Skip to main content

CHAPTER TWENTY-ONE

KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ

The Gopīs Glorify the Song of Kṛṣṇa’s Flute

Gopī oslavují píseň Kṛṣṇovy flétny

This chapter describes how Lord Śrī Kṛṣṇa entered the enchanting forest of Vṛndāvana upon the arrival of autumn, and the praises the young cowherd girls sang when they heard the vibration of His flute.

Tato kapitola popisuje, jak Pán Śrī Kṛṣṇa vešel s přicházejícím podzimem do okouzlujícího vṛndāvanského lesa a jak Ho mladé pasačky opĕvovaly, když slyšely tóny Jeho flétny.

As Lord Kṛṣṇa, Lord Balarāma and Their cowherd friends entered the forest to graze the cows, Kṛṣṇa began playing His flute. The gopīs heard the enchanting flute-song and understood that Kṛṣṇa was entering the forest. Then they narrated to each other the Lord’s various activities.

Jakmile Pán Kṛṣṇa, Pán Balarāma a Jejich přátelé pasáčci vstoupili do lesa, aby pásli krávy, Kṛṣṇa začal hrát na flétnu. Gopī slyšely tu okouzlující píseň a pochopily, že Kṛṣṇa je v lese. Vyprávĕly si tedy navzájem Pánovy různé činnosti.

The gopīs declared: “To see Lord Kṛṣṇa playing His flute while taking the cows to pasture is the highest perfection for the eyes. What pious activities has this flute performed that enable him to freely drink the nectar of Śrī Kṛṣṇa’s lips — a blessing we cowherd girls find difficult to achieve? Hearing the song of Kṛṣṇa’s flute, the peacocks dance, and all the other creatures become stunned when they see them. Demigoddesses traveling through the sky in their airplanes are vexed by Cupid, and their garments become loose. The ears of the cows stand on end as they drink the nectar of this flute-song, and their calves simply stand stunned, the milk they have been drinking from their mothers’ udders still in their mouths. The birds take shelter of the branches of the trees and close their eyes, listening to the song of Kṛṣṇa’s flute with rapt attention. The flowing rivers become perturbed by conjugal attraction for Kṛṣṇa and, stopping their flow, embrace Kṛṣṇa’s lotus feet with the arms of their waves, while the clouds serve as parasols to shade Kṛṣṇa’s head from the hot sun. The aborigine women of the Śabara race, seeing the grass stained by the red kuṅkuma adorning the Lord’s lotus feet, smear this vermilion powder upon their breasts and faces to alleviate the distress created by Cupid. Govardhana Hill offers grass and various kinds of fruits and bulbous roots in worship of Lord Śrī Kṛṣṇa. All the nonmoving living beings take on the characteristics of moving creatures, and the moving living beings become stationary. These things are all very wonderful.”

Gopī prohlásily: „Vidĕt Pána Kṛṣṇu hrát na flétnu, když vede krávy na pastvu, je nejvyšší dokonalost očí. Jaké zbožné činnosti tato flétna vykonala, že jí umožňují neomezenĕ pít nektar Śrī Kṛṣṇových rtů – což je požehnání, které i pro nás pasačky je obtížné získat? Když pávi slyší píseň Kṛṣṇovy flétny, dávají se do tance, a všechny ostatní bytosti strnou, když je vidí. Polobohynĕ létající v letadlech po nebi ponouká Amor a šaty se jim uvolňují. Krávy mají vztyčené uši, když pijí nektar této flétnové melodie, a jejich telátka stojí bez hnutí s mlékem, které pila z vemen svých matek, stále v tlamĕ. Ptáci usedají na vĕtve stromů a zavírají oči, když s bedlivou pozorností naslouchají písni Kṛṣṇovy flétny. Tekoucí řeky jsou rozrušené milostnou touhou po Kṛṣṇovi, zastavují svůj tok a pažemi svých vln objímají Kṛṣṇovy lotosové nohy, zatímco mraky slouží jako slunečníky, aby zastínily Kṛṣṇovu hlavu před horkým sluncem. Domorodé ženy z rasy Śabarů, když vidí trávu potřísnĕnou červenou kuṅkumou, jež zdobí Pánovy lotosové nohy, si tímto rumĕlkovým práškem potírají ňadra a obličeje, aby si ulevily od soužení vyvolaného Amorem. Kopec Govardhan uctívá Pána Śrī Kṛṣṇu tím, že nabízí různé ovoce a hlízy. Všechny nehybné živé bytosti přejímají vlastnosti pohyblivých a pohyblivé živé bytosti se nehýbou. To vše je velmi úžasné.“

