Skip to main content

Text 23

Sloka 23

Devanagari

Dévanágarí

परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसङ्गमसज्जिता: ।
गृहीतचित्ता नो चेलुस्तस्मिन्लज्जायितेक्षणा: ॥ २३ ॥

Text

Verš

paridhāya sva-vāsāṁsi
preṣṭha-saṅgama-sajjitāḥ
gṛhīta-cittā no celus
tasmin lajjāyitekṣaṇāḥ
paridhāya sva-vāsāṁsi
preṣṭha-saṅgama-sajjitāḥ
gṛhīta-cittā no celus
tasmin lajjāyitekṣaṇāḥ

Synonyms

Synonyma

paridhāya — putting on; sva-vāsāṁsi — their own garments; preṣṭha — of their beloved; saṅgama — by this association; sajjitāḥ — becoming completely attached to Him; gṛhīta — taken away; cittāḥ — whose minds; na — could not; u — indeed; celuḥ — move; tasmin — upon Him; lajjāyita — full of shyness; īkṣaṇāḥ — whose glances.

paridhāya — poté, co si oblékly; sva-vāsāṁsi — své šaty; preṣṭha — se svým milým; saṅgama — díky tomuto setkání; sajjitāḥ — zcela k Nĕmu připoutané; gṛhīta — unesené; cittāḥ — jejichž mysli; na — nemohly; u — vskutku; celuḥ — pohnout se; tasmin — na Nĕho; lajjāyita — plné studu; īkṣaṇāḥ — jejichž pohledy.

Translation

Překlad

The gopīs were addicted to associating with their beloved Kṛṣṇa, and thus they became captivated by Him. Thus, even after putting their clothes on they did not move. They simply remained where they were, shyly glancing at Him.

Gopī lpĕly na společnosti svého milovaného Kṛṣṇy a byly Jím úplnĕ unesené. Proto se ani poté, co se oblékly, nemohly ani hnout. Zůstaly tam, kde byly, a stydlivĕ na Nĕho pohlížely.

Purport

Význam

By association with their beloved Kṛṣṇa, the gopīs had become more attached to Him than ever. Just as Kṛṣṇa had stolen their clothes, He had also stolen their minds and their love. The gopīs interpreted the whole incident as proof that Kṛṣṇa was also attached to them. Otherwise, why would He have gone to the trouble of playing with them in this way? Because they thought that Kṛṣṇa was now attached to them, they glanced at Him with shyness, and being stunned by the rising of their ecstatic love, they could not move from where they stood. Kṛṣṇa had overcome their shyness and forced them to come out of the water naked, but now, having dressed properly, they again became shy in His presence. In fact, this incident increased their humbleness before Kṛṣṇa. They did not want Kṛṣṇa to see them staring at Him, but they cautiously took the opportunity to glance at the Lord.

Gopī díky styku se svým milovaným Kṛṣṇou k Nĕmu přilnuly ještĕ víc než kdy předtím. Tak jak jim Kṛṣṇa ukradl šaty, ukradl jim i mysli a lásku. Celou událost si gopī vykládaly jako důkaz, že je k nim Kṛṣṇa také připoutaný. Proč by se jinak obtĕžoval takto si s nimi hrát? Jelikož si myslely, že se k nim Kṛṣṇa nyní upnul, upíraly na Nĕho stydlivé pohledy, a jelikož byly omráčené tím, jak se v nich vzedmula extatická láska, nemohly se hnout z místa, kde stály. Kṛṣṇa překonal jejich stud a donutil je, aby vyšly z vody nahé, ale teď, když už byly řádnĕ oblečené, se v Jeho přítomnosti znovu stydĕly. Celá událost ve skutečnosti prohloubila jejich pokoru před Kṛṣṇou. Nechtĕly, aby vidĕl, jak na Nĕho upřenĕ hledí, ale opatrnĕ využívaly příležitosti vrhat na Pána kradmé pohledy.