Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

गोप्य: किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु-
र्दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम् ।
भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं ह्रदिन्यो
हृष्यत्त्वचोऽश्रु मुमुचुस्तरवो यथार्या: ॥ ९ ॥

Text

Verš

gopyaḥ kim ācarad ayaṁ kuśalaṁ sma veṇur
dāmodarādhara-sudhām api gopikānām
bhuṅkte svayaṁ yad avaśiṣṭa-rasaṁ hradinyo
hṛṣyat-tvaco ’śru mumucus taravo yathāryaḥ
gopyaḥ kim ācarad ayaṁ kuśalaṁ sma veṇur
dāmodarādhara-sudhām api gopikānām
bhuṅkte svayaṁ yad avaśiṣṭa-rasaṁ hradinyo
hṛṣyat-tvaco ’śru mumucus taravo yathāryaḥ

Synonyms

Synonyma

gopyaḥ — O gopīs; kim — what; ācarat — performed; ayam — this; kuśalam — auspicious activities; sma — certainly; veṇuḥ — the flute; dāmodara — of Kṛṣṇa; adhara-sudhām — the nectar of the lips; api — even; gopikānām — which is owed to the gopīs; bhuṅkte — enjoys; svayam — independently; yat — from which; avaśiṣṭa — remaining; rasam — the taste only; hradinyaḥ — the rivers; hṛṣyat — feeling jubilant; tvacaḥ — whose bodies; aśru — tears; mumucuḥ — shed; taravaḥ — the trees; yathā — exactly like; āryāḥ — old forefathers.

gopyaḥ — ó gopī; kim — jaké; ācarat — vykonala; ayam — tato; kuśalam — příznivé činnosti; sma — zajisté; veṇuḥ — flétna; dāmodara — Kṛṣṇových; adhara-sudhām — nektaru ze rtů; api — dokonce; gopikānām — toho, co patří gopīm; bhuṅkte — užívá si; svayam — nezávisle; yat — z čehož; avaśiṣṭa — zbývající; rasam — pouze chuť; hradinyaḥ — řeky; hṛṣyat — cítí radost; tvacaḥ — jejichž tĕla; aśru — slzy; mumucuḥ — roní; taravaḥ — stromy; yathā — přesnĕ jako; āryāḥ — staří předkové.

Translation

Překlad

My dear gopīs, what auspicious activities must the flute have performed to enjoy the nectar of Kṛṣṇa’s lips independently and leave only a taste for us gopīs, for whom that nectar is actually meant! The forefathers of the flute, the bamboo trees, shed tears of pleasure. His mother, the river on whose bank the bamboo was born, feels jubilation, and therefore her blooming lotus flowers are standing like hair on her body.

Mé drahé gopī, jaké příznivé činnosti musela tato flétna vykonat, že si může nezávisle užívat nektar Kṛṣṇových rtů a nám gopīm, kterým je tento nektar ve skutečnosti určen, nechat jen chuť? Předkové této flétny, bambusové stromy, roní slzy radosti. Její matka řeka, na jejímž břehu se bambus narodil, prožívá štĕstí, ze kterého se na ní ježí kvetoucí lotosy jako chlupy na tĕle.

Purport

Význam

This translation is quoted from Śrīla Prabhupāda’s Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 16.140).

Tento překlad je citovaný z Prabhupādovy Caitanya-caritāmṛty (Antya 16.140).

In the guise of releasing flowing sap, the bamboo trees are actually crying tears of ecstasy upon seeing their child become an exalted devotee-flute of the Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa.

Bambusové stromy navenek roní mízu, ale ve skutečnosti jsou to slzy extáze, když vidí, jak se jejich dítĕ stalo flétnou, vznešeným oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy.

Sanātana Gosvāmī gives an alternate explanation: The trees are crying because they are unhappy at not being able to play with Kṛṣṇa themselves. One may object that the trees in Vṛndāvana should not lament for that which is impossible for them to obtain, just as a beggar certainly doesn’t lament because he is forbidden to meet the king. But the trees are actually just like intelligent persons who suffer when they cannot obtain the goal of life. Thus the trees are crying because they cannot get the nectar of Kṛṣṇa’s lips.

Sanātana Gosvāmī podává alternativní vysvĕtlení: Stromy pláčou proto, že jsou nešťastné, že si samy nemohou s Kṛṣṇou hrát. Nĕkdo může namítat, že by stromy ve Vṛndāvanu nemĕly naříkat kvůli nedosažitelnému, tak jako žebrák nenaříká, že se nemůže setkat s králem. Tyto stromy jsou však ve skutečnosti jako inteligentní osoby, které trpí, když nemohou dosáhnout cíle života. Stromy tedy pláčou, protože nemohou získat nektar Kṛṣṇových rtů.