Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

द‍ृढं प्रलब्धास्त्रपया च हापिता:
प्रस्तोभिता: क्रीडनवच्च कारिता: ।
वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुं
ता नाभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृता: ॥ २२ ॥

Text

Verš

dṛḍhaṁ pralabdhās trapayā ca hāpitāḥ
prastobhitāḥ krīḍana-vac ca kāritāḥ
vastrāṇi caivāpahṛtāny athāpy amuṁ
tā nābhyasūyan priya-saṅga-nirvṛtāḥ
dṛḍhaṁ pralabdhās trapayā ca hāpitāḥ
prastobhitāḥ krīḍana-vac ca kāritāḥ
vastrāṇi caivāpahṛtāny athāpy amuṁ
tā nābhyasūyan priya-saṅga-nirvṛtāḥ

Synonyms

Synonyma

dṛḍham — thoroughly; pralabdhāḥ — cheated; trapayā — of their shame; ca — and; hāpitāḥ — deprived; prastobhitāḥ — laughed at; krīḍana-vat — just like toy dolls; ca — and; kāritāḥ — made to act; vastrāṇi — their clothing; ca — and; eva — indeed; apahṛtāni — stolen; atha api — nevertheless; amum — toward Him; tāḥ — they; na abhyasūyan — did not feel inimical; priya — of their beloved; saṅga — by the association; nirvṛtāḥ — joyful.

dṛḍham — naprosto; pralabdhāḥ — podvedené; trapayā — studu; ca — a; hāpitāḥ — zbavené; prastobhitāḥ — vysmívané; krīḍana-vat — jako panenky na hraní; ca — a; kāritāḥ — donucené jednat; vastrāṇi — jejich šaty; ca — a; eva — vskutku; apahṛtāni — ukradené; atha api — přesto; amum — vůči Nĕmu; tāḥ — ony; na abhyasūyan — necítily nepřátelství; priya — svého milého; saṅga — díky společnosti; nirvṛtāḥ — šťastné.

Translation

Překlad

Although the gopīs had been thoroughly cheated, deprived of their modesty, ridiculed and made to act just like toy dolls, and although their clothing had been stolen, they did not feel at all inimical toward Śrī Kṛṣṇa. Rather, they were simply joyful to have this opportunity to associate with their beloved.

Přestože byly gopī naprosto podvedené, připravené o svou cudnost, zesmĕšnĕné a donucené se chovat jako panenky na hraní, a přestože jim byly ukradeny šaty, vůbec nepocítily vůči Śrī Kṛṣṇovi nepřátelství. Naopak byly šťastné, že dostaly tuto příležitost se setkat se svým milým.

Purport

Význam

Śrīla Prabhupāda comments, “This attitude of the gopīs is described by Lord Caitanya Mahāprabhu when He prays, ‘My dear Lord Kṛṣṇa, You may embrace Me or trample Me under Your feet, or You may make Me brokenhearted by never being present before Me. Whatever You like, You can do, because You have complete freedom to act. But in spite of all of Your dealings, You are My Lord eternally, and I have no other worshipable object.’ This is the attitude of the gopīs toward Kṛṣṇa.”

Śrīla Prabhupāda komentuje: „Tento postoj gopī popisuje Pán Caitanya Mahāprabhu ve své modlitbĕ: ,Můj milý Pane Kṛṣṇo, můžeš Mĕ obejmout, můžeš po Mnĕ šlapat nebo Mi můžeš zlomit srdce tím, že se přede Mnou nikdy neukážeš. Můžeš si dĕlat, co se Ti zlíbí, protože máš úplnou volnost v jednání. Ať však udĕláš cokoliv, zůstaneš vĕčnĕ Mým Pánem. Nemám nikoho jiného, koho bych uctíval.̀ Takový je postoj gopī ke Kṛṣṇovi.“