Skip to main content

Texts 37-38

Sloka 37-38

Devanagari

Dévanágarí

तदा वां परितुष्टोऽहममुना वपुषानघे ।
तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावित: ॥ ३७ ॥
प्रादुरासं वरदराड् युवयो: कामदित्सया ।
व्रियतां वर इत्युक्ते माद‍ृशो वां वृत: सुत: ॥ ३८ ॥

Text

Verš

tadā vāṁ parituṣṭo ’ham
amunā vapuṣānaghe
tapasā śraddhayā nityaṁ
bhaktyā ca hṛdi bhāvitaḥ
tadā vāṁ parituṣṭo ’ham
amunā vapuṣānaghe
tapasā śraddhayā nityaṁ
bhaktyā ca hṛdi bhāvitaḥ
prādurāsaṁ varada-rāḍ
yuvayoḥ kāma-ditsayā
vriyatāṁ vara ity ukte
mādṛśo vāṁ vṛtaḥ sutaḥ
prādurāsaṁ varada-rāḍ
yuvayoḥ kāma-ditsayā
vriyatāṁ vara ity ukte
mādṛśo vāṁ vṛtaḥ sutaḥ

Synonyms

Synonyma

tadā — then (after the expiry of twelve thousand celestial years); vām — with both of you; parituṣṭaḥ aham — I was very much satisfied; amunā — by this; vapuṣā — in this form as Kṛṣṇa; anaghe — O My dear sinless mother; tapasā — by austerity; śraddhayā — by faith; nityam — constantly (engaged); bhaktyā — by devotional service; ca — as well as; hṛdi — within the core of the heart; bhāvitaḥ — fixed (in determination); prādurāsam — appeared before you (in the same way); vara-da-rāṭ — the best of all who can bestow benedictions; yuvayoḥ — of both of you; kāma-ditsayā — wishing to fulfill the desire; vriyatām — asked you to open your minds; varaḥ — for a benediction; iti ukte — when you were requested in this way; mādṛśaḥ — exactly like Me; vām — of both of you; vṛtaḥ — was asked; sutaḥ — as Your son (you wanted a son exactly like Me).

tadā — tehdy (po uplynutí dvanácti tisíc nebeských let); vām — s vámi oběma; parituṣṭaḥ aham — byl jsem navýsost spokojen; amunā — díky tomu; vapuṣā — v této podobě Kṛṣṇy; anaghe — Má milá matko, jež jsi prosta hříchu; tapasā — askezí; śraddhayā — vírou; nityam — neustále (zaměstnaní); bhaktyā — oddanou službou; ca — jakož i; hṛdi — v srdci; bhāvitaḥ — pevní (v odhodlání); prādurāsam — zjevil jsem se před vámi (stejným způsobem); vara-da-rāṭ — nejlepší ze všech, kdo jsou schopni dávat požehnání; yuvayoḥ — vás obou; kāma-ditsayā — s přáním splnit touhu; vriyatām — vyzval jsem vás, abyste vyjevili svou mysl; varaḥ — co se týče požehnání; iti ukte — když jste byli takto požádáni; mādṛśaḥ — stejný, jako jsem Já; vām — vás obou; vṛtaḥ — byl vyžádán; sutaḥ — jako váš syn (chtěli jste syna stejného, jako jsem Já).

Translation

Překlad

O sinless mother Devakī, after the expiry of twelve thousand celestial years, in which you constantly contemplated Me within the core of your heart with great faith, devotion and austerity, I was very much satisfied with you. Since I am the best of all bestowers of benediction, I appeared in this same form as Kṛṣṇa to ask you to take from Me the benediction you desired. You then expressed your desire to have a son exactly like Me.

“Ó matko Devakī, jež jsi prosta hříchu, po uplynutí dvanácti tisíc nebeských let, během nichž jste o Mně neustále rozjímali v srdci s velkou vírou, oddaností a askezí, jsem s vámi byl navýsost spokojen. Jelikož jsem nejlepší ze všech dárců požehnání, zjevil jsem se v této stejné podobě Kṛṣṇy, abych vás vyzval k přijetí Mého požehnání, po kterém toužíte. Tehdy jste vyjádřili touhu mít stejného syna, jako jsem Já.”

Purport

Význam

Twelve thousand years on the celestial planets is not a very long time for those who live in the upper planetary system, although it may be very long for those who live on this planet. Sutapā was the son of Brahmā, and as we have already understood from Bhagavad-gītā (8.17), one day of Brahmā equals many millions of years according to our calculation (sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ). We should be careful to understand that to get Kṛṣṇa as one’s son, one must undergo such great austerities. If we want to get the Supreme Personality of Godhead to become one of us in this material world, this requires great penance, but if we want to go back to Kṛṣṇa (tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so ’rjuna), we need only understand Him and love Him. Through love only, we can very easily go back home, back to Godhead. Śrī Caitanya Mahāprabhu therefore declared, premā pum-artho mahān: love of Godhead is the highest achievement for anyone.

