Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

क्षेत्राणि शष्यसम्पद्भ‍ि: कर्षकाणां मुदं ददु: ।
मानिनामनुतापं वै दैवाधीनमजानताम् ॥ १२ ॥

Text

Verš

kṣetrāṇi śaṣya-sampadbhiḥ
karṣakāṇāṁ mudaṁ daduḥ
māninām anutāpaṁ vai
daivādhīnam ajānatām
kṣetrāṇi śaṣya-sampadbhiḥ
karṣakāṇāṁ mudaṁ daduḥ
māninām anutāpaṁ vai
daivādhīnam ajānatām

Synonyms

Synonyma

kṣetrāṇi — the fields; śaṣya-sampadbhiḥ — with their wealth of grains; karṣakāṇām — to the farmers; mudam — joy; daduḥ — gave; māninām — to others who are falsely proud; anutāpam — remorse; vai — indeed; daiva-adhīnam — the control of destiny; ajānatām — not understanding.

kṣetrāṇi — pole; śaṣya-sampadbhiḥ — s jejich bohatstvím v podobĕ obilí; karṣakāṇām — farmářům; mudam — radost; daduḥ — dávala; māninām — jiným, kteří jsou nemístnĕ pyšní; anutāpam — lítost; vai — vskutku; daiva-adhīnam — řízení osudu; ajānatām — nechápajícím.

Translation

Překlad

With their wealth of grains, the fields gave joy to the farmers. But those fields created remorse in the hearts of those who were too proud to engage in farming and who failed to understand how everything is under the control of the Supreme.

Pole se svým bohatstvím v podobĕ obilí tĕšila farmáře, ale podnĕcovala lítost v srdcích lidí, kteří byli příliš pyšní na to, aby se vĕnovali farmaření, a kteří nechápali, že vše řídí Nejvyšší.

Purport

Význam

It is common for people living in large cities to become miserable and disgusted when there is ample rainfall. They do not understand or have forgotten that the rain is nourishing the crops they will eat. Although they certainly enjoy eating, they do not appreciate that with the rain the Supreme Lord is feeding not only human beings but also plants, animals and the earth itself.

Bĕžnĕ se stává, že lidé žijící ve velkomĕstech jsou mrzutí a otrávení, když hodnĕ prší. Nechápou, nebo zapomnĕli, že déšť vyživuje plodiny, které budou jíst. Na jídle si samozřejmĕ pochutnávají, ale neoceňují, že deštĕm Nejvyšší Pán živí nejen lidské bytosti, nýbrž i rostliny, zvířata a samotnou zemi.

Modern, sophisticated people often look down their noses at those engaged in agricultural work. In fact, in American slang, a simple, unintelligent person is sometimes called “a farmer.” There are also government agencies that restrict agricultural production because certain capitalists fear the effect on market prices. Because of various artificial and manipulative practices in modern governments, we find widespread food shortages throughout the world — even in the United States, among the poverty-stricken — and at the same time we find the governments paying farmers not to plant crops. Sometimes these governments throw huge amounts of food into the ocean. Thus the administration of the arrogant and ignorant, those who are too proud to obey the laws of God or too ignorant to recognize them, will always cause frustration among the people, whereas a God conscious government will provide abundance and happiness for all.

Moderní, sofistikovaní lidé často hledí spatra na ty, kdo pracují v zemĕdĕlství. V Americe se dokonce neinteligentnímu prosťáčkovi nĕkdy říká „farmář“. Existují také vládní úřady omezující zemĕdĕlskou produkci, protože jistí kapitalisté se bojí ovlivňování tržních cen. Kvůli různým nepřirozeným a manipulativním praktikám moderních vlád vidíme na mnoha místech svĕta nedostatek potravy – dokonce i mezi chudinou ve Spojených státech – a zároveň vidíme, jak vlády platí farmářům, aby omezili setbu. Nĕkdy tyto vlády nechávají vyhazovat velké množství potravin do moře. Z toho je zřejmé, že vedení arogantních a nevĕdomých jedinců, kteří jsou buď příliš pyšní na to, aby se řídili Božími zákony, nebo příliš nevĕdomí na to, aby si je uvĕdomili, povede vždy ke zklamání bĕžných lidí, zatímco vláda vĕdomá si Boha bude poskytovat hojnost a štĕstí všem.