Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

भर्तु: शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया ।
तद्बन्धूनां च कल्याण: प्रजानां चानुपोषणम् ॥ २४ ॥

Text

Verš

bhartuḥ śuśrūṣaṇaṁ strīṇāṁ
paro dharmo hy amāyayā
tad-bandhūnāṁ ca kalyāṇaḥ
prajānāṁ cānupoṣaṇam
bhartuḥ śuśrūṣaṇaṁ strīṇāṁ
paro dharmo hy amāyayā
tad-bandhūnāṁ ca kalyāṇaḥ
prajānāṁ cānupoṣaṇam

Synonyms

Synonyma

bhartuḥ — of one’s husband; śuśrūṣaṇam — faithful service; strīṇām — for women; paraḥ — the highest; dharmaḥ — religious duty; hi — indeed; amāyayā — without duplicity; tat-bandhūnām — to the relatives of their husbands; ca — and; kalyāṇaḥ — doing good; prajānām — of their offspring; ca — and; anupoṣaṇam — the care.

bhartuḥ — manželovi; śuśrūṣaṇam — vĕrná služba; strīṇām — pro ženy; paraḥ — nejvyšší; dharmaḥ — náboženská povinnost; hi — jistĕ; amāyayā — bez neupřímnosti; tat-bandhūnām — manželovým příbuzným; ca — a; kalyāṇaḥ — konání dobra; prajānām — o potomky; ca — a; anupoṣaṇam — péče.

Translation

Překlad

The highest religious duty for a woman is to sincerely serve her husband, behave well toward her husband’s family and take good care of her children.

Nejvyšší náboženskou povinností ženy je upřímnĕ sloužit svému manželovi, chovat se dobře ke členům jeho rodiny a řádnĕ se starat o své dĕti.

Purport

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī astutely points out here that the gopīs’ real, eternal husband is Lord Kṛṣṇa, not their so-called husbands at home, who falsely considered the gopīs their property. Thus a strict interpretation of the word amāyayā, “without illusion,” reveals that the supreme religious duty for the gopīs is to serve Śrī Kṛṣṇa, their real lover.

Śrīla Jīva Gosvāmī zde bystře podotýká, že pravým, vĕčným manželem gopī je Pán Kṛṣṇa, ne jejich takzvaní manželé doma, kteří je klamnĕ považují za svůj majetek. Přímočaré vysvĕtlení slova amāyayā, „bez iluze“, tedy vyjevuje, že nejvyšší náboženskou povinností gopī je sloužit Śrī Kṛṣṇovi, svému pravému milenci.