Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मज्योति: सनातनम् । यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता: ॥ १५ ॥

Text

Verš

satyaṁ jñānam anantaṁ yad
brahma-jyotiḥ sanātanam
yad dhi paśyanti munayo
guṇāpāye samāhitāḥ
satyaṁ jñānam anantaṁ yad
brahma-jyotiḥ sanātanam
yad dhi paśyanti munayo
guṇāpāye samāhitāḥ

Synonyms

Synonyma

satyam — indestructible; jñānam — knowledge; anantam — unlimited; yat — which; brahma — the absolute; jyotiḥ — effulgence; sanātanam — eternal; yat — which; hi — indeed; paśyanti — see; munayaḥ — sages; guṇa — the modes of material nature; apāye — when they subside; samāhitāḥ — absorbed in trance.

satyam — nezničitelné; jñānam — poznání; anantam — neomezené; yat — jež; brahma — absolutní; jyotiḥ — záři; sanātanam — vĕčnou; yat — již; hi — jistĕ; paśyanti — vidí; munayaḥ — mudrci; guṇa — kvality hmotné přírody; apāye — když ustoupí; samāhitāḥ — pohroužení v transu.

Translation

Překlad

Lord Kṛṣṇa revealed the indestructible spiritual effulgence, which is unlimited, conscious and eternal. Sages see that spiritual existence in trance, when their consciousness is free of the modes of material nature.

Pán Kṛṣṇa vyjevil nezničitelnou duchovní záři, která je neomezená, vĕdomá a vĕčná. Mudrci vidí tuto duchovní existenci v transu, když je jejich vĕdomí oproštĕné od kvalit hmotné přírody.

Purport

Význam

In text 14 Lord Kṛṣṇa revealed to the residents of Vṛndāvana His own abode, the spiritual planet of Kṛṣṇaloka. This and innumerable other Vaikuṇṭha planets float in an infinite ocean of spiritual light called the brahmajyoti. That spiritual light is in fact the spiritual sky, which Kṛṣṇa also, quite naturally, revealed to the residents of Vṛndāvana. For example, if we want to show the moon to a child, we say, “Look up in the sky. See the moon over there in the sky.” Similarly, Lord Kṛṣṇa revealed the vast spiritual sky to the residents of Vṛndāvana, but as emphasized in text 14 and in the following text, 16, the actual destination of the Lord’s associates was His own spiritual planet.

Ve 14. sloce vyjevil Pán Kṛṣṇa obyvatelům Vṛndāvanu své sídlo, duchovní planetu Kṛṣṇaloku. Ta spolu s nesčetným množstvím dalších Vaikuṇṭh plave v nekonečném oceánu duchovního svĕtla zvaného brahmajyoti. Toto duchovní svĕtlo vlastnĕ tvoří duchovní nebe, které Kṛṣṇa obyvatelům Vṛndāvanu přirozenĕ také vyjevil. Když chceme například dítĕti ukázat mĕsíc, řekneme mu: „Podívej se nahoru na nebe. Vidíš, támhle na nebi je mĕsíc.“ Tak Pán Kṛṣṇa vyjevil obyvatelům Vṛndāvanu celé rozlehlé duchovní nebe, ale jak zdůrazňuje 14. i následující 16. sloka, skutečným cílem Pánových společníků je Jeho duchovní planeta.