Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

स तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया
फलप्रसूनोरुभरेण पादयो: ।
स्पृशच्छिखान् वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा
स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुष: ॥ ४ ॥

Text

Verš

sa tatra tatrāruṇa-pallava-śriyā
phala-prasūnoru-bhareṇa pādayoḥ
spṛśac chikhān vīkṣya vanaspatīn mudā
smayann ivāhāgra-jam ādi-pūruṣaḥ
sa tatra tatrāruṇa-pallava-śriyā
phala-prasūnoru-bhareṇa pādayoḥ
spṛśac chikhān vīkṣya vanaspatīn mudā
smayann ivāhāgra-jam ādi-pūruṣaḥ

Synonyms

Synonyma

saḥ — He; tatra tatra — all around; aruṇa — reddish; pallava — of their buds; śrīyā — with the beauty; phala — of their fruits; prasūna — and flowers; uru-bhareṇa — with the heavy burden; pādayoḥ — at His two feet; spṛśat — touching; śikhān — the tips of their branches; vīkṣya — seeing; vanaspatīn — the lordly trees; mudā — with joy; smayan — laughing; iva — almost; āha — spoke; agra-jam — to His elder brother, Lord Balarāma; ādi-pūruṣaḥ — the primeval Supreme Lord.

saḥ — On; tatra tatra — všude kolem; aruṇa — načervenalých; pallava — poupat; śrīyā — s krásou; phala — plodů; prasūna — a kvĕtů; uru-bhareṇa — s tĕžkým břemenem; pādayoḥ — Jeho nohou; spṛśat — dotýkající se; śikhān — špičkami svých vĕtví; vīkṣya — když vidĕl; vanaspatīn — důstojné stromy; mudā — s radostí; smayan — smĕjící se; iva — témĕř; āha — promluvil; agra-jam — ke svému staršímu bratrovi, Pánu Balarāmovi; ādi-pūruṣaḥ — prvotní Nejvyšší Pán.

Translation

Překlad

The primeval Lord saw that the stately trees, with their beautiful reddish buds and their heavy burden of fruits and flowers, were bending down to touch His feet with the tips of their branches. Thus He smiled gently and addressed His elder brother.

Prvotní Pán vidĕl, že se majestátní stromy se svými krásnými načervenalými poupaty a tĕžkým břemenem plodů a kvĕtů sklánĕjí, aby se špičkami svých vĕtví dotkly Jeho nohou. Proto se mírnĕ usmál a promluvil ke svému staršímu bratrovi.

Purport

Význam

The words mudā smayann iva indicate that Lord Kṛṣṇa was in a joking mood. He knew that the trees were actually bowing down to worship Him. But in the following verse the Lord, speaking in a friendly, lighthearted mood, gives the credit to His brother, Balarāma.

Slova mudā smayann iva vyjadřují, že Pán Kṛṣṇa mĕl žertovnou náladu. Vĕdĕl, že stromy se ve skutečnosti sklánĕjí proto, aby Ho uctívaly. V přátelském veselém rozpoložení za to ale Pán v následujícím verši přičítá zásluhy svému bratru Balarāmovi.