Skip to main content

CHAPTER TWENTY-TWO

KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ

Kṛṣṇa Steals the Garments of the Unmarried Gopīs

Kṛṣṇa krade šaty svobodným gopīm

This chapter describes how the marriageable daughters of the cowherd men worshiped Kātyāyanī to get Lord Śrī Kṛṣṇa as their husband, and how Kṛṣṇa stole the garments of the young girls and gave the girls benedictions.

Tato kapitola popisuje, jak dcery pastevců, které byly ve vĕku na vdávání, uctívaly Kātyāyanī, aby dostaly Pána Śrī Kṛṣṇu za manžela, a jak Kṛṣṇa ukradl mladým dívkám šaty a dal jim požehnání.

During the month of Mārgaśīrṣa, every day early in the morning the young daughters of the cowherds would take one another’s hands and, singing of Kṛṣṇa’s transcendental qualities, go to the Yamunā to bathe. Desiring to obtain Kṛṣṇa as their husband, they would then worship the goddess Kātyāyanī with incense, flowers and other items.

Bĕhem mĕsíce Mārgaśīrṣa se každý den brzy ráno vzaly mladé dcery pastevců za ruce a se zpĕvem o Kṛṣṇových transcendentálních vlastnostech se šly k Yamunĕ vykoupat. Potom s touhou získat Kṛṣṇu za manžela uctívaly vonnými tyčinkami, kvĕty a dalším vĕcmi bohyni Kātyāyanī.

One day, the young gopīs left their garments on the shore as usual and began playing in the water while chanting of Lord Kṛṣṇa’s activities. Suddenly Kṛṣṇa Himself came there, took away all the garments and climbed a nearby kadamba tree. Wanting to tease the gopīs, Kṛṣṇa said, “I understand how fatigued you gopīs are from your austerities, so please come onto the shore and take back your clothes.”

Jednoho dne nechaly mladé gopī jako obvykle šaty na břehu a začaly si hrát ve vodĕ, přičemž opĕvovaly činnosti Pána Kṛṣṇy. Najednou tam Kṛṣṇa sám přišel, sebral všechny šaty a vylezl na nedaleký kadambový strom. Chtĕl gopī poškádlit, a tak řekl: „Je Mi jasné, jak jste vy gopī ze své askeze unavené, tak prosím pojďte na břeh a vezmĕte si své šaty.“

The gopīs then pretended to become angry and said the cold water of the Yamunā was giving them great pain. If Kṛṣṇa did not give them back their garments, they said, they would inform King Kaṁsa of all that had happened. But if He did give the clothes back, they would willingly carry out His orders in the mood of humble servants.

Gopī pak předstíraly, že se rozhnĕvaly, a řekly, že jim studená voda Yamuny působí velkou bolest a pokud jim Kṛṣṇa šaty nevrátí, povĕdí o všem, co se stalo, králi Kaṁsovi. Jestliže jim ale šaty vrátí, pak ochotnĕ splní Jeho pokyny v náladĕ pokorných služebnic.

Śrī Kṛṣṇa replied that He had no fear of King Kaṁsa, and that if the girls really intended to follow His command and be His maidservants they should each immediately come onto the shore and take their respective garments. The girls, trembling from the cold, climbed out of the water with their two hands covering their private parts. Kṛṣṇa, who felt great affection for them, again spoke: “Because while executing a vow you bathed in the water naked, you have committed an offense against the demigods, and to counteract it you should offer obeisances with joined palms. Then your vow of austerity will achieve its full result.”

Śrī Kṛṣṇa odpovĕdĕl, že se krále Kaṁsy vůbec nebojí a že chtĕjí-li dívky skutečnĕ následovat Jeho pokyny a být Jeho služebnice, tak ať si jde každá okamžitĕ na břeh vzít své oblečení. Dívky, třesoucí se zimou, vylézaly z vody a obĕma rukama si zakrývaly ohanbí. Kṛṣṇa, který k nim cítil hlubokou náklonnost, opĕt promluvil: „Jelikož jste se při plnĕní svého slibu koupaly ve vodĕ nahé, dopustily jste se přestupku proti polobohům, a abyste ho odčinily, musíte s poklonit se sepjatými dlanĕmi. Potom váš slib askeze přinese plný výsledek.“