Text 1:
Śukadeva Gosvāmī said: Thus the Vṛndāvana forest was filled with transparent autumnal waters and cooled by breezes perfumed with the fragrance of lotus flowers growing in the clear lakes. The infallible Lord, accompanied by His cows and cowherd boyfriends, entered that Vṛndāvana forest.
Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Vṛndāvanský les byl plný průzračných podzimních vod a ochlazovaný vánky s vůní lotosů, jež rostly v čistých jezerech. Do tohoto vṛndāvanského lesa vstoupil neklesající Pán v doprovodu svých krav a přátel pasáčků.
Text 2:
The lakes, rivers and hills of Vṛndāvana resounded with the sounds of maddened bees and flocks of birds moving about the flowering trees. In the company of the cowherd boys and Balarāma, Madhupati [Śrī Kṛṣṇa] entered that forest, and while herding the cows He began to vibrate His flute.
Sloka 2:
Jezera, řeky a hory Vṛndāvanu znĕly zvuky, jež vydávaly pobláznĕné včely a hejna ptáků poletující mezi kvetoucími stromy. Madhupati (Śrī Kṛṣṇa) vešel do tohoto lesa ve společnosti pasáčků a Balarāmy a když pásl krávy, začal hrát na flétnu.
Text 3:
When the young ladies in the cowherd village of Vraja heard the song of Kṛṣṇa’s flute, which arouses the influence of Cupid, some of them privately began describing Kṛṣṇa’s qualities to their intimate friends.
Sloka 3:
Když mladé ženy ve vesnici pastevců Vraji slyšely píseň Kṛṣṇovy flétny, jež probouzí vliv Amora, nĕkteré z nich začaly v ústraní svým důvĕrným přítelkyním popisovat Kṛṣṇovy vlastnosti.
Text 4:
The cowherd girls began to speak about Kṛṣṇa, but when they remembered His activities, O King, the power of Cupid disturbed their minds, and thus they could not speak.
Sloka 4:
Pasačky začaly hovořit o Kṛṣṇovi, ale když vzpomínaly na Jeho činnosti, ó králi, Amorova síla rozrušila jejich mysli, a tak nemohly mluvit.
Text 5:
Wearing a peacock-feather ornament upon His head, blue karṇikāra flowers on His ears, a yellow garment as brilliant as gold, and the Vaijayantī garland, Lord Kṛṣṇa exhibited His transcendental form as the greatest of dancers as He entered the forest of Vṛndāvana, beautifying it with the marks of His footprints. He filled the holes of His flute with the nectar of His lips, and the cowherd boys sang His glories.
Sloka 5:
Pán Kṛṣṇa mĕl na hlavĕ ozdobu z pavího pera, na uších modré kvĕty karṇikāra, na sobĕ žluté šaty zářivé jako zlato a girlandu Vaijayantī, a tak projevoval svou transcendentální podobu nejvĕtšího z tanečníků, když vcházel do vṛndāvanského lesa a zkrášloval ho znaky v otiscích svých chodidel. Otvory své flétny plnil nektarem svých rtů a pasáčkové opĕvovali Jeho slávu.
Text 6:
O King, when the young ladies in Vraja heard the sound of Kṛṣṇa’s flute, which captivates the minds of all living beings, they all embraced one another and began describing it.
Sloka 6:
Ó králi, když mladé ženy ve Vraji slyšely tóny Kṛṣṇovy flétny, které uchvacují mysli všech živých bytostí, objímaly se navzájem a začaly je popisovat.
Text 7:
The cowherd girls said: O friends, those eyes that see the beautiful faces of the sons of Mahārāja Nanda are certainly fortunate. As these two sons enter the forest, surrounded by Their friends, driving the cows before Them, They hold Their flutes to Their mouths and glance lovingly upon the residents of Vṛndāvana. For those who have eyes, we think there is no greater object of vision.
Sloka 7:
Pasačky řekly: Ó přítelkynĕ, oči, které vidí překrásné tváře synů Mahārāje Nandy, jsou vskutku šťastné. Když tito dva synové vcházejí do lesa, obklopeni svými přáteli, ženou před sebou krávy, své flétny přikládají k ústům a s láskou pohlížejí na obyvatele Vrindávanu. Myslíme si, že pro ty, kdo mají oči, není nic dokonalejšího, co by mohli zhlédnout.
Text 8:
Dressed in a charming variety of garments, upon which Their garlands rest, and decorating Themselves with peacock feathers, lotuses, lilies, newly grown mango sprouts and clusters of flower buds, Kṛṣṇa and Balarāma shine forth magnificently among the assembly of cowherd boys. They look just like the best of dancers appearing on a dramatic stage, and sometimes They sing.
