Skip to main content

Text 28

Sloka 28

Devanagari

Dévanágarí

अन्येभ्यश्चाश्वचाण्डालपतितेभ्यो यथार्हत: । यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलि: ॥ २८ ॥

Text

Verš

anyebhyaś cāśva-cāṇḍāla-
patitebhyo yathārhataḥ
yavasaṁ ca gavāṁ dattvā
giraye dīyatāṁ baliḥ
anyebhyaś cāśva-cāṇḍāla-
patitebhyo yathārhataḥ
yavasaṁ ca gavāṁ dattvā
giraye dīyatāṁ baliḥ

Synonyms

Synonyma

anyebhyaḥ — to the others; ca — also; ā-śva-cāṇḍāla — even down to the dogs and the dog-eaters; patitebhyaḥ — to such fallen persons; yathā — as; arhataḥ — is proper in each case; yavasam — grass; ca — and; gavām — to the cows; dattvā — having given; giraye — to the mountain called Govardhana; dīyatām — should be presented; baliḥ — respectful offerings.

anyebhyaḥ — ostatním; ca — také; ā-śva-cāṇḍāla — dokonce včetnĕ psů a pojídačů psů; patitebhyaḥ — pokleslým osobám; yathā — jak; arhataḥ — náleží případ od případu; yavasam — trávu; ca — a; gavām — kravám; dattvā — poté, co dáte; giraye — kopci zvanému Govardhan; dīyatām — mĕly by se předložit; baliḥ — uctivé obĕtiny.

Translation

Překlad

After giving the appropriate food to everyone else, including such fallen souls as dogs and dog-eaters, you should give grass to the cows and then present your respectful offerings to Govardhana Hill.

Poté, co rozdáte příslušné pokrmy všem ostatním, včetnĕ tak pokleslých duší, jako jsou psi a pojídači psů, byste mĕli dát trávu kravám a pak předložit uctivé obĕtiny kopci Govardhanu.