The gopīs followed this instruction and, folding their hands in respect, offered obeisances to Śrī Kṛṣṇa. Satisfied, He gave them back their clothing. But the young girls had become so attracted to Him that they could not leave. Understanding their minds, Kṛṣṇa said that He knew they had worshiped Kātyāyanī to get Him as their husband. Because they had offered their hearts to Him, their desires would never again become tainted by the mood of materialistic enjoyment, just as fried barleycorns can no longer grow into shoots. Next autumn, He told them, their most cherished desire would be fulfilled.

Gopī se podrobily tomuto pokynu a poklonily se Śrī Kṛṣṇovi s uctivĕ sepjatýma rukama. Pán byl s nimi spokojený a vrátil jim jejich oblečení. Mladé dívky k Nĕmu ale již byly tak přitahované, že nemohly odejít. Kṛṣṇa chápal, co se odehrávalo v jejich myslích, a řekl, že ví, že uctívaly Kātyāyanī, aby Ho získaly za manžela. Jelikož vĕnovaly svá srdce Jemu, jejich touhy již nikdy nebudou poskvrnĕné náladou materialistického požitku, tak jako pražené obilí již nemůže vyklíčit. Řekl jim, že bĕhem příštího podzimu se jejich nejniternĕjší touha splní.

Then the gopīs, fully satisfied, returned to Vraja, and Śrī Kṛṣṇa and His cowherd friends went off to a distant place to graze the cows.

Potom se gopī, dokonale spokojené, vrátily do Vraji a Śrī Kṛṣṇa odešel se svými přáteli pasáčky pást krávy na vzdálené místo.

Sometime later, when the boys felt disturbed by the great heat of summer, they took shelter at the base of a tree that stood just like an umbrella. The Lord then said that the life of a tree is most excellent, for even while feeling pain a tree continues to protect others from heat, rain, snow and so on. With its leaves, flowers, fruits, shade, roots, bark, wood, fragrance, sap, ashes, pulp and sprouts, a tree fulfills the desires of everyone. This kind of life is ideal. Indeed, said Kṛṣṇa, the perfection of life is to act with one’s vital energy, wealth, intelligence and words for the benefit of all.

O nĕco pozdĕji se chlapci, které zmáhalo letní horko, uchýlili pod strom, který tam stál jako slunečník. Pán poté řekl, že život stromu je velmi vznešený, neboť strom stále chrání ostatní před horkem, deštĕm, snĕhem a tak dále, přestože sám cítí bolest. Strom svými listy, kvĕty, plody, stínem, kořeny, kůrou, dřevem, vůní, mízou, popelem, dužinou a výhonky plní přání všech. To je ideální život. „Ano,“ dodal Kṛṣṇa, „dokonalostí života je jednat s využitím své životní energie, bohatství, inteligence a slov pro dobro všech.“

After the Lord had glorified the trees in this way, the entire company went to the Yamunā, where the cowherd boys let the cows drink the sweet water and also drank some themselves.

Poté, co Pán takto oslavil stromy, vydala se celá skupina k Yamunĕ, kde pasáčci nechali krávy napít se sladké vody a sami se také napili.