Sloka 8:
Kṛṣṇa a Balarāma, oblečení do půvabnĕ rozmanitých šatů, na kterých spočívají girlandy, a ozdobení pavími pery, lotosy, lekníny, čerstvými výhonky mangovníku a trsy poupat, velkolepĕ září ve skupinĕ pasáčků krav. Vypadají jako nejlepší z tanečníků vystupujících na divadelním pódiu a nĕkdy sami zpívají.
Text 9:
My dear gopīs, what auspicious activities must the flute have performed to enjoy the nectar of Kṛṣṇa’s lips independently and leave only a taste for us gopīs, for whom that nectar is actually meant! The forefathers of the flute, the bamboo trees, shed tears of pleasure. His mother, the river on whose bank the bamboo was born, feels jubilation, and therefore her blooming lotus flowers are standing like hair on her body.
Sloka 9:
Mé drahé gopī, jaké příznivé činnosti musela tato flétna vykonat, že si může nezávisle užívat nektar Kṛṣṇových rtů a nám gopīm, kterým je tento nektar ve skutečnosti určen, nechat jen chuť? Předkové této flétny, bambusové stromy, roní slzy radosti. Její matka řeka, na jejímž břehu se bambus narodil, prožívá štĕstí, ze kterého se na ní ježí kvetoucí lotosy jako chlupy na tĕle.
Text 10:
O friend, Vṛndāvana is spreading the glory of the earth, having obtained the treasure of the lotus feet of Kṛṣṇa, the son of Devakī. The peacocks dance madly when they hear Govinda’s flute, and when other creatures see them from the hilltops, they all become stunned.
Sloka 10:
Ó přítelkynĕ, Vṛndāvan šíří slávu Zemĕ, protože získal poklad v podobĕ lotosových nohou Kṛṣṇy, syna Devakī. Pávi tančí jako šílení, když slyší Govindovu flétnu, a když je další tvorové vidí z vrcholků kopců, všichni strnou.
Text 11:
Blessed are all these foolish deer because they have approached Mahārāja Nanda’s son, who is gorgeously dressed and is playing on His flute. Indeed, both the doe and the bucks worship the Lord with looks of love and affection.
Sloka 11:
Všichni tito nevĕdomí jeleni jsou požehnaní, protože přišli za synem Mahārāje Nandy, který je nádhernĕ oblečený a hraje na svou flétnu. Vždyť ty lanĕ i jeleni uctívají Pána svými pohledy plnými lásky a náklonnosti.
Text 12:
Kṛṣṇa’s beauty and character create a festival for all women. Indeed, when the demigods’ wives flying in airplanes with their husbands catch sight of Him and hear His resonant flute-song, their hearts are shaken by Cupid, and they become so bewildered that the flowers fall out of their hair and their belts loosen.
Sloka 12:
Kṛṣṇova krása a povaha jsou svátkem pro všechny ženy. Však i srdce manželek polobohů, létajících se svými manžely v letadlech, rozechvíval Amor, když zahlédly Kṛṣṇu a uslyšely zvučnou píseň Jeho flétny. Natolik je to vyvedlo z míry, že jim vypadaly kvĕty z vlasů a opasky se jim povolily.
Text 13:
Using their upraised ears as vessels, the cows are drinking the nectar of the flute-song flowing out of Kṛṣṇa’s mouth. The calves, their mouths full of milk from their mothers’ moist nipples, stand still as they take Govinda within themselves through their tear-filled eyes and embrace Him within their hearts.
Sloka 13:
Krávy pily nektar písnĕ flétny, který vycházel z Kṛṣṇových úst, a zdvižené uši jim k tomu sloužily jako nádoby. Telátka s tlamami plnými mléka z vlhkých struků svých matek stála bez hnutí a prostřednictvím očí zalitých slzami si brala Govindu do svého nitra, kde Ho v srdci objímala.
Text 14:
O mother, in this forest all the birds have risen onto the beautiful branches of the trees to see Kṛṣṇa. With closed eyes they are simply listening in silence to the sweet vibrations of His flute, and they are not attracted by any other sound. Surely these birds are on the same level as great sages.
Sloka 14:
