Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नौ गृहे
श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत् सुरेश्वर ।
स तेऽवतारं पुरुषै: समर्पितं
श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुध: ॥ २२ ॥

Text

Verš

ayaṁ tv asabhyas tava janma nau gṛhe
śrutvāgrajāṁs te nyavadhīt sureśvara
sa te ’vatāraṁ puruṣaiḥ samarpitaṁ
śrutvādhunaivābhisaraty udāyudhaḥ
ayaṁ tv asabhyas tava janma nau gṛhe
śrutvāgrajāṁs te nyavadhīt sureśvara
sa te ’vatāraṁ puruṣaiḥ samarpitaṁ
śrutvādhunaivābhisaraty udāyudhaḥ

Synonyms

Synonyma

ayam — this (rascal); tu — but; asabhyaḥ — who is not civilized at all (asura means “uncivilized,” and sura means “civilized”); tava — of Your Lordship; janma — the birth; nau — our; gṛhe — into the home; śrutvā — after hearing; agrajān te — all the brothers born before You; nyavadhīt — killed; sura-īśvara — O Lord of the suras, the civilized persons; saḥ — he (that uncivilized Kaṁsa); te — Your; avatāram — appearance; puruṣaiḥ — by his lieutenants; samarpitam — being informed of; śrutvā — after hearing; adhunā — now; eva — indeed; abhisarati — will come immediately; udāyudhaḥ — with raised weapons.

ayam — tento (darebák); tu — ale; asabhyaḥ — který není ani trochu civilizovaný (asura znamená “necivilizovaný” a sura znamená “civilizovaný”); tava — Tebe, Pane; janma — narození; nau — našeho; gṛhe — do domu; śrutvā — poté, co slyšel; agrajān te — všechny bratry narozené před Tebou; nyavadhīt — zahubil; sura-īśvara — ó Pane surů, civilizovaných osob; saḥ — on (tento necivilizovaný Kaṁsa); te — Tvé; avatāram — zjevení; puruṣaiḥ — svými pobočníky; samarpitam — až bude zpraven o; śrutvā — poté, co uslyší; adhunā — nyní; eva — jistě; abhisarati — okamžitě přijde; udāyudhaḥ — s tasenými.

Translation

Překlad

O my Lord, Lord of the demigods, after hearing the prophecy that You would take birth in our home and kill him, this uncivilized Kaṁsa killed so many of Your elder brothers. As soon as he hears from his lieutenants that You have appeared, he will immediately come with weapons to kill You.

“Ó můj Pane, Pane polobohů, poté, co tento necivilizovaný Kaṁsa uslyšel proroctví, že se narodíš v našem domě a usmrtíš ho, zahubil mnoho Tvých starších bratrů. Jakmile od svých pobočníků uslyší o Tvém zjevení, okamžitě přijde ozbrojen, aby Tě zabil.”

Purport

Význam

Kaṁsa has here been described as asabhya, meaning “uncivilized” or “most heinous,” because he killed the many children of his sister. When he heard the prophecy that he would be killed by her eighth son, this uncivilized man, Kaṁsa, was immediately ready to kill his innocent sister on the occasion of her marriage. An uncivilized man can do anything for the satisfaction of his senses. He can kill children, he can kill cows, he can kill brāhmaṇas, he can kill old men; he has no mercy for anyone. According to the Vedic civilization, cows, women, children, old men and brāhmaṇas should be excused if they are at fault. But asuras, uncivilized men, do not care about that. At the present moment, the killing of cows and the killing of children is going on unrestrictedly, and therefore this civilization is not at all human, and those who are conducting this condemned civilization are uncivilized asuras.

Kaṁsa je zde označen jako asabhyaḥ, což znamená “necivilizovaný” či “zlotřilý”, neboť zahubil mnoho dětí své vlastní sestry. Když uslyšel proroctví, že ho její osmý syn usmrtí, okamžitě chtěl svou nevinnou sestru zabít ještě v průběhu její svatby. Necivilizovaný člověk je schopen čehokoliv, jen aby uspokojil své smysly. Je schopen zabíjet děti, krávy, brāhmaṇy, starce-s nikým nemá slitování. Podle pravidel védské civilizace se má kravám, ženám, dětem, starcům a brāhmaṇům odpouštět, i když se dopustí něčeho špatného. Asurové, necivilizovaní lidé, na to však nedbají. V současné době se krávy i děti zabíjejí bez omezení, a tato civilizace nemá s lidskou nic společného. Ti, kdo tuto odsouzeníhodnou civilizaci řídí, jsou necivilizovaní asurové.

Such uncivilized men are not in favor of the Kṛṣṇa consciousness movement. As public officers, they declare without hesitation that the chanting of the Hare Kṛṣṇa movement is a nuisance, although Bhagavad-gītā clearly says, satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ. According to this verse, it is the duty of the mahātmās to chant the Hare Kṛṣṇa mantra and try to spread it all over the world to the best of their ability. Unfortunately, society is in such an uncivilized state that there are so-called mahātmās who are prepared to kill cows and children and stop the Hare Kṛṣṇa movement. Such uncivilized activities were actually demonstrated in opposition to the Hare Kṛṣṇa movement’s Bombay center, Hare Kṛṣṇa Land. As Kaṁsa was not expected to kill the beautiful child of Devakī and Vasudeva, the uncivilized society, although unhappy about the advancement of the Kṛṣṇa consciousness movement, cannot be expected to stop it. Yet we must face many difficulties in many different ways. Although Kṛṣṇa cannot be killed, Vasudeva, as the father of Kṛṣṇa, was trembling because in affection he thought that Kaṁsa would immediately come and kill his son. Similarly, although the Kṛṣṇa consciousness movement and Kṛṣṇa are not different and no asuras can check it, we are afraid that at any moment the asuras can stop this movement in any part of the world.

Tito necivilizovaní lidé nejsou hnutí pro vědomí Kṛṣṇy příznivě nakloněni. V postavení státních úředníků bezostyšně prohlašují, že zpívání hnutí Hare Kṛṣṇa je výtržnost, přestože Bhagavad-gītā jasně říká: satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ. Podle tohoto verše je povinností mahātmů zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a snažit se ji všemi způsoby šířit po celém světě. Společnost je bohužel tak necivilizovaná, že existují takzvaní mahātmové, kteří neváhají zabíjet krávy a děti a chtějí zastavit hnutí Hare Kṛṣṇa. Toto necivilizované jednání jsme zažili na vlastní kůži při odporu vůči středisku Hare Kṛṣṇa v Bombaji, zvaném Hare Kṛṣṇa Land. Tak jako Kaṁsa nemohl zabít nádherné dítě Vasudevy a Devakī, necivilizovaná společnost nemůže zastavit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, bez ohledu na to, jak jí jeho rozvoj vadí. Přesto musíme čelit mnoha různým potížím. I když Kṛṣṇu nebylo možné zabít, Vasudeva se jako Jeho otec chvěl, protože ze své náklonnosti myslel na to, že Kaṁsa okamžitě přijde a jeho syna zahubí. I když se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy neliší od Kṛṣṇy samotného a žádní asurové ho nedovedou zadržet, i my se bojíme, že by je mohli asurové kdykoliv v kterékoliv části světa zastavit.