḥ-ratha — svých tužeb; antam — konečného splnĕní; śrutayaḥ — zjevená písma; yathā — jako; yayuḥ — dosáhly; svaiḥ — ze svých; uttarīyaiḥ — šátků; kuca — z jejich ňader; kuṅkuma — od rumĕlkového prášku; aṅkitaiḥ — umazaných; acīkḷpan — připravily; āsanam — sedadlo; ātma — jejich duší; bandhave — pro drahého přítele.

Translation

Překlad

Their heartache vanquished by the ecstasy of seeing Kṛṣṇa, the gopīs, like the personified Vedas before them, felt their desires completely fulfilled. For their dear friend Kṛṣṇa they arranged a seat with their shawls which were smeared with the kuṅkuma powder from their breasts.

Bolest v srdcích gopī zmizela díky extázi z pohledu na Kṛṣṇu a jako zosobnĕné Védy před nimi cítily, že jejich touhy jsou zcela splnĕny. Připravily pro svého drahého přítele Kṛṣṇu sedadlo ze svých šátků, které byly umazané od kuṅkumového prášku z jejich ňader.

Purport

Význam

In the Eighty-seventh Chapter of this canto (text 23), the śrutis, or personified Vedas, pray as follows:

V osmdesáté sedmé kapitole tohoto zpĕvu (ve sloce 23) se śrutis neboli zosobnĕné Védy modlí takto:

striya uragendra-bhoga-bhuja-daṇḍa-viṣakta-dhiyo
vayam api te samāḥ samadṛśo ’ṅghri-saroja-sudhāḥ
striya uragendra-bhoga-bhuja-daṇḍa-viṣakta-dhiyo
vayam api te samāḥ samadṛśo 'ṅghri-saroja-sudhāḥ

“These women fully absorbed their minds in meditation on Lord Kṛṣṇa’s powerful arms, which are like the bodies of great serpents. We want to become just like the gopīs and render service to His lotus feet.” The śrutis had seen Kṛṣṇa during His appearance in the previous day of Brahmā and had become full of the most intense desire to associate with Him. Then in this kalpa they became gopīs. And since the Vedas are eternal in human society, the śrutis in this kalpa also become full of desire for Kṛṣṇa and in the next kalpa will also become gopīs. This information is given by Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.

„Tyto ženy plnĕ pohroužily své mysli do meditace o silných pažích Pána Kṛṣṇy, jež připomínají tĕla velkých hadů. Chceme být jako tyto gopī a sloužit Jeho lotosovým nohám.“ Śruti vidĕly Kṛṣṇu bĕhem Jeho zjevení v předchozím dni Brahmy a naplnila je nesmírnĕ silná touha být s Ním. Potom se v této kalpĕ staly gopīmi. A jelikož jsou Védy v lidské společnosti vĕčnĕ přítomné, śruti v této kalpĕ se rovnĕž naplnily touhami po Kṛṣṇovi a v další kalpĕ se také stanou gopīmi. Tuto informaci podává Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.