Text 1:
Śukadeva Gosvāmī said: During the first month of the winter season, the young unmarried girls of Gokula observed the vow of worshiping goddess Kātyāyanī. For the entire month they ate only unspiced khichrī.
Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Bĕhem prvního mĕsíce zimního období dodržovaly mladé svobodné dívky z Gokuly slib uctívat bohyni Kātyāyanī. Celý mĕsíc jedly jen nekořenĕné khichrī.
Texts 2-3:
My dear King, after they had bathed in the water of the Yamunā just as the sun was rising, the gopīs made an earthen deity of goddess Durgā on the riverbank. Then they worshiped her with such aromatic substances as sandalwood pulp, along with other items both opulent and simple, including lamps, fruits, betel nuts, newly grown leaves, and fragrant garlands and incense.
Sloka 2-3:
Můj milý králi, poté, co se gopī při východu slunce vykoupaly ve vodĕ Yamuny, vytvořily na říčním břehu hlinĕné božstvo bohynĕ Durgy. Tu potom uctívaly vonnými látkami jako santálová pasta společnĕ s dalšími předmĕty, bohatými i prostými, například lampičkami, ovocem, arekovými oříšky, čerstvými listy, voňavými girlandami a vonnými tyčinkami.
Text 4:
Each of the young unmarried girls performed her worship while chanting the following mantra. “O goddess Kātyāyanī, O great potency of the Lord, O possessor of great mystic power and mighty controller of all, please make the son of Nanda Mahārāja my husband. I offer my obeisances unto you.”
Sloka 4:
Všechny mladé svobodné dívky provádĕly uctívání a pronášely přitom následující mantru: „Ó bohynĕ Kātyāyanī, ó Pánova velká energie, ó ty, která máš velkou mystickou moc a jsi mocná vládkynĕ nade všemi, prosím, dej mi syna Mahārāje Nandy za manžela. Klaním se ti.“
Text 5:
Thus for an entire month the girls carried out their vow and properly worshiped the goddess Bhadrakālī, fully absorbing their minds in Kṛṣṇa and meditating upon the following thought: “May the son of King Nanda become my husband.”
Sloka 5:
Celý mĕsíc takto dívky provádĕly svůj slib a náležitĕ uctívaly bohyni Bhadrakālī, s myslí plnĕ soustředĕnou na Kṛṣṇu a meditující: „Kéž se syn krále Nandy stane mým manželem.“
Text 6:
Each day they rose at dawn. Calling out to one another by name, they all held hands and loudly sang the glories of Kṛṣṇa while going to the Kālindī to take their bath.
Sloka 6:
Každý den vstaly za úsvitu, svolaly se svými jmény, všechny se vzaly za ruce a když se šly ke Kālindī vykoupat, hlasitĕ opĕvovaly slávu Kṛṣṇy.
Text 7:
One day they came to the riverbank and, putting aside their clothing as they had done before, happily played in the water while singing the glories of Kṛṣṇa.
Sloka 7:
Jednoho dne přišly na břeh řeky a poté, co si odložily šaty tak jako předtím, si radostnĕ hrály ve vodĕ a zpívaly o Kṛṣṇovĕ slávĕ.
Text 8:
Lord Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead and master of all masters of mystic yoga, was aware of what the gopīs were doing, and thus He went there surrounded by His young companions to award the gopīs the perfection of their endeavor.
Sloka 8:
Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství a vládce všech vládců mystické yogy, vĕdĕl, co gopī dĕlají, a tak se tam vydal v doprovodu mladých společníků, aby gopīm udĕlil dokonalý výsledek jejich snahy.
Text 9:
Taking the girls’ garments, He quickly climbed to the top of a kadamba tree. Then, as He laughed loudly and His companions also laughed, He addressed the girls jokingly.
Sloka 9:
Vzal šaty dívek a rychle se vyšplhal do koruny stromu kadamba. Potom se hlasitĕ rozesmál i se svými společníky a žertovnĕ dívky oslovil.
Text 10:
[Lord Kṛṣṇa said:] My dear girls, you may each come here as you wish and take back your garments. I’m telling you the truth and am not joking with you, since I see you’re fatigued from executing austere vows.
Sloka 10:
(Pán Kṛṣṇa řekl:) Mé milé dívky, pojďte sem každá, jak budete chtít, a vezmĕte si své šaty zpĕt. Říkám vám pravdu a nežertuji, neboť vidím, jak jste z dodržování asketických slibů unavené.
Text 11:
I have never before spoken a lie, and these boys know it. Therefore, O slender-waisted girls, please come forward, either one by one or all together, and pick out your clothes.
Sloka 11:
Ještĕ nikdy jsem nelhal a tito chlapci to vĕdí. Proto prosím pojďte, ó dívky s útlými pasy, buď jedna po druhé, nebo všechny společnĕ, a vyzvednĕte si své šaty.
Text 12:
Seeing how Kṛṣṇa was joking with them, the gopīs became fully immersed in love for Him, and as they glanced at each other they began to laugh and joke among themselves, even in their embarrassment. But still they did not come out of the water.
Sloka 12:
Když gopī vidĕly, jak s nimi Kṛṣṇa žertuje, plnĕ se pohroužily do lásky k Nĕmu. Pokukovaly jedna po druhé a přestože byly zahanbené, začaly se smát a žertovat mezi sebou. Z vody však přesto nevyšly.
Text 13:
As Śrī Govinda spoke to the gopīs in this way, His joking words completely captivated their minds. Submerged up to their necks in the cold water, they began to shiver. Thus they addressed Him as follows.
Sloka 13:
Když Śrī Govinda takto hovořil ke gopīm, Jeho žertovná slova zcela uchvátila jejich mysli. Jelikož byly až po krk ponořené ve studené vodĕ, začaly se třást, a proto Ho oslovily.
Text 14:
[The gopīs said:] Dear Kṛṣṇa, don’t be unfair! We know that You are the respectable son of Nanda and that You are honored by everyone in Vraja. You are also very dear to us. Please give us back our clothes. We are shivering in the cold water.
Sloka 14:
(Gopī řekly:) Milý Kṛṣṇo, nebuď nečestný! My víme, že jsi ctihodný syn Nandy a požíváš úcty všech obyvatel Vraji. Nám jsi také velmi drahý. Vrať nám prosím naše šaty. Třeseme se ve studené vodĕ.
Text 15:
O Śyāmasundara, we are Your maidservants and must do whatever You say. But give us back our clothing. You know what the religious principles are, and if You don’t give us our clothes we will have to tell the king. Please!
Sloka 15:
Ó Śyāmasundaro, jsme Tvé služebné a musíme udĕlat vše, co řekneš. Dej nám ale zpátky naše oblečení. Znáš náboženské zásady a pokud nám nedáš naše šaty, budeme to muset říct králi. Prosím!
Text 16:
The Supreme Personality of Godhead said: If you girls are actually My maidservants, and if you will really do what I say, then come here with your innocent smiles and let each girl pick out her clothes. If you don’t do what I say, I won’t give them back to you. And even if the king becomes angry, what can he do?
Sloka 16:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Jste-li skutečnĕ Mé služebnice a udĕláte-li skutečnĕ, co vám řeknu, tak pojďte sem se svými nevinnými úsmĕvy a vyzvednĕte si každá své šaty. Jestliže neudĕláte, co říkám, tak vám je nevrátím. A i kdyby se král rozhnĕval, co zmůže?
Text 17:
Then, shivering from the painful cold, all the young girls rose up out of the water, covering their pubic area with their hands.
Sloka 17:
Potom všechny mladé dívky, třesoucí se nepříjemnou zimou, vyšly ven z vody a rukama si zakrývaly ohanbí.
Text 18:
When the Supreme Lord saw how the gopīs were struck with embarrassment, He was satisfied by their pure loving affection. Putting their clothes on His shoulder, the Lord smiled and spoke to them with affection.
Sloka 18:
Když Nejvyšší Pán vidĕl, jak se gopī stydí, byl spokojený s jejich čistou láskyplnou náklonností. Přehodil si jejich šaty přes rameno, usmál se a s láskou k nim promluvil.
Text 19:
[Lord Kṛṣṇa said:] You girls bathed naked while executing your vow, and that is certainly an offense against the demigods. To counteract your sin you should offer obeisances while placing your joined palms above your heads. Then you should take back your lower garments.
Sloka 19:
(Pán Kṛṣṇa řekl:) Vy dívky jste se při plnĕní svého slibu koupaly nahé a to je zajisté přestupek proti polobohům. Abyste odčinily svůj hřích, mĕly byste se poklonit se sepjatými dlanĕmi nad hlavami. Potom si můžete vzít zpátky své spodní prádlo.
Text 20:
Thus the young girls of Vṛndāvana, considering what Lord Acyuta had told them, accepted that they had suffered a falldown from their vow by bathing naked in the river. But they still desired to successfully complete their vow, and since Lord Kṛṣṇa is Himself the ultimate result of all pious activities, they offered their obeisances to Him to cleanse away all their sins.
Sloka 20:
Mladé dívky z Vṛndāvanu zvážily, co jim Pán Acyuta řekl, a uznaly, že když se koupaly nahé v řece, dopustily se poklesku v plnĕní svého slibu. Stále si však přály svůj slib úspĕšnĕ dokončit a jelikož je Pán Kṛṣṇa sám konečným výsledkem všech zbožných činností, poklonily se Mu, aby odčinily všechny své hříchy.
Text 21:
Seeing them bow down like that, the Supreme Personality of Godhead, the son of Devakī, gave them back their garments, feeling compassionate toward them and satisfied by their act.
Sloka 21:
Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, syn Devakī, vidĕl, jak se gopī klanĕjí, mĕl s nimi soucit, byl spokojený s jejich chováním a vrátil jim tedy jejich šaty.
Text 22:
Although the gopīs had been thoroughly cheated, deprived of their modesty, ridiculed and made to act just like toy dolls, and although their clothing had been stolen, they did not feel at all inimical toward Śrī Kṛṣṇa. Rather, they were simply joyful to have this opportunity to associate with their beloved.
Sloka 22:
Přestože byly gopī naprosto podvedené, připravené o svou cudnost, zesmĕšnĕné a donucené se chovat jako panenky na hraní, a přestože jim byly ukradeny šaty, vůbec nepocítily vůči Śrī Kṛṣṇovi nepřátelství. Naopak byly šťastné, že dostaly tuto příležitost se setkat se svým milým.
Text 23:
The gopīs were addicted to associating with their beloved Kṛṣṇa, and thus they became captivated by Him. Thus, even after putting their clothes on they did not move. They simply remained where they were, shyly glancing at Him.
Sloka 23:
Gopī lpĕly na společnosti svého milovaného Kṛṣṇy a byly Jím úplnĕ unesené. Proto se ani poté, co se oblékly, nemohly ani hnout. Zůstaly tam, kde byly, a stydlivĕ na Nĕho pohlížely.
Text 24:
The Supreme Lord understood the determination of the gopīs in executing their strict vow. The Lord also knew that the girls desired to touch His lotus feet, and thus Lord Dāmodara, Kṛṣṇa, spoke to them as follows.
Sloka 24:
Nejvyšší Pán chápal odhodlanost gopī konat svůj přísný slib. Vĕdĕl také, že se chtĕly dotknout Jeho lotosových nohou, a proto k nim Pán Dāmodara, Kṛṣṇa, takto promluvil.
Text 25:
[Lord Kṛṣṇa said:] O saintly girls, I understand that your real motive in this austerity has been to worship Me. That intent of yours is approved of by Me, and indeed it must come to pass.
Sloka 25:
(Pán Kṛṣṇa řekl:) Ó zbožné dívky, chápu, že vaší skutečnou motivací pro tuto askezi bylo uctívat Mĕ. Tento váš zámĕr schvaluji a jistĕ musí dojít naplnĕní.
Text 26:
The desire of those who fix their minds on Me does not lead to material desire for sense gratification, just as barleycorns burned by the sun and then cooked can no longer grow into new sprouts.
Sloka 26:
Přání tĕch, kdo na Mĕ upírají svou mysl, nevede k hmotným touhám po smyslovém požitku, tak jako obilná zrna spálená sluncem a pak vařená již nemohou vyklíčit.
Text 27:
Go now, girls, and return to Vraja. Your desire is fulfilled, for in My company you will enjoy the coming nights. After all, this was the purpose of your vow to worship goddess Kātyāyanī, O pure-hearted ones.
Sloka 27:
Nyní jdĕte, dívky, zpátky do Vraji. Vaše touha se vám splnila, protože si v Mé společnosti budete užívat nadcházejících nocí – a to byl přece účel vašeho slibu uctívat bohyni Kātyāyanī, ó vy, které máte čistá srdce.
Text 28:
