Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

कामं क्रोधं भयं स्‍नेहमैक्यं सौहृदमेव च । नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ १५ ॥

Text

Verš

kāmaṁ krodhaṁ bhayaṁ sneham
aikyaṁ sauhṛdam eva ca
nityaṁ harau vidadhato
yānti tan-mayatāṁ hi te
kāmaṁ krodhaṁ bhayaṁ sneham
aikyaṁ sauhṛdam eva ca
nityaṁ harau vidadhato
yānti tan-mayatāṁ hi te

Synonyms

Synonyma

kāmam — lust; krodham — anger; bhayam — fear; sneham — loving affection; aikyam — unity; sauhṛdam — friendship; eva ca — also; nityam — always; harau — for Lord Hari; vidadhataḥ — exhibiting; yānti — they achieve; tat-mayatām — absorption in Him; hi — indeed; te — such persons.

kāmam — chtíč; krodham — hnĕv; bhayam — strach; sneham — láskyplnou náklonnost; aikyam — jednotu; sauhṛdam — přátelství; eva ca — také; nityam — stále; harau — vůči Pánu Harimu; vidadhataḥ — projevující; yānti — dosahují; tat-mayatām — pohroužení v Nĕm; hi — jistĕ; te — tyto osoby.

Translation

Překlad

Persons who constantly direct their lust, anger, fear, protective affection, feeling of impersonal oneness or friendship toward Lord Hari are sure to become absorbed in thought of Him.

Ti, kdo neustále smĕřují svůj chtíč, hnĕv, strach, ochráncovskou náklonnost, vnímání neosobní jednoty nebo přátelství k Pánu Harimu, se jistĕ pohrouží do myšlenek na Nĕj.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa is pure spiritual existence, and those who somehow or other become attached to Him, absorbed in thoughts of Him, rise to the spiritual platform. This is the absolute nature of the Lord’s personal association.

Pán Kṛṣṇa je čistá duchovní existence a ti, kdo se k Nĕmu nĕjakým způsobem připoutají a pohrouží se do myšlenek na Nĕj, se povznesou na duchovní úroveň. To je absolutní povaha osobního styku s Pánem.

With this verse Śukadeva Gosvāmī answers King Parīkṣit’s question about the gopīs. After all, Śukadeva has begun to narrate Kṛṣṇa’s most intimate pastime, the rāsa dance, and Parīkṣit is cooperating to remove the doubts of others who are hearing or who in the future may hear this astonishing story. Śrīla Madhvācārya has quoted a statement from the Skanda Purāṇa that emphatically declares persons like the gopīs to be liberated souls, beyond the pale of material illusion:

Tímto veršem Śukadeva Gosvāmī odpovídá na otázku krále Parīkṣita ohlednĕ gopī. Tanec rāsa, o kterém Śukadeva začal vyprávĕt, je přece jen Kṛṣṇova nejdůvĕrnĕjší zábava a Parīkṣit s ním spolupracuje na odstraňování pochyb ostatních, kdo poslouchají nebo v budoucnu mohou slyšet tento úžasný příbĕh. Śrīla Madhvācārya citoval výrok ze Skanda Purāṇy, který důraznĕ prohlašuje osoby jako jsou gopī za osvobozené duše, mimo sféru hmotného klamu:

bhaktyā hi nitya-kāmitvaṁ
na tu muktiṁ vinā bhavet
ataḥ kāmitayā vāpi
muktir bhaktimatāṁ harau
bhaktyā hi nitya-kāmitvaṁ
na tu muktiṁ vinā bhavet
ataḥ kāmitayā vāpi
muktir bhaktimatāṁ harau

“Eternal conjugal attraction to Kṛṣṇa, expressed in pure devotional service, cannot develop in one who is not already liberated. Thus those who are devoted to Lord Hari, even in conjugal attraction, are already liberated.

„Vĕčná milostná připoutanost ke Kṛṣṇovi vyjádřená čistou oddanou službou se nemůže vyvinout u nikoho, kdo ještĕ není osvobozený. Proto ti, kdo jsou oddaní Pánu Harimu, i prostřednictvím milostné připoutanosti, jsou již osvobození.“

“Śrīla Madhvācārya then quotes from the Padma Purāṇa to clarify the essential point that one cannot be liberated simply by lusting after Lord Kṛṣṇa but rather only by possessing conjugal attraction in pure devotional service:

Śrīla Madhvācārya dále cituje z Padma Purāṇy, aby objasnil důležitý bod, že nikdo nedosáhne osvobození jen chtivým toužením po Pánu Kṛṣṇovi, ale jedinĕ milostnou připoutaností v rámci čisté oddané služby:

sneha-bhaktāḥ sadā devāḥ
kāmitsenāpsara-striyaḥ
kāscit kāscin na kāmena
bhaktyā kevalayaiva tu
sneha-bhaktāḥ sadā devāḥ
kāmitsenāpsara-striyaḥ
kāscit kāscin na kāmena
bhaktyā kevalayaiva tu

“The demigods are always affectionately devoted to the Lord, and the young ladies of heaven called Apsarās have lusty feelings toward Him, although some of them have pure devotion for Him untainted by material lust. Only these latter Apsarās are ready for liberation, because without bona fide devotional service one cannot possibly achieve liberation.”