Dvanáct tisíc let na nebeských planetách není pro ty, kdo žijí ve vyšším planetárním systému, příliš dlouhá doba, i když obyvatelům této planety může připadat velice dlouhá. Sutapā byl synem Brahmy, a jak již víme z Bhagavad-gīty (8.17), jeden Brahmův den se podle našich počtů rovná mnoha miliónům let (sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ). Měli bychom si pozorně všimnout toho, že k získání Kṛṣṇy za syna je třeba podstoupit obrovskou askezi. Jestliže chceme, aby se Nejvyšší Pán stal jedním z nás v hmotném světě, vyžaduje to spoustu askeze, ale chceme-li se vrátit ke Kṛṣṇovi (tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna), stačí, když Ho budeme znát a milovat. Samotná láska nám umožní vrátit se snadno domů, zpátky k Bohu. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto prohlásil: premā pum-artho mahān-láska k Bohu je tím nejvyšším, čeho může kdokoliv dosáhnout.

As we have explained, in worship of the Lord there are three stages — jñāna, jñānamayī and rati, or love. Sutapā and his wife, Pṛśni, inaugurated their devotional activities on the basis of full knowledge. Gradually they developed love for the Supreme Personality of Godhead, and when this love was mature, the Lord appeared as Viṣṇu, although Devakī then requested Him to assume the form of Kṛṣṇa. To love the Supreme Personality of Godhead more, we want a form of the Lord like Kṛṣṇa or Rāma. We can engage in loving transactions with Kṛṣṇa especially.

Jak jsme již vysvětlili, uctívání Pána má tři stádia zvaná jñāna, jñānamayī a rati neboli láska. Sutapā a jeho manželka Pṛśni zahájili svou oddanou službu na základě úplného poznání. Postupně vyvinuli k Nejvyšší Osobnosti Božství lásku, a když byla zralá, Pán se zjevil jako Viṣṇu, ačkoliv Devakī Ho pak požádala, aby přijal podobu Kṛṣṇy. Abychom Nejvyšší Osobnost Božství milovali více, chceme být ve styku s Pánem v podobě Kṛṣṇy či Rāmy. Zvláště s Kṛṣṇou můžeme uskutečňovat různé láskyplné výměny.

In this age, we are all fallen, but the Supreme Personality of Godhead has appeared as Caitanya Mahāprabhu to bestow upon us love of Godhead directly. This was appreciated by the associates of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Rūpa Gosvāmī said:

V tomto věku jsme všichni pokleslí, ale Nejvyšší Pán se zjevil jako Caitanya Mahāprabhu, aby nám dal lásku k Bohu přímo. To Jeho společníci opěvovali. Rūpa Gosvāmī prohlásil:

namo mahā-vadānyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ
namo mahā-vadānyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ

In this verse, Śrī Caitanya Mahāprabhu is described as mahā-vadānya, the most munificent of charitable persons, because He gives Kṛṣṇa so easily that one can attain Kṛṣṇa simply by chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. We should therefore take advantage of the benediction given by Śrī Caitanya Mahāprabhu, and when by chanting the Hare Kṛṣṇa mantra we are cleansed of all dirty things (ceto-darpaṇa-mārjanam), we shall be able to understand very easily that Kṛṣṇa is the only object of love (kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet).

V tomto verši je Śrī Caitanya Mahāprabhu nazván mahā-vadānya, nejvelkodušnější ze všech štědrých osob, neboť dává Kṛṣṇu tak snadno, že kdokoliv může Kṛṣṇy dosáhnout prostým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Měli bychom proto využít požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a když budeme zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry zbaveni všech nečistot (ceto-darpaṇa-mārjanam), velice snadno pochopíme, že Kṛṣṇa je jediným cílem lásky (kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet).

Therefore, one need not undergo severe penances for many thousands of years; one need only learn how to love Kṛṣṇa and be always engaged in His service (sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ). Then one can very easily go back home, back to Godhead. Instead of bringing the Lord here for some material purpose, to have a son or whatever else, if we go back home, back to Godhead, our real relationship with the Lord is revealed, and we eternally engage in our eternal relationship. By chanting the Hare Kṛṣṇa mantra, we gradually develop our eternal relationship with the Supreme Person and thus attain the perfection called svarūpa-siddhi. We should take advantage of this benediction and go back home, back to Godhead. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura has therefore sung, patita-pāvana-hetu tava avatāra: Caitanya Mahāprabhu appeared as an incarnation to deliver all fallen souls like us and directly bestow upon us love of Godhead. We must take advantage of this great benediction of the great Personality of Godhead.

Člověk tedy nemusí podstupovat tvrdou askezi trvající mnoho tisíc let; potřebuje se jen naučit, jak milovat Kṛṣṇu a neustále Mu sloužit (sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ). Pak se bude moci velmi snadno vrátit domů, zpátky k Bohu. Nemusíme Pána přivádět sem za nějakým hmotným účelem, například abychom měli syna nebo cokoliv jiného. Pokud se vrátíme domů, zpátky k Bohu, bude nám vyjeven náš skutečný, věčný vztah s Pánem, a ten budeme věčně rozvíjet. Zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry postupně rozvineme náš věčný vztah s Nejvyšší Osobou, a tak dosáhneme dokonalosti zvané svarūpa-siddhi. Měli bychom využít tohoto požehnání a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura proto zpíval: patita-pāvana-hetu tava avatāra-Caitanya Mahāprabhu se zjevil jako inkarnace, aby vysvobodil všechny pokleslé duše, jako jsme my, a dal nám přímo lásku k Bohu. Tohoto velkého požehnání velké Osobnosti Božství musíme využít.