Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकम् ।
कस्येदं कुत आश्चर्यमुत्पात इति कातरा: ॥ ३ ॥

Text

Verš

ulūkhalaṁ vikarṣantaṁ
dāmnā baddhaṁ ca bālakam
kasyedaṁ kuta āścaryam
utpāta iti kātarāḥ
ulūkhalaṁ vikarṣantaṁ
dāmnā baddhaṁ ca bālakam
kasyedaṁ kuta āścaryam
utpāta iti kātarāḥ

Synonyms

Synonyma

ulūkhalam — the wooden mortar; vikarṣantam — dragging; dāmnā — with the rope; baddham ca — and bound by the belly; bālakam — Kṛṣṇa; kasya — of whom; idam — this; kutaḥ — wherefrom; āścaryam — these wonderful happenings; utpātaḥ — disturbance; iti — thus; kātarāḥ — they were very much agitated.

ulūkhalam — dřevěný hmoždíř; vikarṣantam — táhnoucí za sebou; dāmnā — na provaze; baddham ca — a spoutaný kolem břicha; bālakam — Kṛṣṇa; kasya — čí; idam — toto; kutaḥ — odkud; āścaryam — tyto podivuhodné věci; utpātaḥ — nepokoj; iti — tak; kātarāḥ — byli velice rozrušeni.

Translation

Překlad

Kṛṣṇa was bound by the rope to the ulūkhala, the mortar, which He was dragging. But how could He have pulled down the trees? Who had actually done it? Where was the source for this incident? Considering all these astounding things, the cowherd men were doubtful and bewildered.

Kṛṣṇa byl připoután provazem k hmoždíři ulūkhala, který táhl za sebou. Jak by ale mohl porazit stromy? Kdo to opravdu udělal? Jak je možné, že k tomu došlo? Když pastevci zvažovali všechny tyto úžasné věci, byli na pochybách a zmateni.

Purport

Význam

The cowherd men were very much agitated because the child Kṛṣṇa, after all, had been standing between the two trees, and if by chance the trees had fallen upon Him, He would have been smashed. But He was standing as He was, and still the things had happened, so who had done all this? How could these events have happened in such a wonderful way? These considerations were some of the reasons they were agitated and bewildered. They thought, however, that by chance Kṛṣṇa had been saved by God so that nothing had happened to Him.

Pastevci byli velice rozrušeni, neboť malý Kṛṣṇa koneckonců stál mezi těmi dvěma stromy, a kdyby náhodou spadly na Něho, byly by Ho rozdrtily. On tam však stál nezraněn, i když bylo jisté, že se to všechno stalo. Kdo to tedy udělal? Jak se mohly tyto události takovým podivuhodným způsobem odehrát? Tyto úvahy představovaly některé z důvodů, proč byli pastevci rozrušeni a zmateni. Mysleli si však, že Bůh Kṛṣṇu shodou okolností zachránil, aby se Mu nic nestalo.