„Polobozi jsou vždy láskyplnĕ oddaní Pánu a mladé nebešťanky zvané apsary po Nĕm chtivĕ touží, i když nĕkteré z nich s čistou oddaností nedotčenou hmotným chtíčem. Jedinĕ tyto apsary jsou zralé pro osvobození, neboť toho nelze dosáhnout bez pravé oddané služby.“

Thus devotional service is not yogyam, or appropriate, unless free from material lust. One should not take cheaply the gopīs’ achievement of personal association with Lord Kṛṣṇa in a conjugal relationship. To show the gravity of direct relationship with the Lord, Śrīla Madhvācārya has quoted the following verses from the Varāha Purāṇa:

Oddaná služba tedy není yogyam, vhodná, dokud není prostá hmotného chtíče. To, že gopī získaly osobní společnost Pána Kṛṣṇy v milostném vztahu, by se nemĕlo brát lacino. Śrīla Madhvācārya cituje následující verše z Varāha Purāṇy, aby ukázal závažnost přímého vztahu s Pánem:

patitvena śriyopāsyo
brahmaṇā me piteti ca
pitāmahatayānyeṣāṁ
tridaśānāṁ janārdanaḥ
patitvena śriyopāsyo
brahmaṇā me piteti ca
pitāmahatayānyeṣāṁ
tridaśānāṁ janārdanaḥ

“The goddess Lakṣmī worships Lord Janārdana as her husband, Lord Brahmā worships Him as his father, and the other demigods worship Him as their grandfather.”

„Bohynĕ Lakṣmī uctívá Pána Janārdanu jako svého manžela, Pán Brahmā jako svého otce a ostatní polobozi jako svého dĕda.“

prapitāmaho me bhagavān
iti sarva-janasya tu
guruḥ śrī-brahmaṇo viṣṇuḥ
surāṇāṁ ca guror guruḥ
prapitāmaho me bhagavān
iti sarva-janasya tu
guruḥ śrī-brahmaṇo viṣṇuḥ
surāṇāṁ ca guror guruḥ

“Thus people in general should think, ‘The Supreme Lord is my great-grandfather.’ Lord Viṣṇu is the spiritual master of Brahmā and thus the guru of the guru of the demigods.”

„Bĕžní lidé by tedy mĕli uvažovat: ,Nejvyšší Pán je mým pradĕdem.̀ Pán Viṣṇu je duchovní učitel Brahmy a je tedy guruem gurua polobohů.“

gurur brahmāsya jagato
daivaṁ viṣṇuḥ sanātanaḥ
ity evopāsanaṁ kāryaṁ
nānyathā tu kathañcana
gurur brahmāsya jagato
daivaṁ viṣṇuḥ sanātanaḥ
ity evopāsanaṁ kāryaṁ
nānyathā tu kathañcana

“Brahmā is the spiritual master of this universe, and Viṣṇu is the eternally worshipable Deity. With this understanding, and not otherwise, one should worship the Lord.”

„Brahmā je duchovní učitel tohoto vesmíru a Viṣṇu je Božstvo hodné vĕčného uctívání. S tímto a žádným jiným pochopením je třeba Pána uctívat.“

The above injunctions apply to sarva-jana, “all people in general.” Thus one should follow these injunctions until one achieves the exalted platform of intimate relationship with the Supreme Lord. There is abundant evidence that the gopīs of Vṛndāvana were highly elevated, liberated souls, and thus their pastimes with Kṛṣṇa are pure, spiritual affairs. Keeping this in mind, we can truly understand this chapter of the Śrīmad-Bhāgavatam.

Výše uvedené pokyny platí pro sarva-jana, „všechny bĕžné lidi“. Každý by se jimi tedy mĕl řídit, dokud nedosáhne vznešené úrovnĕ důvĕrného vztahu s Nejvyšším Pánem. Existuje mnoho důkazů, že gopī z Vṛndāvanu jsou velmi pokročilé, osvobozené duše a jejich zábavy s Kṛṣṇou jsou tedy čisté a duchovní. S tímto na mysli můžeme správnĕ pochopit tuto kapitolu Śrīmad-Bhāgavatamu.