Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा तत:

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तेपाथे परमं तप: ॥ ३३ ॥

Text

Verš

yuvāṁ vai brahmaṇādiṣṭau
prajā-sarge yadā tataḥ
sanniyamyendriya-grāmaṁ
tepāthe paramaṁ tapaḥ
yuvāṁ vai brahmaṇādiṣṭau
prajā-sarge yadā tataḥ
sanniyamyendriya-grāmaṁ
tepāthe paramaṁ tapaḥ

Synonyms

Synonyma

yuvām — both of you (Pṛśni and Sutapā); vai — indeed; brahmaṇā ādiṣṭau — ordered by Lord Brahmā (who is known as Pitāmaha, the father of the Prajāpatis); prajā-sarge — in the creation of progeny; yadā — when; tataḥ — thereafter; sanniyamya — keeping under full control; indriya-grāmam — the senses; tepāthe — underwent; paramam — very great; tapaḥ — austerity.

yuvām — vám oběma (Pṛśni a Sutapovi); vai — jistě; brahmaṇā ādiṣṭau — nařídil Pán Brahmā (zvaný též Pitāmaha, otec Prajāpatiů); prajā-sarge — plození potomstva; yadā — když; tataḥ — poté; sanniyamya — dokonale ovládající; indriya-grāmam — smysly; tepāthe — podstoupili jste; paramam — nesmírnou; tapaḥ — askezi.

Translation

Překlad

When both of you were ordered by Lord Brahmā to create progeny, you first underwent severe austerities by controlling your senses.

“Když vám Pán Brahmā oběma nařídil, abyste plodili potomstvo, nejprve jste podstoupili přísnou askezi ovládáním smyslů.”

Purport

Význam

Here is an instruction about how to use one’s senses to create progeny. According to Vedic principles, before creating progeny one must fully control the senses. This control takes place through the garbhādhāna-saṁskāra. In India there is great agitation for birth control in various mechanical ways, but birth cannot be mechanically controlled. As stated in Bhagavad-gītā (13.9), janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam: birth, death, old age and disease are certainly the primary distresses of the material world. People are trying to control birth, but they are not able to control death; and if one cannot control death, one cannot control birth either. In other words, artificially controlling birth is not any more feasible than artificially controlling death.

Zde je pokyn o tom, jak používat smysly pro plození potomstva. Podle védských zásad musí člověk před plozením potomstva své smysly dokonale ovládnout. Toto ovládnutí se děje prostřednictvím garbhādhāna-saṁskāry. V Indii probíhá velká propagace v zájmu omezování porodnosti různými umělými způsoby, ale rození nelze takto mechanicky kontrolovat. V Bhagavad-gītě (13.9) je uvedeno: janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam-zrození, smrt, stáří a nemoc představují bezpochyby hlavní zdroje úzkosti v hmotném světě. Lidé se snaží kontrolovat rození, ale umírání kontrolovat nedokáží; a pokud nejsou schopni kontrolovat smrt, nemohou kontrolovat ani zrození. Jinými slovy-uměle kontrolovat rození není o nic reálnější než uměle kontrolovat smrt.

According to Vedic civilization, procreation should not be contrary to religious principles, and then the birthrate will be controlled. As stated in Bhagavad-gītā (7.11), dharmāviruddho bhūteṣu kāmo ’smi: sex not contrary to religious principles is a representation of the Supreme Lord. People should be educated in how to give birth to good children through saṁskāras, beginning with the garbhādhāna-saṁskāra; birth should not be controlled by artificial means, for this will lead to a civilization of animals. If one follows religious principles, he automatically practices birth control because if one is spiritually educated he knows that the after-effects of sex are various types of misery (bahu-duḥkha-bhāja). One who is spiritually advanced does not indulge in uncontrolled sex. Therefore, instead of being forced to refrain from sex or refrain from giving birth to many children, people should be spiritually educated, and then birth control will automatically follow.

Podle pravidel védské civilizace nemá být plození v rozporu s náboženskými zásadami. Tím bude porodnost omezena. Bhagavad-gītā (7.11) uvádí: dharmāviruddho bhūteṣu kāmo 'smi-sex, který neodporuje náboženským zásadám, je zastoupením Nejvyššího Pána. Lidé by měli být poučeni, jak plodit dobré děti pomocí saṁskār, počínaje garbhādhāna-saṁskārou. Porodnost by se neměla omezovat umělými prostředky, neboť to povede ke zvířecí civilizaci. Pokud člověk dodržuje náboženské zásady, automaticky tím omezuje porodnost, neboť je-li duchovně vzdělaný, pak ví, že sex má za následek mnoho druhů utrpení (bahu-duḥkha-bhāja). Duchovně pokročilá osoba neholduje neomezenému sexu. Lidé by tedy neměli být nuceni zříkat se sexu nebo plození mnoha dětí, ale mělo by se jim poskytovat duchovní vzdělání. Omezení porodnosti pak bude automaticky následovat.

If one is determined to make spiritual advancement, he will not beget a child unless able to make that child a devotee. As stated in Śrīmad-Bhāgavatam (5.5.18), pitā na sa syāt: one should not become a father unless one is able to protect his child from mṛtyu, the path of birth and death. But where is there education about this? A responsible father never begets children like cats and dogs. Instead of being encouraged to adopt artificial means of birth control, people should be educated in Kṛṣṇa consciousness because only then will they understand their responsibility to their children. If one can beget children who will be devotees and be taught to turn aside from the path of birth and death (mṛtyu-saṁsāra-vartmani), there is no need of birth control. Rather, one should be encouraged to beget children. Artificial means of birth control have no value. Whether one begets children or does not, a population of men who are like cats and dogs will never make human society happy. It is therefore necessary for people to be educated spiritually so that instead of begetting children like cats and dogs, they will undergo austerities to produce devotees. This will make their lives successful.

Ten, kdo je odhodlán dělat duchovní pokrok, nezplodí dítě, dokud z něho nebude schopen vychovat oddaného. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (5.5.18) se uvádí: pitā na sa syāt-nikdo se nemá stávat otcem, dokud své dítě nedokáže ochránit před zrozením a smrtí (mṛtyu). Kde se však nabízí vzdělání o těchto věcech? Zodpovědný otec nikdy nebude plodit děti tak, jak to dělají kočky a psi. Namísto propagování umělých prostředků pro omezení porodnosti by lidé měli být vzděláváni ve vědě o vědomí Kṛṣṇy, neboť jedině pak pochopí svou zodpovědnost vůči svým dětem. Pokud všichni dokáží plodit děti, ze kterých budou oddaní a budou vedeny k tomu, aby opustily cestu zrození a smrti (mṛtyu-saṁsāra-vartmani), omezování porodnosti nebude zapotřebí. V tom případě by mělo být plození dětí naopak povzbuzováno. Umělé prostředky omezování porodnosti nemají žádnou cenu. Ať už lidé plodí děti nebo ne, pokud bude obyvatelstvo na úrovni koček a psů, společnost nebude nikdy šťastná. Proto je nezbytné lidem poskytovat duchovní vzdělání, aby neplodili děti jako kočky a psi a místo toho podstupovali askezi, díky níž budou přivádět na svět oddané. Pak budou jejich životy úspěšné.