Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

अनुग्रहोऽयं भवत: कृतो हि नो
दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापह: ।
यद् दन्दशूकत्वममुष्य देहिन:
क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मत: ॥ ३४ ॥

Text

Verš

anugraho ’yaṁ bhavataḥ kṛto hi no
daṇḍo ’satāṁ te khalu kalmaṣāpahaḥ
yad dandaśūkatvam amuṣya dehinaḥ
krodho ’pi te ’nugraha eva sammataḥ
anugraho ’yaṁ bhavataḥ kṛto hi no
daṇḍo ’satāṁ te khalu kalmaṣāpahaḥ
yad dandaśūkatvam amuṣya dehinaḥ
krodho ’pi te ’nugraha eva sammataḥ

Synonyms

Synonyma

anugrahaḥ — mercy; ayam — this; bhavataḥ — by You; kṛtaḥ — done; hi — indeed; naḥ — to us; daṇḍaḥ — punishment; asatām — of the evil; te — by You; khalu — indeed; kalmaṣa-apahaḥ — the dispelling of their contamination; yat — because; dandaśūkatvam — the condition of appearing as a serpent; amuṣya — of this Kāliya; dehinaḥ — the conditioned soul; krodhaḥ — anger; api — even; te — Your; anugrahaḥ — as mercy; eva — actually; sammataḥ — is accepted.

anugrahaḥ — milost; ayam — tato; bhavataḥ — Tebou; kṛtaḥ — prokázaná; hi — jistĕ; naḥ — nám; daṇḍaḥ — potrestání; asatām — zloduchů; te — Tebou; khalu — jistĕ; kalmaṣa-apahaḥ — odstranĕní jejich znečištĕní; yat — protože; dandaśūkatvam — podobu hada; amuṣya — tohoto Kāliyi; dehinaḥ — podmínĕné duše; krodhaḥ — hnĕv; api — dokonce i; te — Tvůj; anugrahaḥ — jako milost; eva — ve skutečnosti; sammataḥ — je přijímán.

Translation

Překlad

What You have done here is actually mercy for us, since the punishment You give to the wicked certainly drives away all their contamination. Indeed, because this conditioned soul, our husband, is so sinful that he has assumed the body of a serpent, Your anger toward him is obviously to be understood as Your mercy.

Svým jednáním nám zde ve skutečnosti prokazuješ milost, neboť trest, který udílíš zloduchům, nepochybnĕ odstraňuje všechno jejich znečištĕní. Jelikož tato podmínĕná duše, náš manžel, je tak hříšná, že dostala tĕlo hada, musíme Tvůj hnĕv vůči nĕmu chápat jako Tvou milost.

Purport

Význam

Śrīla Madhvācārya points out in this connection that when a pious person suffers in this world, he realizes, “The punishment the Supreme Lord is meting out to me is actually His causeless mercy.” Envious persons, however, even after being punished by the Lord for their purification, continue to envy Him and be resentful, and this attitude is the reason for their continued failure to understand the Absolute Truth.

Śrīla Madhvācārya v této souvislosti podotýká, že když zbožná osoba v tomto svĕtĕ trpí, uvĕdomuje si: „Tento trest, který mi Nejvyšší Pán vymĕřil, je ve skutečnosti Jeho bezpříčinná milost.“ Závistiví lidé Mu však i poté, co je Pán pro jejich očištĕní potrestal, nadále závidĕjí a chovají vůči Nĕmu zášť, a kvůli tomuto postoji stále nejsou schopni pochopit Absolutní Pravdu.