Śukadeva Gosvāmī said: Thus instructed by the Supreme Personality of Godhead, the young girls, their desire now fulfilled, could bring themselves only with great difficulty to return to the village of Vraja, meditating all the while upon His lotus feet.
Sloka 28:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Na tento pokyn Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, se mladé dívky, kterým se splnilo jejich přání, jen s velkými potížemi vrátily do vesnice Vraji. Celou dobu přitom meditovaly o Jeho lotosových nohách.
Text 29:
Some time later Lord Kṛṣṇa, the son of Devakī, surrounded by His cowherd friends and accompanied by His elder brother, Balarāma, went a good distance away from Vṛndāvana, herding the cows.
Sloka 29:
O nĕco pozdĕji vyšel Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, obklopený svými přáteli pasáčky a doprovázený starším bratrem Balarāmou, notný kus cesty z Vṛndāvanu, když pásl krávy.
Text 30:
When the sun’s heat became intense, Lord Kṛṣṇa saw that the trees were acting as umbrellas by shading Him, and thus He spoke as follows to His boyfriends.
Sloka 30:
Slunce tehdy začínalo žhnout a Pán Kṛṣṇa vidĕl, že se stromy chovají jako slunečníky, neboť Ho zastiňují. Promluvil tedy ke svým přátelům.
Texts 31-32:
[Lord Kṛṣṇa said:] O Stoka Kṛṣṇa and Aṁśu, O Śrīdāma, Subala and Arjuna, O Viśāla, Vṛṣabha, Ojasvī, Devaprastha and Varūthapa, just see these greatly fortunate trees, whose lives are completely dedicated to the benefit of others. Even while tolerating the wind, rain, heat and snow, they protect us from these elements.
Sloka 31-32:
(Pán Kṛṣṇa řekl:) Ó Stoko Kṛṣṇo a Aṁśu, ó Śrīdāme, Subalo a Arjuno, ó Viśālo, Vṛṣabho, Ojasvī, Devaprastho a Varūthapo, podívejte se na tyto velmi požehnané stromy, které své životy zcela zasvĕcují blahu ostatních. Samy snášejí vítr, déšť, žár a sníh a nás před tĕmito živly chrání.
Text 33:
Just see how these trees are maintaining every living entity! Their birth is successful. Their behavior is just like that of great personalities, for anyone who asks anything from a tree never goes away disappointed.
Sloka 33:
Jen se podívejte, jak tyto stromy pečují o každou živou bytost! Jejich zrození je úspĕšné. Chovají se jako vznešené osobnosti, protože nikdo z tĕch, kdo strom o nĕco požádají, neodejde zklamaný.
Text 34:
These trees fulfill one’s desires with their leaves, flowers and fruits, their shade, roots, bark and wood, and also with their fragrance, sap, ashes, pulp and shoots.
Sloka 34:
Tyto stromy plní přání druhých svými listy, kvĕty a ovocem, svým stínem, kořeny, kůrou a dřevem a také svou vůní, mízou, popelem, dření a výhonky.
Text 35:
It is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence and words.
Sloka 35:
Povinností každé živé bytosti je používat svůj život, majetek, inteligenci a slova k činnostem ve prospĕch druhých.
Text 36:
Thus moving among the trees, whose branches were bent low by their abundance of twigs, fruits, flowers and leaves, Lord Kṛṣṇa came to the Yamunā River.
Sloka 36:
Cestou mezi stromy, jejichž vĕtve byly sklonĕné k zemi pod tíhou mnoha výhonků, plodů, kvĕtů a listů, došel Pán Kṛṣṇa k řece Yamunĕ.
Text 37:
The cowherd boys let the cows drink the clear, cool and wholesome water of the Yamunā. O King Parīkṣit, the cowherd boys themselves also drank that sweet water to their full satisfaction.
Sloka 37:
Pasáčci nechali krávy napít se čisté, chladné a zdravé vody z Yamuny. Ó králi Parīkṣite, potom se i sami pasáčci napili té sladké vody ke své plné spokojenosti.
Text 38:
Then, O King, the cowherd boys began herding the animals in a leisurely way within a small forest along the Yamunā. But soon they became afflicted by hunger and, approaching Kṛṣṇa and Balarāma, spoke as follows.
Sloka 38:
Potom, ó králi, začali pasáčci poklidnĕ pást zvířata v lesíku podél Yamuny. Zanedlouho ale pocítili hlad, přišli ke Kṛṣṇovi s Balarāmou a takto promluvili.