Skip to main content

Text 35

Sloka 35

Devanagari

Dévanágarí

तप: सुतप्तं किमनेन पूर्वं
निरस्तमानेन च मानदेन ।
धर्मोऽथ वा सर्वजनानुकम्पया
यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीव: ॥ ३५ ॥

Text

Verš

tapaḥ sutaptaṁ kim anena pūrvaṁ
nirasta-mānena ca māna-dena
dharmo ’tha vā sarva-janānukampayā
yato bhavāṁs tuṣyati sarva-jīvaḥ
tapaḥ sutaptaṁ kim anena pūrvaṁ
nirasta-mānena ca māna-dena
dharmo ’tha vā sarva-janānukampayā
yato bhavāṁs tuṣyati sarva-jīvaḥ

Synonyms

Synonyma

tapaḥ — austerity; su-taptam — properly performed; kim — what; anena — by this Kāliya; pūrvam — in previous lives; nirasta-mānena — being free from false pride; ca — and; māna-dena — giving respect to others; dharmaḥ — religious duty; atha — or else; sarva-jana — to all persons; anukampayā — with compassion; yataḥ — by which; bhavān — Your good self; tuṣyati — is satisfied; sarva-jīvaḥ — the source of life for all beings.

tapaḥ — askeze; su-taptam — řádnĕ vykonaná; kim — jaká; anena — tímto Kāliyou; pūrvam — v předchozích životech; nirasta-mānena — oproštĕným od pýchy; ca — a; māna-dena — vzdávajícím úctu druhým; dharmaḥ — náboženská povinnost; atha — nebo snad; sarva-jana — vůči všem; anukampayā — se soucitem; yataḥ — čím; bhavān — Ty, vznešený; tuṣyati — jsi uspokojen; sarva-jīvaḥ — zdroj života všech bytostí.

Translation

Překlad

Did our husband carefully perform austerities in a previous life, with his mind free of pride and full of respect for others? Is that why You are pleased with him? Or did he in some previous existence carefully execute religious duties with compassion for all living beings, and is that why You, the life of all living beings, are now satisfied with him?

Provádĕl snad náš manžel v nĕkterém předchozím životĕ pečlivĕ askezi s myslí prostou pýchy a plnou úcty ke druhým? To proto Tĕ potĕšil? Nebo snad v nĕkterém svém dřívĕjším životĕ pečlivĕ konal náboženské povinnosti se soucitem ke všem živým bytostem, a proto jsi s ním Ty, živote všech živých bytostí, nyní spokojený?

Purport

Význam

In this regard Śrīla Prabhupāda comments in his Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, Chapter Sixteen: “The Nāgapatnīs confirm that one cannot come in contact with Kṛṣṇa without having executed pious activities in devotional service in his previous lives. As Lord Caitanya advised in His Śikṣāṣṭaka, one has to execute devotional service by humbly chanting the Hare Kṛṣṇa mantra, thinking oneself lower than the straw in the street and not expecting honor for himself but offering all kinds of honor to others. The Nāgapatnīs were astonished that, although Kāliya had the body of a serpent as the result of grievous sinful activities, at the same time he was in contact with the Lord to the extent that the Lord’s lotus feet were touching his hoods. Certainly this was not the ordinary result of pious activities. These two contradictory facts astonished them.”

Śrīla Prabhupāda ve své knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství v šestnácté kapitole 1. dílu komentuje: „Nāgapatnī potvrzují, že nikdo nemůže přijít do styku s Kṛṣṇou, aniž by ve svých předešlých životech vykonával zbožné činnosti spojené s oddanou službou. Pán Caitanya radil ve své Śikṣāṣṭace, aby se každý zamĕstnal oddanou službou tak, že bude pokornĕ zpívat mantru Hare Kṛṣṇa, bude se považovat za nižšího než tráva na ulici, nebude očekávat úctu pro sebe, ale bude vzdávat veškerou úctu druhým. Nāgapatnī překvapilo, že ačkoliv mĕl Kāliya hadí tĕlo jako výsledek ohavných hříšných činností, zároveň se dostal do tak úzkého styku s Pánem, že se Pánovy lotosové nohy dotýkaly jeho kápí. To zajisté nemohl být obyčejný výsledek zbožných činností. Tyto dvĕ protikladné skutečnosti je udivily.“