Ó matko, všichni ptáci v tomto lese vylétli na krásné vĕtve stromů, aby vidĕli Kṛṣṇu. Se zavřenýma očima jen potichu naslouchají sladkým tónům Jeho flétny a žádný jiný zvuk je nezajímá. Tito ptáci jsou dozajista na stejné úrovni jako velcí mudrci.
Text 15:
When the rivers hear the flute-song of Kṛṣṇa, their minds begin to desire Him, and thus the flow of their currents is broken and their waters are agitated, moving around in whirlpools. Then with the arms of their waves the rivers embrace Murāri’s lotus feet and, holding on to them, present offerings of lotus flowers.
Sloka 15:
Když řeky slyší píseň Kṛṣṇovy flétny, jejich mysli po Nĕm začínají toužit. To naruší jejich proudĕní, voda v nich se zčeří a točí se ve vírech. Tehdy pažemi svých vln obejmou Murāriho lotosové nohy, drží se jich a přinášejí obĕtiny v podobĕ lotosových kvĕtů.
Text 16:
In the company of Balarāma and the cowherd boys, Lord Kṛṣṇa is continually vibrating His flute as He herds all the animals of Vraja, even under the full heat of the summer sun. Seeing this, the cloud in the sky has expanded himself out of love. He is rising high and constructing out of his own body, with its multitude of flower-like droplets of water, an umbrella for the sake of his friend.
Sloka 16:
Pán Kṛṣṇa ve společnosti Balarāmy a pasáčků pase všechna zvířata z Vraji a hraje stále na flétnu, dokonce i v plném žáru letního slunce. Když to vidĕl mrak na nebi, z lásky se zvĕtšil, vystoupil do výšky a ze svého tĕla složeného z mnoha kapiček vody podobných kvĕtům vytvořil pro svého přítele slunečník.
Text 17:
The aborigine women of the Vṛndāvana area become disturbed by lust when they see the grass marked with reddish kuṅkuma powder. Endowed with the color of Kṛṣṇa’s lotus feet, this powder originally decorated the breasts of His beloveds, and when the aborigine women smear it on their faces and breasts, they feel fully satisfied and give up all their anxiety.
Sloka 17:
Domorodé ženy z vṛndāvanské oblasti jsou vzrušené chtíčem, když vidí trávu potřísnĕnou červeným kuṅkumovým práškem. Tento prášek s barvou Kṛṣṇových lotosových nohou původnĕ zdobil ňadra Jeho milenek a když si s ním domorodkynĕ potřou obličeje a ňadra, zbaví se veškeré úzkosti.
Text 18:
Of all the devotees, this Govardhana Hill is the best! O my friends, this hill supplies Kṛṣṇa and Balarāma, along with Their calves, cows and cowherd friends, with all kinds of necessities — water for drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers and vegetables. In this way the hill offers respects to the Lord. Being touched by the lotus feet of Kṛṣṇa and Balarāma, Govardhana Hill appears very jubilant.
Sloka 18:
Tento kopec Govardhan je nejlepší ze všech oddaných! Ó mé přítelkynĕ, tento kopec dává Kṛṣṇovi a Balarāmovi i Jejich telátkům, kravám a pasáčkům vše, co potřebují – vodu na pití, velmi mĕkkou trávu, jeskynĕ, ovoce, kvĕtiny a zeleninu. Tak tento kopec vzdává Pánovi úctu. A protože se ho dotýkají lotosové nohy Kṛṣṇy a Balarāmy, vypadá nesmírnĕ šťastnĕ.
Text 19:
My dear friends, as Kṛṣṇa and Balarāma pass through the forest with Their cowherd friends, leading Their cows, They carry ropes to bind the cows’ rear legs at the time of milking. When Lord Kṛṣṇa plays on His flute, the sweet music causes the moving living entities to become stunned and the nonmoving trees to tremble with ecstasy. These things are certainly very wonderful.
Sloka 19:
Mé drahé přítelkynĕ, když Kṛṣṇa a Balarāma se svými přáteli pasáčky procházejí s kravami lesem, nesou provazy, jimiž se kravám svazují nohy při dojení. Když Pán Kṛṣṇa hraje na flétnu, sladká hudba způsobuje, že pohyblivé živé bytosti strnou a nehybné stromy se chvĕjí extází. To vše je velmi úžasné.
Text 20:
Thus narrating to one another the playful pastimes of the Supreme Personality of Godhead as He wandered about in the Vṛndāvana forest, the gopīs became fully absorbed in thoughts of Him.
Sloka 20:
Když si takto gopī navzájem vyprávĕly hravé zábavy Nejvyššího Pána, jak se toulal po vṛndāvanském lese, plnĕ se pohroužily do myšlenek na Nĕho.